Utredning kring röstlängd klar

24 april 2015

Som tidigare meddelats ställdes den extra bolagsstämman den 16 januari 2015 in på grund av att röstlängden ifrågasatts. En utredning kring detta tillsattes och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har utrett hur bolaget skall hantera vissa frågor som uppstått efter att ett antal transaktioner med A-aktier inte formellt har hembjudits.

Baker & McKenzie har kunnat konstatera att det i Euroclear Sweden AB:s (”Euroclear”) datasystem saknades uppgifter om att A-aktierna är belagda med hembud. Detta är anledningen till att Euroclear inte har rapporterat transaktioner med A-aktier till REHACTs styrelse.

Uppgifter kring hembudsskyldigheten i Euroclears datasystem korrigerades därefter omgående och transaktioner med A-aktier rapporteras nu av Euroclear till styrelsen för beslut om de skall hembjudas övriga innehavare av A-aktier eller ej.

Frågan om hembudsskyldighet avgörs normalt innan en ny ägare av aktien förs in i aktieboken. Att i efterhand försöka avgöra vem som har bättre rätt till redan registrerade aktier ligger dock utanför bolagets befogenheter och måste, om äganderätten ifrågasätts, lösas mellan de enskilda parterna i enlighet med lag och bolagsordning.

I avstämningsbolag som REHACT tillkommer rätten att delta i och rösta vid bolagstämma den som upptagits såsom röstberättigad i den utskrift av aktieboken som Euroclear tar fram per avstämningsdagen, den s.k. bolagsstämmoaktieboken. Detta förhållande ger enligt Baker & McKenzie stöd för att de personer som är införda i aktuell bolagsstämmoaktiebok såsom röstberättigade ägare till de A-aktier som tidigare saknade anteckning hos Euroclear om hembudsförbehåll, också skall ha rätt att rösta för dessa.

För ytterligare information:

Svante Norrestad Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se