Press

2015-04-24

Utredning kring röstlängd klar

Som tidigare meddelats ställdes den extra bolagsstämman den 16 januari 2015 in på grund av att röstlängden ifrågasatts. En utredning kring detta tillsattes och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har utrett hur bolaget skall hantera vissa frågor som uppstått efter att ett antal transaktioner med A-aktier inte formellt har hembjudits.

Baker & McKenzie har kunnat konstatera att det i Euroclear Sweden AB:s (”Euroclear”) datasystem saknades uppgifter om att A-aktierna är belagda med hembud. Detta är anledningen till att Euroclear inte har rapporterat transaktioner med A-aktier till REHACTs styrelse.

Uppgifter kring hembudsskyldigheten i Euroclears datasystem korrigerades därefter omgående och transaktioner med A-aktier rapporteras nu av Euroclear till styrelsen för beslut om de skall hembjudas övriga innehavare av A-aktier eller ej.

Frågan om hembudsskyldighet avgörs normalt innan en ny ägare av aktien förs in i aktieboken. Att i efterhand försöka avgöra vem som har bättre rätt till redan registrerade aktier ligger dock utanför bolagets befogenheter och måste, om äganderätten ifrågasätts, lösas mellan de enskilda parterna i enlighet med lag och bolagsordning.

I avstämningsbolag som REHACT tillkommer rätten att delta i och rösta vid bolagstämma den som upptagits såsom röstberättigad i den utskrift av aktieboken som Euroclear tar fram per avstämningsdagen, den s.k. bolagsstämmoaktieboken. Detta förhållande ger enligt Baker & McKenzie stöd för att de personer som är införda i aktuell bolagsstämmoaktiebok såsom röstberättigade ägare till de A-aktier som tidigare saknade anteckning hos Euroclear om hembudsförbehåll, också skall ha rätt att rösta för dessa.

För ytterligare information:

Svante Norrestad Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg