Press

2018-10-05

Valberedning fastställd i Fastator

I enlighet med de av årsstämman 2018 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB), Joachim Kuylenstierna (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Heiner Beckett, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende årsstämman 2019. Valberedningen utgörs av styrelseordföranden samt representanter utsedda av bolagets tre största aktieägare baserat på av bolaget kända ägarförhållanden per den sista augusti.

Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober kl 08.45 CET. 

Dela inlägg