Press

2021-10-29

Valberedning fastställd i Fastator

I enlighet med de av årsstämman 2021 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB) samt Ulf Adelsohn (nominerad av sig själv), tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende perioden 2021/2022. Till valberedningens ordförande har utsetts Henric Bergsbjörk. Valberedningen utgörs av styrelseordföranden samt representanter utsedda av bolagets tre största aktieägare baserat på av bolaget kända ägarförhållanden per den sista augusti. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2022.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Henric Bergsbjörk, Mats Lundberg, Björn Rosengren och Ulf Adelsohn är oberoende i förhållande till bolagets största ägare. Björn Rosengren och Mats Lundberg är ledamöter av bolagets nuvarande styrelse.

Dela inlägg