Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2018-12-21
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) via dotterbolag, har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Plåtslagaren 7 i Motala i en icke villkorad bolagsaffär. Säljare är A Group of Retail Assets Sweden AB (publ). Fastigheten tillträds...
2018-12-21
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator förvärvar fastighet i Södertälje för 300 MSEK. Aktiebolaget Fastator (publ) har idag ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 19 i Södertälje. Acturum är samägt...
2018-11-23
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 19 oktober 2018 att Bolaget har emitterat obligationer till ett initialt värde om 350 MSEK inom ett rambelopp om 700 MSEK, med förfallodatum...
2018-11-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) och bolagets största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ), har idag tecknat avtal om förvärv av tolv kommersiella fastigheter. Säljare är Amasten Fastighets AB (publ). Transaktionerna är...
2018-11-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Kvartalet juli - september Periodens resultat 48,6 MSEK (8,2) Resultat per aktie efter utspädning 3,45 kr (0,18) Avkastning på eget kapital...
2018-10-22
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
AB Fastator (publ) (”Fastator”) skickar underrättelse till innehavare av Fastators företagsobligationslån 2016/2019 med ISIN: SE0008405831 (”Obligationerna”) om att Fastator utnyttjar optionen att förtidsinlösa...
2018-10-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator meddelar härmed även att inlösen för samtliga befintliga obligationer kommer ske med hjälp av likvid från den nya emissionen. Ytterligare information kring inlösen-förfarande kommer att följa i ett...
2018-10-08
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) har rekryterat Christoffer Strömbäck som ny CFO samt Emile Sohier som ny transaktionsansvarig. Båda tillträder i januari 2019. Christoffer Strömbäck kommer närmast från JLL och har...
2018-10-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2018 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB), Joachim Kuylenstierna (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan...
2018-10-01
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I syfte med att supportera Fastators strategi om att etablera och initialt driva förvaltande fastighetsbolag där man ser goda tillväxtmöjligheter så avser Fastator att se över sin befintliga finansieringsstruktur. Fastator...
2018-09-25
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator blir nu ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare. Med tillträde den 2 oktober 2018 förvärvar Fastator 50% av aktierna från Per-Axel Bengtsson, VD och delägare...
2018-09-25
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator blir nu ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare. Med tillträde den 2 oktober 2018 förvärvar Fastator 50% av aktierna från Per-Axel Bengtsson, VD och delägare...