AFFÄRSMODELL

Vi allokerar kapital där det skapar mest värde

Våra investerare tillför kapital genom såväl aktier som obligationer och hybridkapital. Fastator utgör en effektiv finansieringsmotor där kapital tillförs till de innehavsbolag där kapitalet bedöms skapa störst värde över tiden. Våra innehavsbolag äger underliggande tillgångar inom en rad fastighetsrelaterade sektorer. Fastators avkastning skapas via såväl ränta som utdelning och realisationsvinster från innehavsbolagen.

 


 

Som investmentbolag är vi ensamma i den tydliga nischen mot fastighetsrelaterade innehav på den svenska marknaden.

Vi utövar ett aktivt ägande och vår ambition är att ta positioner via olika finansiella instrument i en portfölj som sträcker sig över flera sektorer och geografiska områden. Vi har en hög flexibilitet avseende sektorer, geografi, storlek samt noterad/onoterat. Till skillnad från riskkapitalbolag och fonder har vi ingen uttalad tidshorisont för vårt ägande. Till skillnad från många fonder har vi dessutom möjlighet att gå in som delägare i nyare och mer småskaliga entreprenörsdrivna projekt.