Om Fastator

Integritetspolicy

1. Fastator värnar om din personliga integritet

Aktiebolaget Fastator (publ), org. nr. 556678-6645, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm, (”Fastator” eller ”Bolaget”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

I denna integritetspolicy redogör vi närmare för hur Fastator behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag som i sin tur är hyresgäst/kund/leverantör eller potentiellt blivande hyresgäst/kund/leverantör hos Fastator. Integritetspolicyn gäller vidare för dig som besöker vår hemsida www.fastator.se, och som ansöker om anställning hos oss.

Vid frågor om Fastators integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Bolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@fastator.se.

2. Personuppgiftsansvarig

Fastator är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter hanterar Fastator?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Företagsrepresentanter för t.ex. hyresgäster, kunder, leverantörer och samarbetspartners

Fastator samlar in och lagrar följande information om dig som Fastator behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag eller organisation.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Fastator per e-post, när du är aktiv i våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • I förekommande fall uppgifter från kontakter med våra medarbetare eller vår reception.
 • I förekommande fall uppgifter med anledning av företagsevenemang eller möten kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning.
 • I förekommande fall uppgifter från övervakningskameror, såsom bilder och filmer från övervakningskameror uppsatta i anslutning till och i fastigheter som Bolaget äger eller i övrigt använder som Bolagets lokaler.

Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag eller organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig genom e-postkorrespondens eller annan kommunikation, i samband med att du närvarar på våra företagsevenemang eller möten samt när du är aktiv på våra sociala medier. Fastator kan även få personuppgifter om dig från övriga bolag inom den koncern som Fastator ingår i eller från Fastators övriga samarbetspartners. Bolaget använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Företagsrepresentanter för potentiella hyresgäster, kunder, leverantörer och samarbetspartners

Fastator kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell hyresgäst, kund, leverantör eller samarbetspartner till Fastator eller att du är företagsrepresentant på ett bolag som är potentiell hyresgäst, kund, leverantör eller samarbetspartner till Fastator.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.

Besökare av Fastators hemsida

I samband med att du besöker Fastator hemsida samlar vi in följande information om dig som Fastator behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unikt enhets-ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande (enhetsinformation).

Prenumeranter av Fastators pressmeddelanden/nyhetsbrev

I samband med att du anmäler dig som prenumerant på våra pressmeddelanden/nyhetsbrev samlar Fastator in följande information om dig som vi behöver för att kunna skicka våra pressmeddelanden/nyhetsbrev till dig.

 • E-postadress.

Rekrytering (arbetssökande hos Fastator)

Fastator samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster i Bolaget.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter i personligt brev och CV.
 • I förekommande fall bild.
 • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.

4. Vår behandling av dina personuppgifter

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Företagsrepresentanter hos kunder, leverantörer och samarbetspartners

Ändamål Laglig grund
Kunna hålla kontakten med en representant för företaget. Behandlingen är nödvändig för Fastators berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med hyresgästen/kunden/leverantören /samarbetspartnern, dvs. företaget som du representerar (intresseavvägning).
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Fastators rättsliga förpliktelser.
Möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Fastators varumärke och Bolagets tjänster, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial, inbjudningar till Bolagets evenemang, möten och andra sammankomster m.m. Behandlingen är nödvändig för Fastators berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till dig som hyresgäst/kund/leverantör /samarbetspartner eller till företaget som du representerar (intresseavvägning).
För att motverka och hantera inbrott samt att främja säkerheten i fastigheter som Bolaget äger eller i övrigt använder som Bolagets lokaler. Behandlingen är nödvändig för Fastators berättigade intresse av att säkerställa den fysiska säkerheten och utreda brott vid inbrott i fastigheter som Bolaget äger eller i övrigt använder som Bolagets lokaler (intresseavvägning).

Potentiellt framtida kunder, leverantörer eller samarbetspartners

Ändamål Laglig grund
Möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Fastators varumärke och tjänster, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial, inbjudningar till Bolagets evenemang och andra sammankomster m.m. Behandlingen är nödvändig för Fastators berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sina tjänster och andra liknande tjänster till dig eller till företaget som du representerar (intresseavvägning).

Besökare av Fastators hemsida

Ändamål Laglig grund
För att säkerställa driften av Fastators hemsida och applikation.
För att kunna utveckla vår hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur Fastators hemsida (www.fastator.se) används.
Behandlingen är nödvändig för Fastators berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler hyresgäster/kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande hyresgäster/kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

Prenumeranter av Fastators pressmeddelanden/nyhetsbrev

Ändamål Laglig grund
För att kunna skicka våra pressmeddelanden/nyhetsbrev till dig. Behandlingen är nödvändig för Fastators berättigade intresse av att marknadsföra sig genom att skicka ut sina pressmeddelanden/nyhetsbrev (intresseavvägning).

Rekrytering (arbetssökande hos Fastator)

Ändamål Laglig grund
För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens. Behandlingen är nödvändig för Fastators berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning).

5. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Fastator bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Fastator får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

För närmare information om hur länge Fastator lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Fastator. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Fastator lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot dig, hyresgäster, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte. I nedanstående tabell anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Andra bolag inom Fastators koncern Centrala funktioner såsom IT, marknadsföring, HR, ekonomi, samt andra administrativa funktioner beträffande kundrelationer, hantering av leverantörer och underleverantörer, och strukturella förändringar sköts gemensamt inom den koncern som Fastator ingår i, varför personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen.
Leverantör av molntjänst Fastator lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.
Leverantörer och samarbetspartners Fastator kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av Fastator.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
Avyttring För det fall Fastator avser att överlåta hela eller delar av Fastators verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

7. Överföring av personuppgifter till tredjeland

Fastator kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Fastator att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Fastator använder IT-leverantörers tjänster varigenom överföring av dina personuppgifter till USA kan förekomma. De personuppgifter som Fastator samlar in om dig genom din användning av Fastators webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Fastator har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom att teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler med leverantörerna. Mer information om standardavtalsklausulerna och andra skyddsåtgärder finns på Integritetsskyddsmyndighetens  hemsida.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

8. Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier så som Facebook och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Fastator är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Fastator ska kunna interagera och ha kontakt med Fastator via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Fastators kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Fastators berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

9. Dina rättigheter

Fastator ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Fastator kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Fastator begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Fastator kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 9.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Fastator behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Fastator. När Fastator har mottagit din anmälan kommer Fastator att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Fastator om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 9.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Fastators behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

10. Skyddet av dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Fastator har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

11. Cookies

Fastator använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.fastator.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Fastator använder cookies i enlighet med Bolagets cookiepolicy.

12. Ändringar

Fastator har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Fastator att publicera den justerade integritetspolicyn på www.fastator.se. Policyn uppdaterades senast i mars 2020. Vänligen notera att den version som finns tillgänglig på Bolagets webbsida www.fastator.se ska anses vara den senaste versionen.

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Fastator om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Fastators kontaktinformation:
Aktiebolaget Fastator (publ)
Org. nr.: 556678-6645
Postadress: Linnégatan 2, 114 47 Stockholm
Telefon: +46 8 660 67 00
E-post: gdpr@fastator.se