För investerare

Bolagsordning

Antagen av årsstämman 2019-05-08

Articles of Association
Aktiebolaget Fastator (publ), org. nr. 556678-6645
Aktiebolaget Fastator (publ), reg. no. 556678-6645

§ 1. Firma / Name of the Company
Bolagets firma är Aktiebolaget Fastator (publ).
The name of the company is Aktiebolaget Fastator (publ).

§ 2. Säte / Registered office of the company
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad.
The registered office of the company shall be in Stockholm.

§ 3. Verksamhet / Objects of the company
Bolagets verksamhet skall vara att förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet. The company’s business shall be to manage real property and chattels, and carry out any other business incidental or related to the foregoing activities.

§ 4. Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet skall vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.
The share capital shall be at least SEK 14,000,000 and no more than SEK 56,000,000.

§ 5. Antal aktier / Number of shares
Antal aktier skall vara lägst 8 750 000 stycken och högst 35 000 000 stycken
The number of shares shall be at least 8,750,000 and no more than 35,000,000.

§ 6. Avstämningsförbehåll / Central Securities Depository Clause
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
The shares of the company shall be registered in a Central Securities Depositary Register in accordance to the Financial Accounts Act (1998:1479). A shareholder or an account provider that is registered in the share ledger or in a Central Securities Depositary Register on the record day in accordance to Section 4 of the Financial Accounts Act (1998:1479) or a person that is registered in a Central Securities Depository Account according to Section 4 § 18 paragraph 1 6-8 of the Financial Accounts Act (1998:1479), shall be considered authorized to exercise the rights set forth in Section 4 § 39 of the Companies Act (2005:551).

§ 7. Styrelse / Board of Directors
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
The board of directors shall consist of at least five and no more than seven directors with no deputy directors. The directors are elected yearly at the annual general meeting for the period until the next annual general meeting.

§ 8. Revisorer / Auditors
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant, alternativt ett registrerat revisionsbolag.
For the purposes of auditing and reviewing the company’s annual accounts and the financial statements and the administration report of the board of directors and the managing director one or two auditors with or without deputy auditor shall be appointed, or a registered audit firm.

§ 9. Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
The company’s financial year shall be 1 January – 31 December.

§ 10. Kallelse / Notice
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på företagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of general meetings shall be made by announcement in The Official Swedish Gazette and by publishing the notice on the company’s website. Announcement that the notice has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.
Notice of annual general meeting and extra general meeting at which the issue of amendment of the articles of association is made, shall be issued not earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting. Notice to attend other extra general meetings shall be issued not earlier than six weeks and no later than three weeks prior to the meeting.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than at 12:00 p.m. on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§ 11. Ärenden på bolagsstämma / Matters for the annual general meeting
Årsstämma skall avhållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På en ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av protokollförare samt en eller två justeringspersoner.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Fastställande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antal revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt gällande lag eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:
1. Election of chairman of the meeting.
2. Preparation and approval of the voting list.
3. Approval of the proposed agenda.
4. The issue of whether the meeting has been duly called.
5. Election of keeper of the minutes and one or two persons to certify the minutes.
6. Presentation of the annual report and auditor’s report and, if any, the group annual report and the group auditor’s report.
7. Decision regarding:
a) adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet,
b) discharge from liability for the board of directors and the managing director, and
c) the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.
8. Determining the number of at the general meeting elected directors of the board and deputy directors, and if any, the number of auditors and deputy auditors.
9. Determining the fees for the board of directors and the auditor.
10. Election of board of directors and auditor, and if any, deputy directors and any deputy auditors.
11. Any other matter which have been referred to the general meeting according to the Companies Act or the articles of association.

// Bolagsordningen antagen av årsstämman 2019-05-08

Tillhörande dokument

pdf icon

Bolagsordning

Antagen 2019-05-08