För investerare

Incitamentsprogram & rörliga ersättningar

Här finner du information kring utestående incitamentsprogram och rörliga ersättningar till Fastators bolagsledning. För närvarande finns inga utestående optionsprogram.

Rörliga ersättningar

Rörliga ersättningar till bolagets ledningsgrupp utgår med som högst sex månadslöner och är baserad på ett antal mätbara faktorer, bland annat företagets resultat och aktiekursens utveckling.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.