För investerare

Valberedning

Valberedning 2020/2021

I enlighet med de av årsstämman 2020 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Erik Tillberg (utsedd av Mats Invest AB), Mats Lundberg (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Beckett, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende perioden 2020/2021. Till valberedningens ordförande har utsetts Erik Tillberg. Valberedningen utgörs av styrelseordföranden samt representanter utsedda av bolagets tre största aktieägare baserat på av bolaget kända ägarförhållanden per den sista augusti. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2021.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Erik Tillberg, Björn Rosengren och Staffan Beckett är oberoende i förhållande till bolagets största ägare. Björn Rosengren och Mats Lundberg är ledamöter av bolagets nuvarande styrelse.

Inför årsstämman 2021 utgörs valberedningen av:

Erik Tillberg (ordförande)
Mats Lundberg
Staffan Becket
Björn Rosengren

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen genom styrelsens ordförande Björn Rosengren per e-post eller brev. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till den 5 maj 2021, helst senast den 31 januari 2021.