Press

2018-04-05

Väsentliga förväntade positiva värdeförändringar i innehav

Pågående värderingar av befintligt fastighetsbestånd förväntas indikativt i Fastators innehavsbolag Offentliga Hus ge en positiv värdeförändring om ca 350 miljoner kronor under andra kvartalet. Hyres- och innehavsförändringar ligger till grund för uppdateringen av värderingarna. Fastators ägarandel i Offentliga Hus uppgår till 50%.

Dessa förväntade värdeförändringar väntas få en positiv resultateffekt om ca 175 miljoner kronor i Fastators delårsrapport för andra kvartalet.

– Det långsiktiga värdebyggande arbete som gjorts från Fastator som ägare och i bolaget ger resultat. De värden som byggs i Offentliga Hus kommer Fastator och dess aktieägare till del, och vi ser utvecklingen som mycket positiv, kommenterar Fastators VD, Joachim Kuylenstierna.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 12.50.

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.  

Dela inlägg