Årsstämma 2019

8 maj 2019

Här hittar du all information om Fastators årsstämma 2019 och kan ladda ned tillhörande dokument. 


TID OCH PLATS FÖR STÄMMAN

Stämman kommer att hållas den 8 maj 2019 kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholmsenast torsdagen den 2 maj 2019.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 2 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.