Press

Pressmeddelanden

2021-01-20

Fastator offentliggör återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (US PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES...

Läs mer

2021-01-13

Aktieköp för drygt elva miljoner kronor av nuvarande och tillträdande VD samt ledande befattningshavare

Efter att Fastator den 18 december 2020 meddelat att man realiserat sitt innehav i Offentliga Hus i Norden AB och anställt ny VD, har ett antal personer i nuvarande ledningsgrupp och styrelse (inklusive närstående) köpt ytterligare aktier i Fastator Även tillträdande VD, Knut Pousette, har köpt aktier för fem miljoner kronor över börsen Totalt har 112 600 aktier köpts till ett lägsta...

Läs mer

2021-01-12

Fastator verkställer aktiesplit

Vid Fastators extra bolagsstämma den 15 december 2020 beslutades om uppdelning av aktier (sk aktiesplit) med villkor 5:1 Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att bestämma avstämningsdag för spliten Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 19 januari 2021 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 20 januari 2021Sista dag...

Läs mer

2020-12-23

Fastator meddelar förväntat tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators (publ) (“Fastator” eller ”Emittenten”) 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna 2020/2023”) och maximalt 700 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014855284 (”Obligationerna 2020/2024” och...

Läs mer

2020-12-18

Fastator rekryterar Knut Pousette som ny VD

Styrelsen för Fastator (publ) meddelar att man rekryterat Knut Pousette som ny VD för bolaget Knut tillträder den första februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som efter fyra framgångsrika år på VD-posten nu går tillbaka till en renodlad affärsutvecklingsroll Ledningsgruppen utökas därmed från tre till fyra personer - Jag är mycket glad över att kunna presentera Knut...

Läs mer

2020-12-18

Fastator säljer sina aktier i Offentliga Hus till SBB

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har idag, tillsammans med sitt hälftenägda bolag Nordact AB samt Offentliga Nordic Property Holding SARL och CLBRM Private SA, SICAR on behalf of its Compartment Real Assets (”Säljarna”), ingått ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) om att sälja sina aktier i Offentliga Hus i Norden AB...

Läs mer

2020-12-17

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige genomför nyemission om 250 Mkr i vilken Fastator investerar 60 Mkr

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige har genomfört en nyemission om 250 Mkr Nyemissionen tecknades av en kombination av befintliga och nya aktieägare, varav 60 Mkr från Fastator som efter emissionen äger 20,6% av aktierna Baserat på teckningskursen i nyemissionen uppgår det totala värdet på samtliga aktier i Studentbostäder i Sverige till 1 550 Mkr - Kort efter noteringen...

Läs mer

2020-12-17

Fastators innehavsbolag Point ökar tillväxttakten och förvärvar centrumfastighet i Örnsköldsvik

Point Properties har förvärvat och tillträtt centrumfastigheten Magasinet i Örnsköldsvik Fastigheten London 12 är en centrumgalleria mitt i centrala Örnsköldsvik vid Stora Torget med ett underliggande fastighetsvärde om 116,2 Mkr Den uthyrningsbara ytan uppgår till 9 100 kvm med en uthyrningsgrad om 98% och ett årligt hyresvärde om 12,7 Mkr Genomsnittlig kontraktslängd är 2,6 år...

Läs mer

2020-12-15

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 15 december 2020 extra bolagsstämma i Stockholm Vid stämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet  Punkt 7: vinstutdelning i form av dels kontant-, dels sakutdelning Stämman beslutade om dels kontantutdelning, dels sakutdelning, enligt följande a) Kontantutdelning Stämman beslutade om kontant...

Läs mer

2020-12-11

Fastators innehavsbolag Point får klart med ny detaljplan för Nya Brotorget i Bollnäs i rekordfart

Bara fyrtiofem dagar efter att Point Properties lanserade visionen för Nya Brotorget i Bollnäs har Bollnäs kommun nu redan bifallit ansökan om ny detaljplan Projektet omfattar två centrumgallerior i centrala Bollnäs som kommer att bebyggas med sammanlagt 184 lägenheter - Vi lanserade vår vision för Nya Brotorget i Bollnäs med en stor utställning där allmänhet och politiker...

Läs mer

2020-12-09

Fastators innehavsbolag SBS handlas nu på börsen

Fastators innehavsbolag SBS (Studentbostäder i Sverige) handlas nu på börsen då samgåendet med börsnoterade Prime Living slutförts SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten är största aktieägare och Fastator kommer att behålla sitt innehav motsvarande 19,9% av aktierna då Fastator ser stark och snabb tillväxt i SBS Fastighetsportföljen innehåller över 4 000 studentbostäder...

Läs mer

2020-12-04

Nya aktieanalyser av Offentliga Hus med köprekommendationer

Kepler Cheuvreux och Nordea har publicerat aktieanalyser av Fastators innehavsbolag Offentliga Hus med köprekommendationer Kepler Cheuvreux har offentliggjort en köprekommendation och riktkurs 16,20 kronor per aktie Nordea har offentliggjort en köprekommendation och riktkurs 15,50 kronor per aktie Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator, kommenterar: - Det är glädjande att se att både...

Läs mer

2020-12-01

Fastator offentliggör informationsbroschyr och avstämningsdag för utdelning

Fastator offentliggjorde den 12 november 2020 att styrelsen beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i vilken tre (3) aktier i Fastator ger rätt till utdelning av en (1) aktie i Offentliga Hus Samma dag offentliggjordes kallelse till extra bolagsstämma i Fastator den 15 december 2020 för beslut om...

Läs mer

2020-11-12

Rebecka Eidenert blir VD för nya börsnoterade Studentbostäder i Sverige

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige offentliggjorde den 26 oktober 2020 att man börsnoteras genom ett samgående med börsnoterade Prime Living och där SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten blir största aktieägare och med en initial fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder, en projektportfölj om över 2 000 studentbostäder och ett fastighetsvärde om 3,4...

Läs mer

2020-11-12

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Fastator”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl 1030, på Linnégatan 2, Stockholm RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 december 2020, dels anmäla sig till bolaget...

Läs mer

2020-11-12

Fastator föreslår kontant utdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus och aktiesplit

Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) i vilken tre (3) aktier i Fastator ger rätt till utdelning av en (1) aktie i Offentliga Hus Sakutdelningen av aktier i Offentliga Hus motsvarar en utdelning om...

Läs mer

2020-11-11

Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) emitterade den 22 september 2020 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor med ISIN SE0014855276 och seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor med ISIN SE0014855284 (tillsammans ”Obligationerna”) Bolaget har, i enlighet med...

Läs mer

2020-11-11

ANALYSGUIDEN PUBLICERAR UPPDATERAD AKTIEANALYS AV FASTATOR

Aktiespararnas uppdragsanalystjänst har publicerat uppdaterad aktieanalys av Fastator Analysen finns i sin helhet på: https://wwwaktiespararnase/sites/default/files/fastator_q3_uppdateringpdf   För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachimkuylenstierna@fastatorse +46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson, Vice VD Fastator svantebengtsson@fastatorse +46...

Läs mer

2020-11-06

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB har ingått förvärvsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avseende fastigheten Södertälje Fjärilen 22 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och tillträde är planerat till den 1 december 2020 Den uthyrningsbara arean uppgår till närmare 5 600 m² och består av lokaler för offentlig verksamhet Fastigheten är fullt uthyrd...

Läs mer

2020-11-05

Starkt kvartal för Offentliga Hus efter renodling av fastighetsportfölj

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus redovisar ett starkt tredje kvartal med ett ökat driftnetto på 66 procent jämfört med samma period 2019 Förbättringen är ett resultat av målmedveten effektivisering av hela bolaget med fokus på bolagets tre huvudsegment; skola/utbildning, vård/omsorg och offentliga kontor Offentliga Hus har under rapportperioden renodlat fastighetsportföljen med...

Läs mer

2020-11-05

Delårsrapport juli-september 2020

Kvartalet juli-september Omsättning, MSEK                                                       55,8 (68,2) Periodens resultat, MSEK                                             66,1 (99,0) Avkastning på eget kapital, %                 ...

Läs mer

2020-10-30

Offentliga Hus offentliggör meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Som offentliggjordes den 13 oktober 2020 agerar Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) stabiliseringsansvarig...

Läs mer

2020-10-29

Offentliga Hus kreditbetyg uppgraderas till BB Flat av Nordic Credit Rating

Fastastors innehavsbolag Offentliga Hus har idag erhållit kreditbetyget BB Flat av Nordic Credit Rating (NCR) Uppgraderingen av kreditbetyg innebär ett viktigt steg mot att uppnå Investment Grade (BBB-) vilket är en av bolagets operativa målsättningar Det förbättrade kreditbetyget går i linje med Offentliga Hus ambition om att fortsätta förädla fastighetsportföljen med tyngdpunkt...

Läs mer

2020-10-26

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige AB börsnoteras

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Aktiebolaget Fastator, Phoenix Insurance Group Ltd och Amasten Fastighets AB blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat studentbostadsbolag då Studentbostäder i Sverige AB (”SBS”) går samman med börsnoterade Prime Living AB Samgåendet sker genom att Prime Living förvärvar samtliga aktier i SBS med vederlag i form av nyemitterade aktier Genom...

Läs mer

2020-10-23

Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus kan med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomna över 10 000 nya aktieägare till bolaget Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts - Den här dagen markerar nästa fas i...

