Press

2017-02-24

Bokslutskommuniké 2016

Kvartalet september – december

Periodens resultat                                            8,4 MSEK (20,1)
Resultat per aktie efter utspädning                  0,60 kr (1,53)
Avkastning på eget kapital                               1,6% (4,9)

Delårsperioden januari – december

Periodens resultat                                              91 MSEK (79,2)
Resultat per aktie efter utspädning                    6,50 kr (6,44) 
Avkastning på eget kapital                                18,9% (21,1)
Substansvärde                                                   529,3 MSEK (437,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning         37,75 kr (31,09)

Stark värdeutveckling och expansion till nya delar av fastighetsmarknaden

Fastator fortsätter att utvecklas framgångsrikt och även fjärde kvartalet visar starka siffror. Substansvärdet har ökat kontinuerligt hela året och uppgick per den 31 december till 529 MSEK – en ökning med cirka 20 procent sedan motsvarande period förra året.

Under fjärde kvartalet har vi ökat förvärvstakten ytterligare. Dels genomfördes två investeringar om totalt 75 MSEK i Portvakten Industrifastigheter, ett snabbväxande fastighetsbolag med stark lokal förankring i Öresundsregionen. Vi tog också klivet in på marknaden för digitala fastighetstjänster genom att förvärva 25 procent av det svenska fintechföretaget Livshem Depositionsgaranti. Under 2017 kommer bolaget att lansera en ny digital tjänst för hantering av hyresdepositioner med Fastator som kapital- och kompetenspartner.

En annan höjdpunkt under kvartalet var avyttringen av Fastators aktier i fastighetsbolaget Konland AB i oktober. Försäljningen innebar att Fastator realiserade en avkastning om 252 procent under innehavtiden – ett fantastiskt resultat och ett kvitto på vår förmåga att hitta intressanta bolag och objekt med stor tillväxtpotential.

Idag är vi cirka 1 200 aktieägare i Fastator. Jag ser fram emot ett 2017 där ännu fler sparare får upp ögonen för Fastator och där vår portfölj fortsätter att utvecklas mot intressanta tillväxtområden på fastighetsmarknaden.

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
Stockholm den 24 februari 2017 

Fastators rapport för fjärde kvartalet 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se och publiceras på svenska och engelska.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 07.00. 

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg