För investerare

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Fastators högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma sker enligt bolagsordningen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Enskilda aktieägare som önskar få ett särskilt ärende behandlat på bolagsstämma kan normalt begära detta i god tid före stämman hos Fastators styrelse. Styrelsen nås via bolagets adress, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm.

Årsstämma 16 Maj 2023

pdf icon

Protokoll Årsstämma Fastator 2023

pdf icon

Bilaga A - Kallelse till årsstämma i AB Fastator 2023

pdf icon

Bilaga B - Anmälan och formulär för poströstning

pdf icon

Bilaga C - Valberedningens motiverande yttrande

pdf icon

Bilaga D - Punkt 14 Ersättningsrapport 2022

pdf icon

Bilaga E - Punkt 14 Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § - Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare 2022

pdf icon

Bilaga F - Punkt 16 Beslutsunderlag teckningsoptioner Fastator (ledande befattningshavare)

pdf icon

Bilaga G - Punkt 16 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Fastator (ledning)

pdf icon

Bilaga H - Punkt 18 Bemyndigande att förvärva egna aktier

pdf icon

Bilaga I - Punkt 19 Bemyndigande att avyttra egna aktier

pdf icon

Fullmaktsformulär AB Fastator

Extra bolagsstämma 19 januari 2023

pdf icon

Kallelse till extra bolagsstämma 19 januari 2023

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Bilaga 2 Fullständiga villkor Nordic PM Group

pdf icon

Bilaga 2 Fullständiga villkor Nordic PM Group

pdf icon

Punkt 7-1 Beslutsunderlag

pdf icon

Punkt 7-2 Beslutsunderlag

pdf icon

Protokoll Extra stämma 2023-01-19

Årsstämma 5 maj 2022

pdf icon

Bilaga A - Kallelse till årsstämma i Fastator 2022

pdf icon

Bilaga B - Årstämma Fastator - utfall röstning

pdf icon

Protokoll Årstämma Fastator

pdf icon

Bilaga D - Styrelsens yttrande 18.4 ABL final

pdf icon

Bilaga E - Fastator valberedningens motiverade yttrande

pdf icon

Bilaga F - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Fastators

pdf icon

Bilaga G - Punkt 15 - Ersättningsrapport 2021

pdf icon

Bilaga H - Punkt 15 - Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§

pdf icon

Bilaga I - Punkt 17 - Beslutsunderlag teckningsoptioner Fastator (ledande befattningshavare) samt bilaga 1

pdf icon

Bilaga J - Punkt 17 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Fastator (ledning)

pdf icon

Bilaga K - Punkt 18 A1 Beslutsunderlag (ledande befattningshavare Point Properties)

pdf icon

Bilaga L - Punkt 18 A1 Bilaga 2 Fullständiga villkor Point Properties (ledning)

pdf icon

Bilaga M - Punkt 18 A2 Beslutsunderlag (styrelse Point Properties) (ID 132728)

pdf icon

Bilaga N - Punkt 18 A2 Bilaga 2 Fullständiga villkor Point Properties (styrelse)

pdf icon

Bilaga O - Punkt 18 B1 Beslutsunderlag (ledande befattningshavare Företagsparken)

pdf icon

Bilaga P - Punkt 18 B1 Bilaga 2 Fullständiga villkor Företagsparken (ledning)

pdf icon

Bilaga Q - Punkt 18 B2 Beslutsunderlag (styrelsen Företagsparken)

pdf icon

Bilaga R - Punkt 18 B2 Bilaga 2 Fullständiga villkor Företagsparken (styrelse)

pdf icon

Bilaga S - Punkt 20 - Bemyndigande att förvärva egna aktier

pdf icon

Bilaga T - Punkt 21 - Bemyndigande att avyttra egna aktier

Extra bolagsstämma 12 januari 2022

pdf icon

Kallelse till extra bolagsstämma 12 januari 2022

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Poströstningsformulär

pdf icon

Revisorns yttrande

pdf icon

Fullständigt beslutsförslag till incitamentsprogram (styrelsen)

pdf icon

Fullständigt beslutsförslag till incitamentsprogram (ledande befattningsbehavare)

pdf icon

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Företagsparken Norden Holding AB

pdf icon

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Företagsparken Norden Holding AB

pdf icon

Bilaga B - Utfall röster

pdf icon

Protokoll Extra Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 10 november 2021

