Press

2015-09-21

REHACT AB u.n.ä. till Aktiebolaget Fastator (publ) tillträder förvärv, byter VD samt offentliggör uppdaterad bolagsbeskrivning

Tillträde av förvärv
REHACT AB u.n.ä. till Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget”) tillträder idag förvärvet av Aktiebolaget Fastator u.n.ä. till Rehact AB (”Dotterbolaget”). Köpeskillingen uppgår till totalt cirka 288 MSEK och erläggs genom apportemission omfattande 95 999 993 B-aktier till ett värde om 3,00 SEK per aktie för vilka Bolaget erhåller samtliga utestående aktier i Dotterbolaget. Emissionen och förvärvet beslutades om på årsstämman den 17 juni 2015.
Apportemissionen och namnändringen är planerad att registreras den 24 september 2015 hos Bolagsverket och Euroclear. Apportemissionen medför att Bolagets aktiekapital efter registrering ökar till 20 600 282,20 SEK fördelat på totalt 103 001 411 aktier och att Dotterbolaget blir ett helägt dotterbolag till Bolaget. Årsstämman beslutade även att genomföra en sammanläggning av aktier där åtta (8) gamla aktier blir en (1) ny. Nedan redogörs för ägarstrukturen efter apportemissionen men före sammanläggningen av aktier med Bolagets fem största ägare:

Antal A-aktier Antal-B aktier Kapitalandel % Röster %
Mats Invest AB 0 35 868 760 34,8% 33,0%
Skälsö Intressenter AB 0 34 108 451 33,1% 31,4%
Erik Adelsohn Invest AB 0 5 091 176 4,9% 4,7%
Okava Investment AB 0 4 704 613 4,6% 4,3%
Mats Thore Axel AB 0 4 541 520 4,4% 4,2%
Övriga 623 906 18 062 985 18,1% 22,4%


Ny t.f. VD och uppdaterad bolagsbeskrivning

Som en följd av det omvända förvärvet tillsätter Bolaget Erika Kveldstad som ny tillförordnad VD från och med den 21 september 2015 fram till dess att styrelsen fattat beslut om en ny permanent VD. Erika är idag VD för Dotterbolaget, har en Fil.mag. i företagsekonomi och har tidigare arbetat som auktoriserad revisor vid PwC (2006-2014) med branschinriktning fastighet och entreprenad.

Bolagets uppdaterade bolagsbeskrivning godkändes den 18 september av Nasdaq Stockholm och finns tillgänglig på Bolagets nya hemsida www.fastator.com.

I korthet innebär den uppdaterade bolagsbeskrivningen att verksamheten inom Bolaget kommer att inriktas på fastighetsrelaterade investeringar. Bolaget är från och med idag ett fastighetsinvesteringsbolag som investerar i och utvecklar främst entreprenörsdrivna och nischade fastighetsrelaterade bolag. Visionen är att vara det ledande fastighetsinvestmentbolaget på marknaden.

Indikativ tidplan för sammanläggning av aktier
Som tidigare kommunicerats kommer en sammanläggning av aktier att genomföras när apportemissionen har registrerats där åtta (8) gamla aktier blir en (1) ny aktie. Sammanläggningen av aktier planeras genomföras så snart som möjligt efter att apportemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas kunna vara klart inom tre veckor från och med idag.

För mer information kontakta:

Erika Kveldstad, t.f. VD

Tel: +46 (0) 70-339 99 99

Email: erika@fastator.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn REHA. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 01 550.

Dela inlägg