Läs mer

2020-10-23

Handeln i Offentliga Hus aktier inleds idag på Nasdaq First North Premier

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet i samband med noteringen av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq First North Premier”) Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands...

Läs mer

2020-10-15

Fastators innehavsbolag Point i stark expansionsfas utser Magnus Åkesson som ny VD

Magnus Åkesson har utsetts till ny VD i Fastators innehavsbolag Point Properties Han tillträder den 1 februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som varit tillförordnad VD i Point sedan sommaren 2020 - Jag är mycket stolt över att kunna presentera Magnus Åkesson som ny vd för Point En riktig höjdarrekrytering,  kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator Point äger...

Läs mer

2020-10-13

Offentliga Hus inhämtar dispens för befintliga obligationer som ska inlösas i anslutning till tidigare offentliggjord ny obligationsfinansiering och kommande notering

I enlighet med tidigare offentliggörande den 6 oktober 2020 har Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller “Offentliga Hus”) framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 550 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år och likviddag den 12 oktober 2020 (de “Nya Obligationerna”) Bolaget har samtidigt...

Läs mer

2020-10-13

Offentliga Hus offentliggör prospekt och pris-intervall i noteringen på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och...

Läs mer

2020-10-06

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om totalt 550 Mkr

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (US PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES...

Läs mer

2020-10-05

Fastators innehavsbolag Point i snabba steg mot återskapande av stadskärnor i Motala och Trelleborg

Fastators innehavsbolag Point fokuserar på att återskapa stadskärnor genom att utveckla centrumfastigheter i södra och mellersta Sverige I Motala och Trelleborg har visionerna för  fastigheterna presenterats för både allmänhet och politiker och mottagits mycket väl  I Motala handlar det om 114 lägenheter och i Trelleborg 138 lägenheter och 6 radhus, med en total boarea på drygt...

Läs mer

2020-10-01

Offentliga Hus avser att noteras på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och...

Läs mer

2020-10-01

Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (US PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES...

Läs mer

2020-10-01

Offentliga Hus byggstartar på Opaltorget i Göteborg

Idag togs första spadtaget till det som ska bli Göteborgs nästa stora studentboende År 2022 ska över 200 nya studentlägenheter stå klara på Opaltorget i Tynnered Fastators innehavsbolag Offentliga Hus är initiativtagare till projektet, och ett 20-årigt hyresavtal är redan tecknat med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) för lägenheterna Idag finns det drygt 11 000...

Läs mer

2020-09-25

Nordic Credit Rating ger Offentliga Hus utsikten ’Watch Positive’– hög sannolikhet för förbättrat kreditbetyg

Idag publicerade Nordic Credit Rating (NCR) en ”Rating Update” för Offentliga Hus i Norden AB Bolagets utsikt är ”on Watch Positive” i avvaktan på bolagets börsnotering som planeras till oktober månad Nordic Credit Rating meddelar ett oförändrat kreditbetyg BB- men skriver, ”By placing the long-term rating on Watch Positive we are signalling a high likelihood of a one-notch...

Läs mer

2020-09-25

Fastator lämnar meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har idag lämnat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationer 2018/2021 med ISIN SE0011762129 (”Obligationerna”) i linje med villkoren för obligationerna (”Obligationsvillkoren”) Bolaget utnyttjar sin rätt enligt Obligationsvillkoren att i förtid inlösa samtliga Obligationer till 102,55 procent av dess...

Läs mer

2020-09-24

Offentliga Hus stärker det egna kapitalet med 300 miljoner kronor

Som ett led i den kraftiga tillväxt som Offentliga Hus haft sedan halvårsskiftet har ägarna lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget om 300 miljoner kronor Aktieägartillskottet har lämnats efter bolagets senast offentliggjorda rapport -  För Offentliga Hus är det fantastiskt att ha starka ägare som finansierar bolagets tillväxt och stärker vårt egna kapital inför den...

Läs mer

2020-09-18

Fastator offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 10 september 2020 (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående säkerställda obligationer om totalt 700 miljoner kronor med förfall i oktober 2021 och ISIN SE0011762129...

Läs mer

2020-09-18

Fastator rekryterar ny koncern-redovisningsansvarig inför byte av börslista

Fastator har rekryterat Sebastian Rylander som ny koncernredovisningsansvarig Närmast kommer Sebastian Rylander från rollen som Manager på Deloitte   - Jag har följt Fastators resa genom åren och imponerats av hur alltfler idéer sjösätts och byggs upp på fastighetsmarknaden Det ska bli riktigt roligt att få vara en del av något som jag faktiskt tycker leder utvecklingen snarare än...

Läs mer

2020-09-17

Offentliga Hus släpper extra delårsrapport för jan-aug 2020

Med anledning av den förestående börsintroduktionen av Offentliga Hus har bolaget idag släppt en extra delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2020 Per den 31 augusti 2020 uppgick Offentlig Hus fastighetsvärde till 8,6 Mdkr och substansvärde till 2,4 Mdkr, motsvarande en ökning om 16% respektive 5% från den 30 juni 2020 Vidare uppgick driftnettot enligt den aktuella...

Läs mer

2020-09-14

Fastator har framgångsrikt emitterat obligationer om totalt 1 000 mkr

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån (de ”Nya Obligationerna”) Det ena obligationslånet uppgår till 500 mkr, har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50 % Det andra obligationslånet uppgår till 500 mkr under ett ramverk om totalt 700 mkr, har en löptid om 4 år...

Läs mer

2020-09-10

Fastator offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (US PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES...

Läs mer

2020-09-08

Fastator undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats  i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 angående refinansiering av befintligt obligationslån, givit i uppdrag åt Nordea, Pareto och Swedbank att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att refinansiera det befintliga säkerställda...

Läs mer

2020-09-07

Fastator genomför kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 120 miljoner kronor

Styrelsen för AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 1 000 000 aktier Genom den riktade nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad, tillförs Fastator cirka 120 miljoner kronor Teckningskursen för aktierna i den riktade nyemissionen uppgår till 120...

Läs mer

2020-09-07

Fastator offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en nyemission om omkring 100 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare Fastator har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att utreda förutsättningarna för nyemissionen genom ett så kallat accelererat...

Läs mer

2020-09-01

Offentliga Hus återköper egna utestående obligationer över marknaden – minskar sin bruttoskuld

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har återköpt, mot kontant vederlag, 7,1 procent av Bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om 50 000 000 kronor genom flera förvärv över marknaden Återköpet gäller obligationslån med ISIN SE0010023259, vilket har ett utestående nominellt belopp om 700 000 000 kronor inklusive den av...

Läs mer

2020-08-31

Offentliga Hus offentliggör finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy

Inför den planerade börsnoteringen i oktober har styrelsen i Offentliga Hus fastställt ett antal finansiella och operationella mål för bolaget samt en utdelningspolicy Målen speglar Offentliga Hus ambition på medellång sikt Finansiella mål Tillväxt: EPRA NAV ska växa med i genomsnitt 20% årligen Avkastning: Årlig avkastning på genomsnittligt eget kapital (ROE) om minst...

Läs mer

2020-08-28

Fastators nya innehavsbolag Studenbostäder i Sverige får klartecken för 350 nya lägenheter i Karlstad

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige (SBS) planerar åtta nya student-byggnader på Kvintett- och Vintergatan i Karlstad Nu har Stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen Under onsdagen antogs den inlämnade detaljplanen av Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad Det ger SBS möjlighet att söka bygglov för att påbörja byggnationen av de 350 nya studentbostäder som planeras på...

Läs mer

2020-08-27

Offentliga Hus tecknar 15-årigt hyresavtal med Strängnäs Kommun

Med bred politisk majoritet fattade kommunstyrelsen i Strängnäs kommun den 26 augusti 2020 beslut att förlänga hyresavtalet med 15 år avseende lokaler huvudsakligen för Thomasgymnasiet och vuxenutbildningen i Offentliga Hus AB:s fastighet Strängnäs Eldsund 6:6 Det nya hyresavtalet beräknas träda i kraft redan den 1 oktober 2020 Kommunfullmäktige fattar formellt beslut i frågan den 28...

Läs mer

2020-08-21

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 21 augusti 2020 extra bolagsstämma i Stockholm Vid stämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet  Punkt 7: Godkännande av transaktioner  Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna transaktionerna a), b) och c) på sedvanliga villkor  a)  Stämman godkände därmed överlåtelse av...

Läs mer

2020-08-19

Delårsrapport januari – juni 2020

Kvartalet april - juni Omsättning, MSEK                                                          70,2 (39,4) Periodens resultat, MSEK                                                109,3 (58,3) Avkastning på eget kapital, %                    ...

Läs mer

2020-08-03

Fastator förtydligar den nya strukturen av innehavsbolagen

Fastator offentliggjorde den 28 juli en renodling av de befintliga innehavsbolagen Offentliga Hus och Industrisamhället, samt ett förvärv av 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige som därmed blir ett nytt innehavsbolag En omstrukturering med många formella delar, vilka redovisades, men som kan vara svåra att följa Här presenteras ett förtydligande utifrån respektive...

Läs mer

2020-07-31

Styrelse och ledning köper aktier i Fastator

- Fastators fantastiska tillväxtresa har sin grund i ett lysande teamarbete Så det är med stor glädje som jag också ser hur detta team fortsätter att investera i Fastator, ett kvitto på teamets fasta tro och förväntan på det egna arbetet och bolagets fortsatta tillväxtresa, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator Carl Bildt, styrelseledamot i Fastator sedan 2015, kommenterar...

