För investerare

Incitamentsprogram & rörliga ersättningar

Här finner du information kring utestående incitamentsprogram och rörliga ersättningar till Fastators bolagsledning.

Rörliga ersättningar

Rörliga ersättningar till bolagets ledningsgrupp utgår med som högst sex månadslöner och är baserad på ett antal mätbara faktorer, bland annat företagets resultat och aktiekursens utveckling.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

För närvarande finns följande incitamentsprogram inom Fastator-koncernen:

Fastator

Serie 2021/2024-A är riktad till ledning, medarbetare och övriga nyckelpersoner i koncernen. Optionsprogrammet utgörs av 3 075 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024-12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 26,71 SEK.

Serie 2021/2024-B är riktad till styrelsen i Fastator. Optionsprogrammet utgörs av 650 000 teckningsoptioner. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024- 12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 26,71 SEK.

Teckningskurs på för båda optionsprogrammen (Serie 2021/2024-A samt Serie 2021/2024-B) är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags aktiekurser. Båda optionsprogrammen villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Fastator.

Point Properties

Serie 2021/2024-A är riktad till styrelsen i Point Properties. Optionsprogrammet utgörs av 400 000 teckningsoptioner, varav samtliga är tecknade per 30 juni 2021. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024-12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 14,33 SEK, motsvarande 130 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället det 8 juni 2021.

Serie 2021/2024-C är riktad till ledningen i Point Properties och nyckelpersoner. Optionsprogrammet utgörs av 200 000 teckningsoptioner, varav 140 000 är tecknade per 30 juni 2021. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024-12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 14,33 SEK, motsvarande 130 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället det 8 juni 2021.

Teckningskurs på för båda optionsprogrammen (Serie 2021/2024-A samt Serie 2021/2024-C) är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags aktiekurser. Båda optionsprogrammen villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Fastator.

Nordic PM

Serie 2021/2024-A är riktad till styrelsen i Nordic PM. Optionsprogrammet utgörs av 60 000 teckningsoptioner, varav samtliga är tecknade per 30 juni 2021. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024-12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 22,60 SEK, motsvarande 130 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället det 22 juni 2021.

Serie 2021/2024-C är riktad till ledningen och nyckelpersoner. Optionsprogrammet utgörs av 205 000 teckningsoptioner, varav 175 000 är tecknade per 30 juni 2021. Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024-12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 22,60 SEK, motsvarande 130 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället det 22 juni 2021.

Teckningskurs på för båda optionsprogrammen (Serie 2021/2024-A samt Serie 2021/2024-C) är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags aktiekurser. Båda optionsprogrammen villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Fastator.

 

Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsledningen

Dessa riktlinjer omfattar lön och annan ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör när sådan förekommer och övriga medlemmar av bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på samtliga avtal som ingås efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020 samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats av bolagsstämman.

Riktlinjerna har setts över inför årsstämman 2021 framförallt i syfte att anpassa riktlinjerna till nya lagstadgande krav som nyligen dessförinnan införts i aktiebolagslagen. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer syftar till att möjliggöra.

Ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner såsom friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, personalbil och pension. Övriga förmåner ska inte överstiga 15% av den fasta lönen.

Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen.

Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Vid utvärdering om kriterierna för rörlig ersättning ska utgå ska jämförelse göras dels med de personliga mål som är uppsatta, dels med hur bolagets mål vad gällande långsiktiga intressen, hållbarhet samt lönsamhet uppnåtts.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Avgångsvederlag ska inte utgå vid egen uppsägning

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, men åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören i den mån denne berörs av frågan.

Ersättningsutskott

Styrelsen ska besluta om ett ersättningsutskott ska inrättas eller inte. Om inget särskilt ersättningsutskott finns inrättat behandlar styrelsen i dess helhet ersättningsfrågorna. Om styrelsen inrättar ett ersättningsutskott gäller följande för utskottet.

Det ska ingå i utskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut om förslag till nya riktlinjer för ersättning, ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, samt styrelsens arbete i att säkerställa att bolaget har marknadsmässiga ersättningar till sina anställda. Ersättningsutskottet ska om det inrättats även följa och utvärdera tillämpningen av antagna riktlinjer för ersättning, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska, genom fortlöpande kontakter med bolagets ekonomifunktion och verkställande direktören, säkerställa att ersättningsnivåerna är korrekta utifrån gällande ekonomiska förutsättningar samt kontrollera huruvida de förutbestämda och mätbara kriterier som rörliga ersättningar är kopplade till uppfylls. Ordföraren ska efter varje möte i utskottet, rapportera till styrelsen om ersättningsutskottets aktiviteter och beslut. Ordföraren ansvarar för att de förslag som ersättningsutskottet bereder föreläggs för styrelsen.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.