För investerare

Valberedning

Valberedning 2022/2023

I enlighet med de av årsstämman 2022 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB) samt Ulf Adelsohn (nominerad av sig själv), tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende perioden 2022/2023. Till valberedningens ordförande har utsetts Henric Bergsbjörk. Valberedningen utgörs av styrelseordföranden samt representanter utsedda av bolagets tre största aktieägare baserat på av bolaget kända ägarförhållanden per den sista augusti. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2023.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henric Bergsbjörk, Mats Lundberg, Björn Rosengren och Ulf Adelsohn är oberoende i förhållande till bolagets största ägare. Björn Rosengren och Mats Lundberg är ledamöter av bolagets nuvarande styrelse.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens genom styrelsens ordförande Henric Bergsbjörk. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till den 16 maj 2023, dock senast den 28 februari 2023.

Valberedningen kontaktas via bolaget:

AB Fastator (publ)
Att:Valberedning
Linnégatan 2
114 47 Stockholm

Valberedningens fullständiga förslag till styrelse i Fastator kommer presenteras i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att kallelsen utfärdas kommer valberedningen på Fastators hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag.