För investerare

Bolagsordning

Antagen på årsstämma 2021-05-05.

Bolagsordning – Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645

§ 1. Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Fastator (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3. Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 43 750 000 stycken och högst 175 000 000 stycken

§ 6. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 10. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på företagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11. Ärenden på bolagsstämma
Årsstämma skall avhållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Val av protokollförare samt en eller två justeringspersoner.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Fastställande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antal revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt gällande lag eller bolagsordningen.

12. Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

13. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

//Antagen på årsstämma 2021-05-05.

Tillhörande dokument

pdf icon

Bolagsordning