Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-12-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har genomfört ett antal transaktioner som leder till att Fastator blir majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79% samtidigt som Företagsparken växer och når ett fastighetsvärde om...
2021-11-30
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om att förvärva nio fastigheter i Stockholm och Södertälje med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 200 Mkr. Förvärvet omfattar en total...
2021-11-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
84 000 kvadratkilometer av svensk jordbruksmark, motsvarande två tredjedelar av hela Öland, har försvunnit på 10 år. En ohållbar utveckling om Sveriges klimat- och självförsörjningsmål ska uppnås...
2021-11-18
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Tillväxtresan fortsätter med ytterligare en investering inom bostadssegmentet. Fastator blir den största enskilda investeraren i det nyetablerade Joint Venture-bolaget VreFast. Bolaget är inriktat på bostadsfastigheter primärt...
2021-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 10 november 2021. Stämman har genomförts genom poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198)...
2021-11-04
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Kvartalet juli-september Omsättning, MSEK 82,2 (55,8)Periodens resultat, MSEK 170,0 (66,0)Avkastning på eget resultat, % 10,0 (4,4)Soliditet, % 38,1 (47,0)Substansvärde, MSEK 1 874,0 (1701,1)Substansvärde per aktie efter utspädning...
2021-10-29
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2021 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB) samt Ulf...
2021-10-18
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) stärker styrelsen med ytterligare spetskompetens inom riskkapitalägda bolag och Facility Management, logistik, IT och digitalisering. - Fastator är ett investmentbolag med affärsidé...
2021-10-18
News
IR
Swedish
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 november 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman...
2021-10-13
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Svenska Bostadskompaniet förvärvar åtta bostadsfastigheter centralt i Skövde med sammanlagt 15 400 kvm. Genom förvärvet utökar Svenska Bostadskompaniet sitt bestånd av centralt belägna...
2021-09-21
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat två fastigheter i Kungsbacka med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 190 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om drygt 7 500 kvm med hyresintäkter...
2021-09-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar att handeln i bolagets aktier idag inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (FASTAT) och ISIN-kod (ISIN SE0015407382). Det sker...