Årsstämma 2019

8 maj 2019

Här hittar du all information om Fastators årsstämma 2019 och kan ladda ned tillhörande dokument. 


TID OCH PLATS FÖR STÄMMAN

Stämman kommer att hållas den 8 maj 2019 kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL STÄMMAN

Aktieägare som önskar ett ärende behandlat på stämman ombeds lämna förslag via bolagets adress senast den 27 mars 2019.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid årsstämman senast torsdagen den 2 maj 2019. Anmälan ska ske skriftligen per post till AB Fastator (publ), Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm.