Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2019-12-24
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastators (publ) (”Fastator”) helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB (”Industrisamhället”) har ingått avtal om förvärv av 31 fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde...
2019-12-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator offentliggör härmed att Fastators bokförda värde per 30 september 2019 av innehavsbolaget Offentliga Hus baserades på ett värde för samtliga aktier i Offentliga Hus om 2 170 Mkr, motsvarande 94 % av Offentliga...
2019-12-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 19 december 2019 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att godkänna de...
2019-12-13
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators helägda dotterbolagPoint Properties förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 MSEK och tillträds under H1 2020. Fastigheterna...
2019-12-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) offentliggjorde den 26 november 2019 att Fastator och dess innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till...
2019-12-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) styrelse har beslutat att punkten 7 c) på dagordningen för bolagets extra bolagsstämma den 19 december 2019 stryks från dagordningen. Punkten avser förvärv av aktier...
2019-11-28
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 13 november 2019 att Offentliga Hus emitterat ytterligare icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 200...
2019-11-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet. Offentliga...
2019-11-26
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 december 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholmsenast...
2019-11-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 20 september 2019 att Offentliga Hus emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK...
2019-10-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Kvartalet juli – september Periodens resultat, KSEK 98 986 (48 616) Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,4 (3,5) Avkastning på eget kapital, %...
2019-10-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2019 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Erik Tillberg (utsedd av Mats Invest AB), Mats Lundberg (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Beckett...