Extra Bolagsstämma 2019

19 december 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET
FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019, kl. 08:00 på Nybrogatan 3 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 december 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm senast fredagen den 13 december 2019.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 13 december 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.