Läs mer

2020-07-28

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (Fastator), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020 kl 1030, på Linnégatan 2, Stockholm RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena lördagen den 15 augusti 2020, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på...

Läs mer

2020-07-28

Fastator genomför omstrukturering av innehavsbolagen

Fastator renodlar innehavsbolagen Offentliga Hus och Industrisamhället, samtidigt som ett nytt innehavsbolag skapas med förvärv av aktier i Studentbostäder i Sverige AB  Offentliga Hus säljer fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 350 Mkr till Industrisamhället Industrisamhället genomför en nyemission om 215 Mkr och uppnår ett substansvärde om cirka 500 Mkr –...

Läs mer

2020-07-27

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter i Simrishamn

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Frisk Drift AB avseende förvärv av fastigheterna Simrishamn Solrosen 9, 19 och 20 Förvärven sker genom bolagsförvärv och tillträdet är beräknat till den 31 augusti 2020 Den uthyrningsbara arean på fastigheterna uppgår till 25 500 m² och består av lokaler för primärvård, specialistvård, psykiatri, vårdcentral,...

Läs mer

2020-06-30

Leif Östling ny styrelseordförande i Fastators dotterbolag Industrisamhället Fastigheter

Leif Östling har valts till ny styrelseordförande i Industrisamhället Fastigheter, ett helägt dotterbolag till Fastator Som en av landets mest erfarna industriledare bidrar han med mångårig erfarenhet av att utveckla verksamheter inom industrin och främja Sverige som industrination  Leif Östling har en lång bakgrund inom lastbilsindustrin och var mellan år 1994 och 2012 koncernchef...

Läs mer

2020-06-25

Fastators innehavsbolag Point tillträder tre fastigheter i Karlskoga centrum

Fastators helägda innehavsbolag Point Properties har tillträtt tre fastigheter i Karlskoga centrum i enlighet med vad som tidigare offentliggjordes den 13 december 2019 Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94% Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga Kommun med totalt 39% av uthyrd area  - Point...

Läs mer

2020-06-17

Fastators innehavsbolag Point lanserar boende i Trelleborgs citykärna

Fastators innehavsbolag Point Properties lanserar sitt projekt ”Kvarteret Valfisken” i Trelleborg med utställning för allmänhet och politiker Påbyggnationen gäller Valengallerian i centrala Trelleborg med åtta våningar i tre huskroppar och 144 hyreslägenheter med total boarea om ca 14 000 kvm som ska stå klart 2022  Points idé är att äga centrumfastigheter i små och...

Läs mer

2020-06-16

Offentliga Hus kompletteringsköper i Borås

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Avere Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Borås Getängen 33 Förvärvet sker genom bolagsförvärv av Avere Getängsvägen AB, och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till drygt 15 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 26,5 miljoner kronor Tillträde beräknas ske den 1 juli...

Läs mer

2020-06-15

Offentliga Hus kommunicerar tidpunkt för börsintroduktion

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts arbetat intensivt med förberedelsearbetet för en börsintroduktion under 2020 Förberedelsearbetet har fortlöpt enligt plan och det har nu fastställts att första dagen för handel i Offentliga Hus aktier förväntas infalla under första hälften av oktober 2020 Ytterligare information om processen förväntas...

Läs mer

2020-06-09

Offentliga Hus gör miljardförvärv i Halmstad och Borås

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) avseende förvärv av sju fastigheter i Halmstad och två fastigheter i Borås med tillträde senast 30 oktober 2020  Portföljen omfattar totalt 55 300 kvadratmeter uthyrbar lokalarea, varav 14 500 kvadratmeter fördelas på fastigheterna Uranus 2 och Vulkanus 15 i Borås och...

Läs mer

2020-06-02

Fastators ledning och styrelse ökar sitt innehav

Fastators ledning och styrelse ökar sitt ägande i Fastator genom deltagande i en riktad nyemission till kursen 77,40 kr per aktie Genom denna emission emitteras 285 369 nya aktier till kursen 77,40 kr och mot ett totalt vederlag om drygt 22 miljoner kronor Ytterligare 30 000 nya aktier kommer att emitteras genom nyttjande av lika många teckningsoptioner i det teckningsoptionsprogram som 2016...

Läs mer

2020-06-02

Offentliga Hus uppdatering kring kapitalanskaffning och börsintroduktion

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus offentliggjorde igår att Offentliga Hus ingått avtal om förvärv i Göteborg I pressmeddelandet återgavs även en kort uppdatering kring planerad kapitalanskaffning och börsintroduktion som här för tydlighets skull upprepas  Pressmeddelandet innehöll information om att Offentliga Hus fortsatt ser ett starkt flöde av intressanta...

Läs mer

2020-06-01

Offentliga Hus förvärvar i Göteborg

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med ett lokalt investerarkonsortie avseende förvärv av Opalparken Bostads AB med den obebyggda fastigheten Göteborg Önnered 45:17 Förvärvet tillträds den 1 juli 2020 Fastigheten är en projektfastighet med en avtalad projektentreprenad för uppförande av ca 10 250 kvadratmeter bruttoarea (BTA), huvudsakligen för studentbostäder...

Läs mer

2020-05-26

Aktiespararna publicerar uppdaterad aktieanalys av Fastator

Aktiespararnas uppdragsanalystjänst Analysguiden har publicerat en uppdaterad aktieanalys av Fastator Analysen finns i sin helhet på:   https://wwwaktiespararnase/sites/default/files/fastator_q1_2020pdf Sedan förra analysen från Analysguiden har deras organisation utökats och ansvariga aktieanalytiker för analysen av Fastator är numera Johan Hellström och Nils Hellström För mer...

Läs mer

2020-05-25

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Härnösand

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Region Väster-norrland om förvärv av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:60 Köpet sker genom fastighetsförvärv, baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 106 miljoner kronor Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2020 Offentliga Hus samarbetar i denna transaktion med en lokal partner för utveckling av...

Läs mer

2020-05-20

Offentliga Hus köper samhällsfastigheter i Fagersta

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Fagersta kommun om förvärv av fastigheterna Fagersta 3:94 & 3:95 Förvärvet sker genom fastighetsförvärv, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 20,1 miljoner kronor I samband med förvärvet har Offentliga Hus och Fagersta kommun tecknat ett 25-årigt hyresavtal beträffande samtliga lokaler Den uthyrningsbara ytan...

Läs mer

2020-05-19

Carlsquare Equity Research inleder aktieanalys av Fastator

Carlsquare Equity Research inleder bevakning av Fastator Fullständig rapport finns på Carlsquare Equity Researchs hemsida:  https://wwwcarlsquarecom/sv/analys-fastator-rabatt-pa-konjunkturstabila-fastigheter/   Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachimkuylenstierna@fastatorse +46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson, Vice VD Fastator svantebengtsson@fastatorse +46 (0) 70 956 67...

Läs mer

2020-05-19

Fastators innehavsbolag Point Properties lanserar koncept kring centrumutveckling med totalt 60 000 kvm hyresbyggrätter i pipeline

Med Point Properties har Fastator byggt upp ett fastighetsbolag vars affärsidé har gått under radarn, men som nu mognat och kan lyftas upp  - Med Point Properties planterar vi ny mylla i stadskärnor som utarmats alltmer under de senaste 30 åren Vi kommer att vända utvecklingen genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice och därmed skapa levande och attraktiva...

Läs mer

2020-05-08

Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Point Properties

Joachim Kuylenstierna tillförordnas som VD för Fastators helägda innehavsbolag Point Properties AB och Point Properties Portfolio 1 AB (publ) när bolagets nuvarande VD Martin Friis lämnar bolaget under sommaren  Point Properties etablerades under 2019 Bolaget fokuserar på centrumutveckling och att skapa levande och attraktiva stadskärnor kring samhällsservice, handel och boende i...

Läs mer

2020-05-06

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 6 maj 2020 årsstämma i Stockholm Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet  Punkt 9c: Disposition av resultat Stämman beslutade att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2019 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen  Stämman beslutade att ingen...

Läs mer

2020-05-06

Delårsrapport januari – mars 2020

Kvartalet januari - mars Omsättning, MSEK                                                           62,7 (36,3) Periodens resultat, MSEK                                          -21,7 (83,9) Avkastning på eget kapital,...

Läs mer

2020-04-30

Ändrad lokal för Fastators årsstämma

För att undvika trängsel vid Fastators årsstämma kommer stämman att hållas på Skeppsbron 24, Stockholm, istället för i bolaget lokaler på Nybrogatan 3 som tidigare aviserats - Intresset för att delta fysiskt i Fastators årsstämma har varit något större än vad vi räknat med och för att möjliggöra att alla deltagare kan hålla behörigt avstånd flyttar vi årsstämman till en...

Läs mer

2020-04-20

Fastator erbjuder alternativt röstningsförfarande inför årsstämman med anledning av COVID-19

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter kring begränsat antal personer på fysiska sammankomster och för undvikande av smittspridning erbjuds Fastators aktieägare nu möjligheten att delta via utsett ombud istället för att personligen närvara vid bolagets årsstämma den 6 maj Med stöd av den nya lag som gäller från den 15 april 2020 kan de aktieägare som så önskar skicka...

Läs mer

2020-04-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020, kl 1000 på Nybrogatan 3 i Stockholm RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2020, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan...

