Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2019-11-14
News
IR
Swedish
Idag den 14 november klockan 09.00 deltog Fastators portföljbolag Offentliga Hus vid traditionsenlig klockringning på Nasdaq Stockholm inför noteringen av sin gröna obligation. Som repesentanter för Offentliga Hus och i gemensam...
2019-11-13
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om 3m Stibor + 440 baspunkter med förfall...
2019-11-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 20 september 2019 att Offentliga Hus emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK...
2019-10-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Kvartalet juli – september Periodens resultat, KSEK 98 986 (48 616) Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,4 (3,5) Avkastning på eget kapital, %...
2019-10-15
News
IR
Swedish
Vid bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ) den 15 oktober har Björn Rosengren och Carl Bildt valts till nya ledamöter av bolagets styrelse. Ledamöterna har omfattande erfarenhet från noterad miljö och bolag i tillväxtfas...
2019-10-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2019 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Erik Tillberg (utsedd av Mats Invest AB), Mats Lundberg (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Beckett...
2019-10-04
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport för januari-september 2019. Nytt datum för rapporten är 30 oktober 2019. Tidigare meddelat datum för delårsrapporten var 14 november 2019. För...
2019-09-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat en hybridobligation om 500 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr. Hybridobligationen löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 685 baspunkter...
2019-09-27
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjortatt bolaget undersöker möjligheten att emittera en hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea och Swedbank som finansiella rådgivare...
2019-09-20
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att man framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr. De seniora icke-säkerställda gröna...
2019-09-11
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att ge kapitalmarknaden en tydlig bild över vilka mål och parametrar som bolaget strävar efter att uppnå...
2019-09-11
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att man givit Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd...