Penser Access: Fastator - Nytt dotterbolag med inriktning mot stadskärnor

22 maj 2019

Fastators NAV uppgick efter kvartalets utgång till 69,6 kr vilket motsvarar en tillväxt q-q om 8%. Ökningen går framför allt att härleda till värdeökningar i Fastators direktägda fastighetsbestånd. Bolaget har efter kvartalets utgång beslutat att starta ett nytt dotterbolag med fokus på centrumfastigheter. Bolaget kommer att heta Point Properties och balansomslutningen kommer initialt vara 500 mkr och fastighetsportföljen kommer b.la. bestå av de centrumfastigheter som förvärvades under kvartalet. Offentliga Hus fortsätter att växa enligt plan och har under kvartalet förvärvat fastigheter till ett värde om 78,5 mkr, räknat med förvärv som ska tillträdas under året uppgår fastighetsportföljen till ca 5 mdkr. Vi väljer att höja våra NAV estimat för helåret till spannet 73-76 kr, detta motiverar en kurs om 55-57 kr vilket gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/fastator_20190522.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se


Dokument