Läs mer

2020-04-06

Årsredovisning för 2019

Rättelsen avser felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning  Fastators årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, wwwfastatorse  Rapporten kan laddas ned i sin helhet på https://wwwfastatorse/investerare/finansiella-rapporter/ Rapporten publiceras på svenska Årsredovisningen för 2019 publiceras endast i digital version...

Läs mer

2020-04-06

Fastator skjuter upp utdelning

Den senaste tiden har spridningen av coronaviruset skapat stor oro i världen En del av denna oro handlar om den framtida konjunkturutvecklingen Det är naturligtvis oundvikligt att Fastator på något sätt kommer känna av de problem som nu påverkar flertalet branscher  Fastator står dock på stabil grund med en stark balansräkning och kassa Med samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus...

Läs mer

2020-03-30

Offentliga Hus rekryterar ny fastighetschef

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus fortsätter att rekrytera och anställer nu Terese Filipsson till rollen som fastighetschef Terese kommer även att ingå i bolagets ledningsgrupp  Terese Filipsson har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från Nordic PM, där hon haft rollen som förvaltningschef Under sin tid på Nordic PM har hon bland annat arbetat...

Läs mer

2020-03-23

Offentliga Hus styrelse nu komplett

  Fastators innehavsbolag Offentliga Hus beslutade idag vid en extra bolagsstämma att styrelsen stärks med två nya ledamöter med expertis inom hållbarhet, kommunal förvaltning samt fastighetsrätt Därmed förstärker bolaget sin kompetens och erbjudande inom segmentet samhällsfastigher  Det nya ledamöterna i Offentliga Hus styrelse är Mari Broman och Magdalena Schmidt  Mari Broman...

Läs mer

2020-03-18

Nordic Credit Rating belyser Offentliga Hus stabila verksamhet

Nordic Credit Rating har offentliggjort en kreditanalys avseende svenska samhällsfastighetsbolag Analysen belyser Offentliga Hus stabila verksamhet med en stark fastighetsportfölj och långa hyresavtal Nordic Credit Rating bedömer att nästan alla hyreskontrakt kommer att fortsätta generera hyresintäkter under ett volatilt och osäkert 2020 Offentliga Hus kreditbetyg är oförändrat BB-,...

Läs mer

2020-03-05

Eva Hamilton föreslås bli ny styrelseledamot i Fastator

Valberedningen i Fastator kommer att föreslå Eva Hamilton som ny ledamot i bolaget inför nästa årsstämma Eva Hamilton bidrar med mångårig erfarenhet av att leda och utveckla samhällsnära verksamheterEva Hamilton har en lång bakgrund som journalist på bland annat Dagens Industri och Aftonbladet och var VD på SVT mellan år 2006 och 2014 Efter sin tid på SVT har hon arbetat med...

Läs mer

2020-03-03

Offentliga Hus stärker transaktionsteamet inför kommande börsnotering

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus stärker organisationen och anställer Jenny Diaz Jernberg till rollen som projektledare för transaktioner  Jenny Diaz Jernberg kommer närmast från Pangea Property Partners, där hon arbetat med fastighetstransaktioner och analys sedan 2015 Hon har också tidigare erfarenheter från Colliers och JLL I botten har Jenny en civilingenjörsexamen inom...

Läs mer

2020-02-20

Bokslutskommuniké 2019

Kvartalet oktober – december Periodens resultat, KSEK                                                     278 829 (79 178) Resultat per aktie efter utspädning, SEK                             18,7 (5,5) Avkastning på eget kapital,...

Läs mer

2020-01-28

Offentliga Hus förvärvar i Södertälje

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Anders Ivarsson AB mfl om förvärv av tomträtten till Södertälje Torpeden 8 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för andelarna i bolaget uppgår till 36 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 68,5 miljoner kronor Tillträde beräknas ske den 31 mars 2020 Den...

Läs mer

2020-01-22

Offentliga Hus nya ledning förvärvar i Borås

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Järngrinden Fastighets AB om förvärv av fastigheten Borås Saturnus 14 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 42 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 188 miljoner kronor Tillträde beräknas ske den 1 april 2020 Den uthyrningsbara ytan på...

Läs mer

2020-01-17

Fastator påskyndar listbytesprocessen

För att öka takten i processen med att byta lista från First North till Nasdaq Main Market har Fastator engagerat EY för att tillföra operativa resurser - 2019 har varit ett mycket aktivt år för Fastator där vi offentliggjorde förvärv så sent som dagen före julafton Att göra goda investeringar är även fortsatt vårt huvudfokus men nu närmar vi oss slutfasen i processen med att...

Läs mer

2019-12-24

Industrisamhället förvärvar för cirka 600 Mkr

Aktiebolaget Fastators (publ) (”Fastator”) helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB (”Industrisamhället”) har ingått avtal om förvärv av 31 fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 600 Mkr Fastigheterna är belägna på ett flertal olika orter och har en total uthyrningsbar yta om cirka 161 000kvm och totala hyresintäkter om cirka 65 Mkr...

Läs mer

2019-12-19

ABG inleder aktieanalys av Fastator

ABG Sundal Colliers analystjänst Introduce inleder bevakning av Fastator Fullständig rapport finns på Introduce hemsida: wwwintroducese För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachimkuylenstierna@fastatorse +46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson, Vice VD Fastator svantebengtsson@fastatorse +46 (0) 70 956 67 56 Christoffer Strömbäck, CFO...

Läs mer

2019-12-19

Fastator offentliggör ny finansiell information

Fastator offentliggör härmed att Fastators bokförda värde per 30 september 2019 av innehavsbolaget Offentliga Hus baserades på ett värde för samtliga aktier i Offentliga Hus om 2 170 Mkr, motsvarande 94 % av Offentliga Hus substansvärde (EPRA NAV) per samma datum För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachimkuylenstierna@fastatorse +46 (0) 70 515...

Läs mer

2019-12-19

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 19 december 2019 extra bolagsstämma i Stockholm Vid stämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet  Punkt 7: Godkännande av fastighetstransaktioner Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna transaktionerna a) och b) på sedvanliga villkor  a) Stämman godkände därmed överlåtelse...

Läs mer

2019-12-13

Point Properties förvärvar i Karlskoga Centrum

Fastators helägda dotterbolagPoint Properties förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 MSEK och tillträds under H1 2020 Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94% Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga kommun med...

Läs mer

2019-12-12

Justering av Fastators och Offentliga Hus tidigare offentliggjorda renodling av verksamheterna

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) offentliggjorde den 26 november 2019 att Fastator och dess innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet Fastator och Offentliga Hus har gemensamt beslutat att en av deltransaktionerna inte ska genomföras Fastator förvärvar...

Läs mer

2019-12-12

Ändring av förslag vid extra bolagsstämma

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) styrelse har beslutat att punkten 7 c) på dagordningen för bolagets extra bolagsstämma den 19 december 2019 stryks från dagordningen Punkten avser förvärv av aktier i Studentbostäder i Sverige AB från Offentliga Hus i Norden AB  Fastators styrelse har vidare beslutat justera förslaget under punkt 8 på  dagordningen för bolagsstämman...

Läs mer

2019-11-29

Nordic Credit Rating bekräftar Offentliga Hus kreditbetyg

Nordic Credit Rating har idag offentliggjort att man bekräftar betyget BB-, stabila utsikter, för Fastators innehavsbolag Offentliga Hus Detta sker efter att Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjort ett antal transaktioner där man förvärvar fastigheter för 1 228 Mkr, säljer fastigheter för 118 Mkr och säljer sitt innehav om 34% i Studentbostäder i Sverige AB för 222 Mkr Läs...

Läs mer

2019-11-28

Offentliga Hus offentliggör två obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer och hybridobligationer

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 13 november 2019 att Offentliga Hus emitterat ytterligare icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 200 000 000 (de ”Gröna Obligationerna”) och ytterligare eviga hybridobligationer till ett värde om totalt SEK 75 000 000 (tillsammans med de redan utestående...

Läs mer

2019-11-27

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus tillträder tidigare offentliggjorda förvärv

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har idag tillträtt det sista och största av de förvärv om totalt 1,1 Mdkr som Offentliga Hus den 1 juli 2019 offentliggjorde att man ingått avtal om att förvärva Förvärven omfattar totalt sex fastigheter i fem kommuner i Mälardalen, Dalarna och Småland och samtliga sex fastigheter är samhällsfastigheter med huvudsakligen kommuner eller regioner...

Läs mer

2019-11-26

Fastator och Offentliga Hus renodlar verksamheterna

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter av Fastator till ett underliggande fastighetsvärde om 1 228 Mkr Fastigheterna är belägna i Norrtälje och Södertälje och...

Läs mer

2019-11-26

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019, kl 08:00 på Nybrogatan 3 i Stockholm  RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 december 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på...

Läs mer

2019-11-14

Offentliga Hus ringer i klockan för grön obligation

Idag den 14 november klockan 0900 deltog Fastators portföljbolag Offentliga Hus vid traditionsenlig klockringning på Nasdaq Stockholm inför noteringen av sin gröna obligation Som repesentanter för Offentliga Hus och i gemensam klockringning deltog styrelseledamot och hållbarhetsansvarige Svante Bengtsson, styrelseledamot Pierre Ladow,  t f CFO Christoffer Strömbäck samt tillträdande vd...

Läs mer

2019-11-13

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer och hybridobligationer om totalt 275 Mkr

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om 3m Stibor + 440 baspunkter med förfall i mars 2023 samt eviga hybridobligationer med en första inlösenmöjlighet i januari 2025 om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om 3m...

Läs mer

2019-11-05

Fastators största innehav Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 20 september 2019 att Offentliga Hus emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 500 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000 med slutligt förfallodatum i mars 2023 (”Obligationerna”) Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till...

Läs mer

2019-10-30

Delårsrapport januari – september 2019

Kvartalet juli – september Periodens resultat, KSEK                                                     98 986 (48 616) Resultat per aktie efter utspädning, SEK                             6,4 (3,5) Avkastning på eget kapital, %                                              8,9 (6,1) Substansvärde,...

Läs mer

2019-10-15

Ny styrelse i Fastators innehavsbolag Offentliga Hus

Vid bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ) den 15 oktober har Björn Rosengren och Carl Bildt valts till nya ledamöter av bolagets styrelse Ledamöterna har omfattande erfarenhet från noterad miljö och bolag i tillväxtfas Björn Rosengren valdes till styrelsens ordförande Den nya styrelsen består fortsatt av fem ledamöter; Björn Rosengren, Carl Bildt, Jacqueline Winberg,...

Läs mer

2019-10-10

Valberedning fastställd i Fastator

I enlighet med de av årsstämman 2019 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Erik Tillberg (utsedd av Mats Invest AB), Mats Lundberg (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Beckett, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende perioden 2019/2020 Till valberedningens ordförande har utsetts...

Läs mer

2019-10-04

Tidigarelagd publicering av delårsrapport januari-september 2019 för Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport för januari-september 2019 Nytt datum för rapporten är 30 oktober 2019  Tidigare meddelat datum för delårsrapporten var 14 november 2019  För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastatorjoachimkuylenstierna@fastatorse+46 (0) 70 515 51 51  Svante Bengtsson, Vice VD...

Läs mer

2019-09-30

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus emitterar hybridobligation

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat en hybridobligation om 500 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr Hybridobligationen löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 685 baspunkter och har en evig löptid med en första inlösenmöjlighet i januari 2025 Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationen på Nasdaq...

Läs mer

2019-09-27

Fastators största innehav Offentliga Hus undersöker möjligheterna att emittera en hybridobligation

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjortatt bolaget undersöker möjligheten att emittera en hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea och Swedbank som finansiella rådgivare  Som en del av Offentliga Hus fortsatta utveckling och i syfte att kunna tillvarata potentiella investeringsmöjligheter undersöker Offentliga Hus möjligheten att...

Läs mer

2019-09-20

Fastators största innehav Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 500 Mkr och offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att man framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr De seniora icke-säkerställda gröna obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 440 baspunkter med slutligt förfallodatum i mars 2023 Vidare har Offentliga Hus offentliggjort...

Läs mer

2019-09-11

Offentliga Hus etablerar finansiella och operationella mål

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att ge kapitalmarknaden en tydlig bild över vilka mål och parametrar som bolaget strävar efter att uppnå och styra verksamheten efter Offentliga Hus finansiella mål är: Soliditet om lägst 35% Total belåningsgrad om högst 60% Räntetäckningsgrad om lägst 2,0...

Läs mer

2019-09-11

Fastators största innehav Offentliga Hus överväger att emittera en grön obligation och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att man givit Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd grön obligation med en förväntad volym om 500 Mkr och en löptid om 3,5 år  Det gröna ramverket har skapats i linje med Green Bond Principles framtagna av...

Läs mer

2019-09-09

Offentliga Hus rekryterar ny ledningsgrupp

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus är en pionjär och stabilt växande aktör inom fastighetssegmentet Samhällsfastigheter Sedan 2011 har bolaget byggt upp ett fastighetsbestånd på ca 6 miljarder kr, inklusive avtalade tillträden Styrelsen för Offentliga Hus har idag rekryterat en ny ledningsgrupp som kan leda bolaget genom nästa tillväxtfas och den planerade...

Läs mer

2019-09-02

Offentliga Hus erhåller rating med betyg BB-, stabila utsikter

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har idag erhållit en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB-, stabila utsikter Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering I sin analys understryker Nordic Credit Rating kvaliteten i Offentliga Hus fastighetsportfölj med god geografisk riskspridning, långa...

Läs mer

2019-08-30

Point Properties har framgångsrikt emitterat obligationer om 375 Mkr i en kraftigt övertecknad emission

Fastators helägda dotterbolag Point Properties har emitterat säkerställda obligationer om 375 Mkr med en löptid om 2 år och en fast ränta om 4,5% Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv - Point Properties är i en fas av stark tillväxt och det är naturligtvis mycket glädjande att se marknadens stora intresse för bolaget Point Properties etablerades under 2019...

Läs mer

2019-08-23

Fastator medverkar när Nasdaq ringer i klockan för lanseringen av likviditetsprogram för företagsobligationer

Idag lanserar Nasdaq ett likviditetsprogram för företagsobligationer Syftet är att främja transparens och handel i nordiska företagsobligationer  Inbjudna till lansering och klockringning är Mangold Fondkommission som första medlem av programmet, samt Fastator som representant för emittentperspektivet Fastator med intressebolag är en återkommande emittent av företagsobligationer  -...

Läs mer

2019-08-21

Delårsrapport januari – juni 2019

Kvartalet april - juni Periodens resultat                                          58,3MSEK (186,7)Resultat per aktie efter utspädning                     4,0 SEK (13,3)Avkastning på eget kapital                               5,7 %...

Läs mer

2019-08-15

Delårsrapport januari-juni 2019 för Aktiebolaget Fastator (publ) tidigarelagd

Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport för januari-juni 2019 Nytt datum för rapporten är 21 augusti 2019  Tidigare meddelat datum för kvartalsrapporten var 29 augusti 2019  För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastatorjoachimkuylenstierna@fastatorse+46 (0) 70 515 51 51  Svante Bengtsson, Vice VD...

Läs mer

2019-08-09

Framgångsrik uthyrning i Södertälje om drygt 9 500 kvm.

Med fyra nya hyresavtal varav ett omförhandlat i fastigheten Pyramiden 19 i Norra Stadskärnan i Södertälje är fastigheten nu uthyrd till drygt 70% De nya hyresavtalen avser 9 571 kvm och löper i snitt på 7,9 år med ett totalt tillkommande hyresvärde under kontraktstiden om 218 MSEK  Pyramiden 19 ligger i Norra Stadskärnan som är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom...

Läs mer

2019-07-15

Fastators vice VD Svante Bengtsson har i juli köpt 125 000 teckningsoptioner samt 1 400 aktier i Fastator

Teckningsoptionerna är av serie 2015/2020 och är del av ett existerande program avsedda för personer i ledande ställning beslutat på årsstämman 2015 Transaktionerna har även insynsrapporterats till Finansinspektionen  För mer detaljerad information kring transaktionerna hänvisas till insynsregistret som förs av Finansinspektionen, wwwfise/sv/vara-register/insynsregistret/  För mer...

Läs mer

2019-07-01

Komplettering: Fastator och Offentliga Hus ingår avtal om förvärv för 1,3 Mdkr

Föregående pressmeddelande angående förvärv av fastigheter saknade viss information om förvärven Nedan följer ett kompletterat pressmeddelande Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande...

Läs mer

2019-07-01

Fastator och Offentliga Hus ingår avtal om förvärv för 1,3 Mdkr

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,3 Mdkr Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter i fem kommuner i Mälardalen, Dalarna och Småland med ett totalt underliggande...

Läs mer

2019-06-28

Fastator och Offentliga Hus tillträder fastigheter i Södertälje

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har idag tillträtt de förvärv i Södertälje som offentliggjordes i december Fastigheterna har förvärvats av Acturum, samägt av FAM (Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag) och Peab, som genomfört ett omfattande och framgångsrikt...

Läs mer

2019-06-05

AB FASTATOR HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT YTTERLIGARE SENIORA SÄKERSTÄLLDA FÖRETAGSOBLIGATIONER OM 150 MKR.

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021 (ISIN: SE0011762129)  Fastator har sedan första emissionsdatum den 26 oktober 2018 emitterat säkerställda obligationslån om totalt 550 mkr inom ett rambelopp om 700 mkr Fastator har nu beslutat att emittera...

Läs mer

2019-06-03

Point Properties förvärvar centrumfastighet i Trelleborg

Aktiebolaget Fastator (publ) har idag, via dotterbolaget Point Properties AB, tecknat avtal om förvärv av fastigheten Valfisken Större 45 i en bolagsaffär Säljare är Skandia Fastigheter Fastigheten tillträds under tredje kvartalet 2019 Överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till 221,7 MSEK Hyresvärdet uppgår till 36,3 MSEK med en genomsnittlig återstående kontraktstid...

Läs mer

2019-05-31

Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2018/2021 (ISIN: SE0011762129) Fastator har mandaterat Pareto Securities och Swedbank som finansiella rådgivare vilka har getts i uppdrag att arrangera investerarmöten med potentiella...

Läs mer

2019-05-16

Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartalet januari - mars Periodens resultat                                         83,9 MSEK (6,7) Resultat per aktie efter utspädning                5,7 SEK (0,4) Avkastning på eget kapital                             10,6 % (1,1) Substansvärde                                               1...

Läs mer

2019-05-10

Fastator etablerar Point Properties

Point Properties tillförs ett antal fastigheter som Fastator redan äger och kommer initialt att ha en balansomslutning om ca 500 MSEK Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt, Paul ”Dino” Larsson, Erik Tillberg samt Joachim Kuylenstierna med Martin Friis som tf VD Samtliga har en mycket bred erfarenhet från olika marknader med...

Läs mer

2019-05-08

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 8 maj 2019 årsstämma i Stockholm Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet  Punkt 9c: Disposition av resultat Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2018, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning Punkt 10: Antalet styrelseledamöter...

Läs mer

2019-04-08

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl 1400 på Nybrogatan 3 i Stockholm  RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan...

Läs mer

2019-04-04

Årsredovisning för 2018

Fastators årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, wwwfastatorseRapporten kan laddas ned i sin helhet på https://wwwfastatorse/investerare/finansiella-rapporter/ Rapporten publiceras på svenska Årsredovisningen för 2018 publiceras endast i digital version Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta...

Läs mer

2019-03-29

Fastator tillträder fastigheter om 177,25 Mkr

Aktiebolaget Fastator (publ) och bolagets största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ), har idag förvärvat och tillträtt 7 fastigheter i Timrå, Skåne och Gislaved Förvärvet är delar av ett förvärv som tidigare pressmeddelades 2018-11-19 Säljare är Amasten Fastighets AB (publ) Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 177,25 Mkr Totalt har fastigheterna en...

Läs mer

2019-03-26

Fastator förvärvar fastigheter för 220 Mkr

Aktiebolaget Fastator (publ), via dotterbolag, har i tre separata transaktioner förvärvat och tillträtt fem centrala fastigheter i Bollnäs, Ludvika och Sala Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 220 Mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 27,7 Mkr Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 24 328 kvm och därutöver ingår 337 parkerings-platser Den ekonomiska...

Läs mer

2019-03-06

AB FASTATOR HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT YTTERLIGARE SENIORA SÄKERSTÄLLDA FÖRETAGSOBLIGATIONER OM 200 MKR

AB Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021  Fastator emitterade den 26 oktober 2018 ett säkerställt obligationslån om 350 mkr inom ett rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0011762129) Målsättningen i denna tap issue var att emittera ytterligare obligationer för 100 mkr...

Läs mer

2019-02-21

Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2018/2021 (ISIN: SE001176212) Fastator har mandaterat Pareto Securities och Swedbank som finansiella rådgivare vilka har getts i uppdrag att arrangera investerarmöten med potentiella...

Läs mer

2019-02-21

Bokslutskommuniké 2018

Kvartalet september - december Periodens resultat                                            79,6 MSEK (21,0) Resultat per aktie efter utspädning                  5,60 kr (1,5) Avkastning på eget kapital                               9,2 % (4,1) Substansvärde                                                 901,5...

Läs mer

2019-02-20

Rättelse: Ändrat datum för årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Kommunikén med pressmeddelande den 19 februari kl 1515 angav felaktigt datum för stämman För att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman har styrelsen beslutat att flytta stämman till onsdagen den 8 maj Bokslutskommuniké samt årsredovisning kommer att publiceras enligt tidigare kommunicerade datum För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD...

Läs mer

2019-02-19

Ändrat datum för årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) har tidigare meddelat att årstämman 2019 ska hållas fredagen den 3 maj För att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman har styrelsen beslutat att flytta stämman till tisdagen den 7 maj Bokslutskommuniké samt årsredovisning kommer att publiceras enligt tidigare kommunicerade...

Läs mer

2019-02-05

Fastator byter ticker (kortnamn) till FASTAT

Fastators aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Från och med den 6 februari 2019 handlas aktien med tickern FASTAT och ändras därmed från det tidigare kortnamnet ABFAST För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastatorjoachimkuylenstierna@fastatorse+46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvantebengtsson@fastatorse+46 (0) 70 956 67...

Läs mer

2018-12-21

Fastator förvärvar fastighet i Motala för 126 MSEK.

Aktiebolaget Fastator (publ) via dotterbolag, har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Plåtslagaren 7 i Motala i en icke villkorad bolagsaffär Säljare är A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) Fastigheten tillträds under Q1 2019 Överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till 126 MSEK Hyresvärdet uppgår till 17,3 MSEK med en genomsnittlig återstående kontraktstid...

Läs mer

2018-12-21

Fastator förvärvar fastighet i Södertälje för 300 MSEK.

Fastator förvärvar fastighet i Södertälje för 300 MSEK  Aktiebolaget Fastator (publ) har idag ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 19 i Södertälje Acturum är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag samt fastighets- och byggbolaget PEAB Transaktionen sker i bolagsform Den preliminära grundköpeskillingen uppgår till 300 MSEK, med...

Läs mer

2018-11-23

Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 19 oktober 2018 att Bolaget har emitterat obligationer till ett initialt värde om 350 MSEK inom ett rambelopp om 700 MSEK, med förfallodatum den 26 oktober 2021 Bolaget har som säkerhet för obligationerna pantsatt vissa av Bolagets tillgångar och Bolaget kan i framtiden komma att pantsätta ytterligare...

Läs mer

2018-11-19

Fastator förvärvar kommersiella fastigheter för 111 MSEK.

Aktiebolaget Fastator (publ) och bolagets största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ), har idag tecknat avtal om förvärv av tolv kommersiella fastigheter Säljare är Amasten Fastighets AB (publ) Transaktionerna är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 238,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med rådande värdering Fastator och...

Läs mer

2018-11-16

Delårsrapport juli – september 2018

Kvartalet juli - september Periodens resultat                                                48,6 MSEK (8,2)Resultat per aktie efter utspädning                      3,45 kr (0,18)Avkastning på eget kapital                                   6,1 % (0,5)Substansvärde                                                    ...

Läs mer

2018-10-22

AB Fastator löser in samtliga utestående obligationer med förfall 2019

AB Fastator (publ) (”Fastator”) skickar underrättelse till innehavare av Fastators företagsobligationslån 2016/2019 med ISIN: SE0008405831 (”Obligationerna”) om att Fastator utnyttjar optionen att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer Underrättelsen skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken per den 22...

Läs mer

2018-10-19

AB Fastator har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om 350 mkr samt avser genomföra inlösen av befintligt obligationslån

AB Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att emittera nya seniora säkerställda obligationer om 350 mkr (rambelopp om 700 mkr) med en löptid om 3 årFastator meddelar härmed även att inlösen för samtliga befintliga obligationer kommer ske med hjälp av likvid från den nya emissionen Ytterligare information kring inlösen-förfarande kommer att följa i ett av Fastator separat...

Läs mer

2018-10-08

Fastator rekryterar ny CFO och transaktionsansvarig inför byte av börslista

Aktiebolaget Fastator (publ) har rekryterat Christoffer Strömbäck som ny CFO samt Emile Sohier som ny transaktionsansvarig Båda tillträder i januari 2019 Christoffer Strömbäck kommer närmast från JLL och har tidigare varit på bland annat Swedbank Corporate Finance Christoffer Strömbäck efterträder Svante Bengtsson som CFO på Fastator, som därmed helt kan fokusera på sin roll som...

Läs mer

2018-10-05

Valberedning fastställd i Fastator

I enlighet med de av årsstämman 2018 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB), Joachim Kuylenstierna (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Heiner Beckett, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende årsstämman 2019 Valberedningen utgörs av...

Läs mer

2018-10-01

Fastator utvärderar refinansiering av utestående obligationsfinansiering

I syfte med att supportera Fastators strategi om att etablera och initialt driva förvaltande fastighetsbolag där man ser goda tillväxtmöjligheter så avser Fastator att se över sin befintliga finansieringsstruktur Fastator har därför mandaterat Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) för att undersöka möjligheterna att refinansiera bolagets utestående obligationsfinansiering med...

Läs mer

2018-09-25

Förtydligande förvärv av Portvakten Industrifastigheter

Fastator blir nu ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare Med tillträde den 2 oktober 2018 förvärvar Fastator 50% av aktierna från Per-Axel Bengtsson, VD och delägare i bolaget Det totala fastighetsvärdet i bolaget är 271 mSEK och köpeskillingen är 13,1 mSEK Köpeskillingen kommer erläggas kontant och genom kvittning av...

Läs mer

2018-09-25

Fastator fokuserar på stadsnära industriområden genom förvärv av Portvakten Industrifastigheter

Fastator blir nu ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare Med tillträde den 2 oktober förvärvar Fastator 50% av aktierna från Per-Axel Bengtsson, VD och delägare i bolaget Portvakten är en etablerad aktör i Öresundsregionen med en uthyrningsbar yta om ca 57 000 kvm och obebyggd mark om ca 55 000 kvm I samband med övertagandet byter även...

Läs mer

2018-09-05

Fastators intressebolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 mkr i en kraftigt övertecknad emission

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr till en kurs om 101,75% Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigareEmissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål...

Läs mer

2018-09-03

Fastators intressebolag Offentliga Hus förhandlar om ytterligare drygt en miljard i förvärv

Fastators intressebolag Offentliga Hus kommer under oktober att tillträda tidigare annonserade förvärv av  fastigheter med underliggande värden om ca 700 MSEK Offentliga Hus förhandlar samtidigt om ytterligare förvärv med underliggande fastighetsvärden om drygt en miljard kronor som förväntas tillträdas innan årets slut- Offentliga Hus har under året vuxit med mer än en miljard i...

Läs mer

2018-08-30

Fastators intressebolag Offentliga Hus undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligationer

Fastators största intressebolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har engagerat Pareto Securities AB (”Pareto”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 3 september 2018Offentliga Hus avser att utvärdera förutsättningarna för att utöka sitt utestående obligationslån Som en del i detta har Offentliga...

Läs mer

2018-08-29

Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartalet april - juni Periodens resultat, MSEK                              186,7 (7,3) Resultat per aktie efter utspädning, kr            13,25 (0,52) Avkastning på eget kapital, %                         28,3 (1,4) Substansvärde                                                - Substansvärde per aktie efter utspädning     ...

Läs mer

2018-08-27

Fastator inleder process för listbyte till börsens huvudlista

Styrelsen i AB Fastator har beslutat att inleda processen för att byta marknadsplats för bolagets aktier från First North till reglerad marknad Noteringen beräknas kunna ske under 2019– Fastator har nu, efter ett antal år av stark tillväxt, nått en storlek där bolaget bedöms vara moget för notering på börsens huvudlista En notering på reglerad marknad skärper kraven på bolaget...

Läs mer

2018-07-02

Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB

Offentliga Hus AB (publ), Amasten AB (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har sålt sina studentbostadsfastigheter till nybildade Studentbostäder i Sverige ABMålet är att bidra till att skapa ett rikstäckande bolag som uteslutande fokuserar på studentbostäder Något man i dagsläget anses saknas på den svenska marknaden Studentbostäder i Sveriges ambition är därför...

Läs mer

2018-06-29

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 655 mkr

Fastators största intressebolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) har träffat överenskommelse om förvärv av samhällsfastigheter för en total köpeskilling om 655 miljoner kronoruthyrningsbar yta om drygt 44 000 kvadratmeter Fastigheterna är uthyrda med huvudsakliga hyrestagare som Polismyndigheten, Region Skåne, olika LSS-boenden och Landstinget Dalarna De totala hyresintäkterna är 54...

Läs mer

2018-05-18

Delårsrapport januari – mars 2018

Kvartalet januari - mars Periodens resultat                                            6,7 MSEK (20,5) Resultat per aktie efter utspädning                  0,44 kr (1,47) Avkastning på eget kapital                               1,1 % (15,0) Substansvärde                                                 586,4 MSEK...

Läs mer

2018-05-03

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 3 maj 2018 årsstämma i Stockholm Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet§ 9 Beslut a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernresultat- och koncernbalansräkning för...

Läs mer

2018-04-13

Fastators styrelse beslutar om utdelningspolicy

Styrelsen i Aktiebolaget Fastator (publ) har idag beslutat om en utdelningspolicy som innebär att utdelning med 50 procent av kassagenererad vinst ska ske från år 2020Fastators utdelningspolicy har tidigare varit att samtliga vinstmedel ska återinföras i verksamheten Styrelsen har idag beslutat om en ny utdelningspolicy Fastators mål är att från och med årsstämman 2020 dela ut 50...

Läs mer

2018-04-10

Årsredovisning för 2017

Fastators årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, wwwfastatorseRapporten kan laddas ned i sin helhet på http://wwwfastatorse/investerare/finansiella-rapporter/ Rapporten publiceras på svenska Årsredovisningen för 2017 publiceras endast i digital version Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta...

Läs mer

2018-04-05

Väsentliga förväntade positiva värdeförändringar i innehav

Pågående värderingar av befintligt fastighetsbestånd förväntas indikativt i Fastators innehavsbolag Offentliga Hus ge en positiv värdeförändring om ca 350 miljoner kronor under andra kvartalet Hyres- och innehavsförändringar ligger till grund för uppdateringen av värderingarna Fastators ägarandel i Offentliga Hus uppgår till 50%Dessa förväntade värdeförändringar väntas få en...

Läs mer

2018-04-04

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, kl 1300 på Skeppsbron 24 i StockholmRÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 26 april 2018, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114...

Läs mer

2018-04-03

Nytt datum för publicering av Fastators årsredovisning för 2017

Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar härmed att publiceringen av bolagets årsredovisning för 2017 kommer att ske tisdag den 10 april 2018, innan börsens öppning Tidigare kommunicerat datum var den 4 april 2018För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD joachimkuylenstierna@fastatorse +46 (0) 70 515 51 51  Svante Bengtsson, CFO svantebengtsson@fastatorse +46 (0)...

Läs mer

2018-03-22

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018

Aktiebolaget Fastators (publ) valberedning föreslår inför årsstämman 2018 att Staffan Beckett väljs till ny styrelseledamot i bolagetStaffan Beckett är grundare och tidigare VD på Nord Fondkommission Han har en bakgrund inom fond- och försäkringsbranschen och har tidigare bland annat arbetat som säljansvarig och partner på SIP Nordic Fondkommission (2008 – 2013) och med finansiell...

Läs mer

2018-02-23

Bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober - december Periodens resultat                                           23,2 MSEK (8,4) Resultat per aktie efter utspädning                  1,62 kr (0,6) Avkastning på eget kapital                               4,1% (1,6) Substansvärde                                                 581,8 MSEK...

Läs mer

2018-02-15

Valberedning fastställd i Fastator

I enlighet med de av årsstämman 2017 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Mats Lundberg (utsedd av Mats Lundberg), Joachim Kuylenstierna (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Becket, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende årsstämman 2018Valberedningens mandatperiod löper till...

Läs mer

2018-02-14

Styrelsen utser Joachim Kuylenstierna till VD

Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att från idag utse Joachim Kuylenstierna till verkställande direktör Joachim Kuylenstierna grundade bolaget 2011 och har framgångsrikt varit tillförordnad VD sedan 1 januari 2017 Styrelsen har även beslutat att utse Svante Bengtsson, nuvarande CFO, till vice VD”Joachim har sedan bolaget grundades varit en stor tillgång för...

Läs mer

2018-02-13

Fastator har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på First North

Syftet är att att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktienLikviditetsgarantåtagandet påbörjas den 13 februari 2018 - Likviditetsgarantin ger Fastator en högre likviditet i aktien i syfte att underlätta och främja handeln i aktien för våra aktieägare, säger Joachim Kuylenstierna, tf VD i Fastator För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, tf VD...

Läs mer

2018-01-31

Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”), Fastators största innehavsbolag, offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021 I pressmeddelandet rapporterades även om Offentliga Hus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq StockholmNasdaq Stockholm har godkänt Offentliga...

Läs mer

2018-01-12

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”), Fastators största innehavsbolag, offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq StockholmInför att obligationerna noteras har Offentliga Hus upprättat ett...

Läs mer

2017-12-15

Offentliga Hus förvärvar fastigheter för 828 miljoner

Fastators intressebolag Offentliga Hus i Norden AB har under den gångna veckan tecknat avtal om förvärv av fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 828 miljoner kronor Säljare är statligt ägda Svevia samt ett antal privata fastighetsägareAffärerna omfattar drygt 164 fastigheter belägna över hela Sverige Huvuddelen av fastigheterna utgörs av strategiskt placerade...

Läs mer

2017-12-15

Grundaren Joakim Orthén åter delägare i Nordic PM

Aktiebolaget Fastator (publ) har genomfört en mindre spridning av ägandet i Nordic PM AB till VD och grundare Joakim Orthén Joakim Orthén äger efter transaktionen 30 procent av Nordic PM ABI augusti 2016 förvärvade Fastator samtliga aktier i förvaltningsbolaget Nordic PM AB I avtalet som tecknades med säljaren fanns ett villkor om tilläggsköpeskilling om 6 mkr Fastators ägarfilosofi...

Läs mer

2017-12-08

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 400 mkr i övertecknad emission

Som ett första steg i Offentliga Hus i Norden AB (publ):s (”Offentliga Hus”) ambitioner att växa fastighetsvärdet från dagens 2,3 miljarder kronor till ca 6-7 miljarder kronor så har Offentliga Hus framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 400 mkr (rambelopp om 700 mkr)  med en löptid om 3,5 år Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland primärt svenska...

Läs mer

2017-12-06

Investmentbolaget Fastator utökar organisationen

Aktiebolaget Fastator (publ) har anställt Martin Friis som Investment Manager Martin tillträdde sin tjänst den 22 november och kommer främst att arbeta med strategi, affärsutveckling och att stärka bolagets kommunikation/Investor RelationsMartin kommer närmast från Aura Light International AB där han har haft ett antal roller med fokus på internationell affärs- och produktutveckling,...

Läs mer

2017-11-06

Delårsrapport juli – september 2017

Kvartalet juli - september Periodens resultat                                                   2,5 MSEK (11,0) Resultat per aktie efter utspädning                         0,18 kr (0,78) Avkastning på eget kapital                                      0,5% (2,1) Substansvärde                                         ...

Läs mer

2017-10-26

Nytt datum för publicering av Fastators Q3-rapport 2017

Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar härmed att publiceringen av bolagets Q3-rapport för perioden januari - september kommer att ske den 6 november 2017, efter börsens stängning Tidigare kommunicerat datum var den 17 november 2017För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, tf VDjoachimkuylenstierna@fastatorse+46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson,...

Läs mer

2017-08-22

Korrigering av poster i Fastators delårsrapport för Q2 2017

Fastator har konstaterat att fyra poster i koncernens kassaflödesrapport på sidan 17 i bolagets kvartalsrapport för Q2, publicerad den 18 augusti, har fått felaktiga värden Felen har ingen påverkan på totalsummorna för kassaflödetVid inläsning av data har ett fel inträffat som inneburit att vissa belopp adderats på fel rad i kassaflödesrapporten Det har därför exempelvis i den...

Läs mer

2017-08-18

Delårsrapport april – juni 2017

Kvartalet april - juni Periodens resultat                                         7,3 MSEK (36,9) Resultat per aktie efter utspädning               0,52 kr (2,63) Avkastning på eget kapital                            1,4 % (7,5) Substansvärde                                             ...

Läs mer

2017-06-22

Fastators intressebolag Offentliga Hus utvärderar emission av företagsobligationer

Offentliga Hus i Norden Holding AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 14 juni 2017 att ägarna till Offentliga Hus förbereder bolaget för en framtida börsnoteringSom ett led i Offentliga Hus tillväxtambitioner att växa balansomslutningen från dagens 2,2 miljarder kronor till ca 6-7 miljarder kronor så utvärderar Offentliga Hus en emission av icke-säkerställda...

Läs mer

2017-06-14

Fastators intressebolag Offentliga Hus offentliggör planer på börsintroduktion

Intressebolaget Offentliga Hus har idag offentliggjort att man förbereder bolaget för en framtida börsnotering- Vår avsikt är att inom ett år få Offentliga Hus-koncernen redo för en notering Vi arbetar nu intensivt med att växa balansomslutningen från dagens 2,2 miljarder till ca 6-7 miljarder Vi bedömer att vi kan nå det målet inom 12-18 månader och att bolaget då samtidigt ska...

Läs mer

2017-06-08

Lars Holm, 52, ny VD för Offentliga Hus

Den 1 juni tillträdde Lars Holm som VD för Offentliga Hus, Fastators största innehavsbolagLars har en bakgrund inom bank och finans och har de senaste 18 åren arbetat som Bankdirektör inom Handelsbankens kontorsrörelse, med totalansvar för fem olika bankkontor Han har lång erfarenhet av att bistå såväl kommunala och börsnoterade fastighetsbolag som privatägda fastighetsentreprenörer...

Läs mer

2017-06-01

Trade with Fastator shares enabled / Handel med Fastators aktie återupptas

The conversion of shares from series A and B into common shares is complete Trade with the common share is now enabled again Old Short name ABFAST B New short name (corrected): ABFAST Old ISIN code: SE0007578026  New ISIN code: SE0009994429  Number of outstanding common shares: 14,020,321 Konverteringen av A- och B-aktier till stamaktier är nu genomförd och handel med stamaktien...

Läs mer

2017-05-30

Trade with Fastator shares halted / Fastators aktie handelsstoppad

Referring to the bulletin from Fastator AB’s annual general meeting, held on May 3 2017, the company will consolidate its series A and series B shares into common shares The process is handled automatically and started on May 29, 2017 As from May 31, 2017, Fastator shares will be traded under a new ISIN code and short name Due to technical limitations the trade in the share is halted until the...

Läs mer

2017-05-29

Consolidation of Fastator shares / Sammanläggning av Fastators aktier

Referring to the bulletin from Fastator AB’s annual general meeting, held on May 3 2017, the company will consolidate its series A and series B shares into common shares The process is handled automatically and will start on May 29, 2017 As from May 31, 2017, Fastator shares will be traded under a new ISIN code and short name Short name: FASTATOR Old ISIN code: SE0007578026  New ISIN...

Läs mer

2017-05-19

Offentliga Hus VD Fredrik Klerfelt slutar

Styrelsen för Offentliga Hus i Norden Holding AB har valt att skilja Fredrik Klerfelt, VD i Fastators intressebolag Offentliga Hus, från hans tjänst som VD i Offentliga Hus i Norden AB Beslutet verkställs med omedelbar verkan Tillförordnad VD för Offentliga Hus i Norden AB blir från och med 1 juni Lars Holm Lars Holm kommer att presenteras närmare i samband med att han tillträder...

Läs mer

2017-05-19

Delårsrapport januari – mars 2017

Kvartalet januari – mars Periodens resultat                                         20,5 MSEK (35,0) Resultat per aktie efter utspädning               1,47 kr (2,49) Avkastning på eget kapital                            15,0 %...

Läs mer

2017-05-04

Jacqueline Winberg ny styrelseledamot i Fastator

Chefsrekryteraren Jacqueline Winberg blir ny ledamot i investmentbolaget Fastators styrelse Det beslutades på bolagets årsstämma den 3 maj Hon bidrar med mångårig erfarenhet av företagsstyrning och av att driva upp verksamheter från startupfas till framgångsrikt börsbolagJacqueline Winberg är idag VD för executive search-firman Stanton Chase, vars svenska verksamhet hon grundade 2006...

Läs mer

2017-05-03

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 3 maj 2017 årsstämma i Stockholm Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet§ 9 Beslut a)      Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016 samt i koncernredovisningen intagen koncernresultat- och...

Läs mer

2017-04-10

Förslag till styrelse i AB Fastator

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645, är sedan tidigare kallade till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl 1300 på Skeppsbron 24 i Stockholm Den tidigare utskickade kallelsen kompletteras nu med följande förslag till beslut Besluten stöds av aktieägare som representerar ca 60 procent av rösterna  FÖRSLAG TILL BESLUT Fastställande av antalet...

Läs mer

2017-04-05

Årsredovisning för 2016

Fastators årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig i svensk version på bolagets hemsida, wwwfastatorseRapporten kan laddas ned i sin helhet på http://wwwfastatorse/investerare/finansiella-rapporter/ En engelsk version kommer att publiceras på hemsidan inom kort Årsredovisningen för 2016 publiceras endast i digital version Aktieägare och andra som önskar ta del av ett...

Läs mer

2017-04-03

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl 1300 på Skeppsbron 24 i StockholmRÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 april 2017, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114...

Läs mer

2017-02-24

Bokslutskommuniké 2016

Kvartalet september - december Periodens resultat                                            8,4 MSEK (20,1) Resultat per aktie efter utspädning                  0,60 kr (1,53) Avkastning på eget kapital                               1,6% (4,9) Delårsperioden januari - december Periodens resultat                                ...

Läs mer

2017-01-12

Förtydligande av villkor för Aktiebolaget Fastators obligationslån

Den 13 september 2016 meddelade Aktiebolaget Fastator (publ) att bolaget emitterat ett treårigt obligationslån om 250 MSEK Det totala rambeloppet uppgår till 500 MSEK och obligationen löper med rörlig ränta om Stibor 3m + 8,50% per år som erläggs kvartalsvisPå begäran av Fastator, och i enlighet med klausul 191 (a) i obligationsvillkoren, har obligationsagenten Nordic Trustee &...

Läs mer

2016-12-07

Joachim Kuylenstierna tillträder som tillförordnad VD i Fastator

Daniel Hummel lämnar posten som VD i Aktiebolaget Fastator den 1 januari 2017 Styrelsen för Fastator har utsett Joachim Kuylenstierna som tillförordnad VD från och med samma datum Kuylenstierna är en av grundarna av FastatorJoachim Kuylenstierna har lång erfarenhet av att bygga upp och leda framgångsrika bolag inom fastighetssektorn och besitter ett betydande kunnande och nätverk...

Läs mer

2016-12-01

Svante Bengtsson ny CFO för Fastator

Aktiebolaget Fastator har anställt Svante Bengtsson som ny CFO i bolaget Han kommer närmast från rollen som VD på Mistral Energi AB, med verksamhet inom energieffektivisering av fastigheter Innan dess var han under sju år VD för det internationellt prisbelönta börsnoterade cleantechföretaget Rehact AB, som i september 2015 förvärvades av Fastator”Vi är väldigt glada att Svante...

Läs mer

2016-11-25

Delårsrapport januari – september 2016

Kvartalet juli – september Periodens resultat                                             11,0 MSEK (22,2) Resultat per aktie efter utspädning                    0,78 kr (1,85) Avkastning på eget kapital                                 2,1% (6,1) Substansvärde                                                  ...

Läs mer

2016-11-02

Fastator investerar ytterligare 41 MSEK i nyförvärvat fastighetsbolag på snabbväxande marknad

Den 3 oktober meddelade Fastator att bolaget tecknat avtal om förvärv av 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Portvakten Industrifastigheter AB, som äger sex större industrifastigheter i Ängelholmsområdet Förvärvet finansierades delvis genom en preferensaktie om 34 MSEK Nu tillför Fastator ytterligare kapital i bolaget genom att teckna en ny preferensaktie om 41 MSEK, till en årlig...

Läs mer

2016-11-01

Fastator fullföljer förvärvet av Portvakten Industrifastigheter AB

Fastator har idag tillträtt aktierna i Portvakten Industrifastigheter AB, i enlighet med det avtal om indirekt förvärv av 50 % av aktierna som beskrevs i det pressmeddelande som Fastator publicerade den 3 oktoberFör mer information om villkoren för förvärvet, se Fastators pressmeddelande från den 3 oktober 2016 För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hummel,...

Läs mer

2016-10-31

Fastator investerar i svenskt fintechbolag nischat mot fastighetssektorn

Fastator har idag tecknat avtal om att förvärva 25% av det finansiella teknikföretaget MDG, en digital plattform för hyresmarknaden Investeringen sker genom att MDG emitterar nya aktier till Fastator, varefter Fastators ägarandel i MDG kommer att uppgå till 25% Genom investeringen tar Fastator steget in på den växande marknaden för digitalt baserade finanstjänster – med inriktning mot...

Läs mer