Penser Access: Fastator - Kraftig expansion av NAV

30 augusti 2018

Fastator rapporterar ett NAV om SEK 55,2 per aktie. Detta var högre än våra estimat om att bolaget skulle avsluta året med ett NAV om SEK 52. Ökningen i NAV går framförallt att härleda till värdeökningar om SEKm 466 i Offentliga Hus där ett större antal hyresavtal har förlängts och omförhandlats i beståndet som förvärvades av Svevia i Q4’17 och nu har tillträtts. Bolaget har även efter kvartalets utgång kommunicerat att man ämnar att genomföra ett listbyte vilket vi anser som någonting positivt vilket kan bidra till ytterligare rabattkontraktion. Sammanfattningsvis ser vi positivt på att Offentliga Hus nu blir en allt större del av NAV, detta minskar exponeringen mot Stockholms bostadsmarknad. Vi ser att det fortfarande finns en medelhög potential i aktien då man handlas till en rabatt mot den nya NAV-kursen. Risken förblir låg och sjunker något då exponeringen mot Stockholms bostadsmarknad minskar då Offentliga Hus blir en större del av portföljen.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/kraftig-expansion-av-nav/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se


Dokument