pdf icon

Kallelse till extra bolagsstämma 2021

pdf icon

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

pdf icon

Presentation Helen Tillberg

pdf icon

Styrelsens fullständiga förslag avseende förvärv av Lindgården

pdf icon

Styrelsens fullständiga förslag avseende förvärv av Åregården

pdf icon

Fullmaktsformulär bolagsstämma

pdf icon

Anmälan och formulär för poströstning

pdf icon

Gotland, Visby Kompaniet 5 sammanfattning

pdf icon

Åre, Mörviken 2_135, 2_33 sammanfattning

pdf icon

Bilaga B - förhandsröster

pdf icon

Protokoll Extra Bolagsstämma

Årstämma 5 maj 2021

pdf icon

Kallelse till årstämma 5 maj

pdf icon

Fullmaktsformulär AB Fastator

pdf icon

Anmälan och formulär för poströstning

pdf icon

Punkt 9c - Styrelsens yttrande 18.4 AB

pdf icon

Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Fastator

pdf icon

Punkt 15 - Ersättningsrapport 2020

pdf icon

Punkt 18 - Beslutsunderlag teckningsoptioner Fastator (ledande befattningshavare)

pdf icon

Punkt 18 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Fastator (ledning)

pdf icon

Punkt 19 - Beslutsunderlag teckningsoptioner Fastator (styrelse)

pdf icon

Punkt 19 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Fastator (styrelse)

pdf icon

Punkt 20 A1 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Point Properties (styrelse)

pdf icon

Punkt 20 A2 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Point Properties (ledning)

pdf icon

Punkt 20 A2 - Beslutsunderlag (ledande befattningshavare Point Properties)

pdf icon

Punkt 20 - A1 Beslutsunderlag (styrelse Point Properties)

pdf icon

Punkt 20 B1 - Beslutsunderlag (styrelsen Nordic PM)

pdf icon

Punkt 20 B1 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Nordic PM (styrelsen)

pdf icon

Punkt 20 B2 - Beslutsunderlag (ledande befattningshavare Nordic PM)

pdf icon

Punkt 20 B2 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Nordic PM (ledning)

pdf icon

Punkt 20 C1 - Beslutsunderlag (styrelsen Företagsparken)

pdf icon

Punkt 20 C1 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Företagsparken (styrelse)

pdf icon

Punkt 20 C2 - Beslutsunderlag (ledande befattningshavare Företagsparken)

pdf icon

Punkt 20 C2 - Bilaga 2 Fullständiga villkor Företagsparken (ledning)

pdf icon

Punkt 22 - Bemyndigande att förvärva egna aktier

pdf icon

Punkt 23 - Bemyndigande att avyttra egna aktier

pdf icon

Protokoll Fastator årsstämma 2021

pdf icon

Årsstämma Fastator Bilaga C

Extra bolagsstämma 15 december 2020

pdf icon

Kallelse till extra bolagsstämma 2020

pdf icon

Fullmaktsformulär med röstinstruktioner - utsett ombud

pdf icon

Fullmaktsformulär eget ombud

pdf icon

Revisorns yttrande

pdf icon

Styrelsens förslag till vinstutdelning

pdf icon

Styrelsens motiverade yttrande och redogörelse - underskrifter

pdf icon

Informationsbroschyr sakutdelning

pdf icon

Protokoll extra bolagsstämma

pdf icon

Brevsvar utdelning av aktier i Offentliga hus från Fastator år 2020

Extra bolagsstämma 21 augusti 2020

pdf icon

Kallelse till extra bolagsstämma 2020

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Protokoll från extra bolagsstämma

pdf icon

Bilaga 1 - Extra bolagsstämma röstlängd

pdf icon

Bilaga 2 - Handlingar

pdf icon

7A - Industrisamhället årsredovisning 2019

pdf icon

7A - Industrisamhället förslag till beslut om kvitteringsemission

pdf icon

7A - Industrisamhället yttrande 13.6

pdf icon

7A - Industrisamhället redogörelse 13.6

pdf icon

7A - Colliers värdeintyg Industrisamhället

pdf icon

7B - Colliers värdeintyg Studentbostäder i Sverige

Bolagsstämma 6 maj 2020

pdf icon

Kallelse till bolagsstämma 2020

pdf icon

Fullmaktsformulär eget ombud

pdf icon

Fullmaktsformulär med röstinstruktioner - med utsett ombud

pdf icon

Protokoll från bolagsstämman

pdf icon

Bilaga 1 - Bolagsstämma röstlängd

pdf icon

Bilaga 2 - Ändring optionsprogram

pdf icon

Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

pdf icon

Punkt 16 - Emissionsvillkor 20200421 (ID 100111)

pdf icon

Bilaga 17a - Förvärv Industrisamhället

pdf icon

Punkt 17 a - Värdering Industrisamhället

pdf icon

Bilaga 17 b - Förvärv Gotland Lummelunda

pdf icon

Punkt 17 b - Värdering Gotland Lummelunda

Extra bolagsstämma 19 dec 2019

pdf icon

7a - Newsec värdeutlåtande Norrtälje och Södertälje

pdf icon

7 b - Colliers värdeutlåtande 30 fastigheter

pdf icon

7 c - Colliers värdeutlåtande Studentbostäder i Sverige

pdf icon

Kallelse extra bolagsstämma 2019

pdf icon

Protokoll extra bolagsstämma

pdf icon

B03 - Röstlängd extra bolagsstämma

pdf icon

B07a-b - Styrelsens förslag och redogörelse

pdf icon

B08 - Styrelsens förslag och redogörelse

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Styrelsens förslag och redogörelse punkt 1a-c

pdf icon

Styrelsens förslag och redogörelse punkt 8

Bolagsstämma 8 maj 2019

pdf icon

Bolagsordning förslag bolagsstämma 2019

pdf icon

Protokoll bolagsstämma 2019

pdf icon

Årsredovisning 2018

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

pdf icon

Godkännande av emission i Nordic PM, punkt 1-6

pdf icon

Kallelse till bolagsstämma 2019

pdf icon

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämma 2019

Bolagsstämma 3 maj 2018

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Slutlig röstlängd

pdf icon

Kallelse till bolagsstämma 2018

pdf icon

Kompletterande information punkt 16

pdf icon

Protokoll bolagsstämma 2018

pdf icon

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018

Bolagsstämma 3 maj 2017

pdf icon

Bilagor

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Protokoll från bolagsstämman 2017

pdf icon

Bilaga 1 - Förslag ny bolagsordning

pdf icon

Kallelse till bolagsstämma i Fastator 2017

pdf icon

Pressmeddelande 170410 - Förslag till styrelse i AB Fastator 2017

Bolagsstämma 10 maj 2016

pdf icon

Protokoll från bolagsstämman

pdf icon

Bilaga 1 - Villkor för optionsrätter ID 8712

pdf icon

Bilaga 2 - Beslutsunderlag teckningsoptioner ID8711-B

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Kallelse till bolagsstämma i Fastator 2016

Bolagsstämma 17 juni 2015 (Rehact AB)

pdf icon

REVISORSYTTRANDE KRING STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR APPORTEGENDOMEN

pdf icon

Kallelse till bolagsstämma i Rehact AB

pdf icon

Fullständigt förslag till punkterna 9-10

pdf icon

Fullständigt förslag till punkterna 11-12

pdf icon

Fullständigt förslag till punkt 18

pdf icon

Protokoll från bolagsstämma

pdf icon

Fullmakt

pdf icon

Årsredovisning Rehact AB 2014

Extra bolagsstämma 22 maj 2015 (Rehact AB)

pdf icon

Kallelse till extra bolagsstämma

pdf icon

Komplettering av kallelse till extra bolagsstämma

pdf icon

Protokoll

pdf icon

Fullmakt

Extra bolagsstämma 14 dec 2015

pdf icon

Bilaga punkt 7-9

pdf icon

Bilaga punkt 10

pdf icon

Bilaga punkt 11

pdf icon

Bilaga punkt 12

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Kallelse till extra bolagsstämma

pdf icon

Pressmeddelande om extra bolagsstämma i Fastator

pdf icon

Pressmeddelande: Kallelse till extra bolagsstämma

pdf icon

Kommuniké

pdf icon

Protokoll

pdf icon

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 ABL

pdf icon

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 ABL

pdf icon

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 ABL

pdf icon

Styrelsens förslag till beslut, punkt 10

pdf icon

Styrelsens förslag till beslut, punkt 13

pdf icon

Styrelsens förslag till beslut, punkt 14

pdf icon

Styrelsens redogörelse enligt 13.6 och 14.8 ABL

pdf icon

Styrelsens redogörelse enligt 13.7 ABL

Bolagsstämma 7 april 2014 (Rehact AB)

pdf icon

Årsredovisning 2013, Rehact AB

pdf icon

Anmälan till bolagsstämma

pdf icon

Fullmaktsformulär

pdf icon

Kallelse till bolagsstämma

pdf icon

Protokoll

Extra bolagsstämma 21 oktober 2013 (Rehact AB)

pdf icon

Kallelse

pdf icon

Protokoll

Bolagsstämma 29 maj 2013

pdf icon

Kallelse

pdf icon

Protokoll

Bolagsstämma 30 maj 2012

pdf icon

Kallelse

pdf icon

Protokoll