Årsstämma 2020

31 mars 2020

TID OCH PLATS FÖR STÄMMAN
Stämman kommer att hållas den 6 maj 2020 i Stockholm.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL STÄMMAN
Aktieägare som önskar ett ärende behandlat på stämman ombeds lämna förslag via bolagets adress senast den 25 mars 2020.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid årsstämman senast torsdagen den 30 april 2020. Anmälan ska ske skriftligen per post till AB Fastator (publ), Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm.