Press

2015-06-17

REHACT: Kommuniké från årsstämman

Vid den ordinarie årsstämman i REHACT AB (publ), som hölls kl 11.00 den 17 juni 2015, beslutades följande:

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdisposition ska ske enligt fastställd balansräkning samt att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att genomföra apportemissionen av aktier av serie B för att förvärva samtliga aktier i AB Fastator. Stämman beslutade även att genomföra apportemissionen av samtliga aktier i AB Fastator. Tidpunkt för detta kommer att kommuniceras ut vid ett senare tillfälle.
  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att genomföra en sammanläggning där åtta (8) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny. Stämman beslutade även att sammanläggningen skulle ske. Tidpunkt för sammanläggningen kommuniceras ut vid ett senare tillfälle.
  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter och revisor skall ske med fyra basbelopp till styrelseordföranden och två basbelopp till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även att marknadsmässig ersättning kan utgå till ledamöter för arbete utöver ordinarie styrelseuppdrag samt att ersättningen får faktureras via eget bolag.
  • Till styrelsen valdes Mats Hulth, Ulf Adelsohn, Joachim Kuylenstierna, Mats Lundgren samt Svante Norrestad Bengtsson. Styrelsen utser ordföranden inom sig. Till revisor valdes auktoriserade revisionsbolaget PwC med huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Magnus Thorling.
  • Stämman beslutade även att anta de principer för valberedning inför stämman 2016 som föreslagits.
  • Stämman beslutade även att anta de principer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits.
  • Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning och till marknadsmässiga villkor, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Nu vidtar ett arbete där verksamheterna i REHACT och AB Fastator skall samordnas. Information kring denna process kommer löpande att kommuniceras till aktieägarna.

Dela inlägg