Offentliga Hus offentliggör två obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer och hybridobligationer

2019-11-28

Offentliga Hus offentliggör två obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer och hybridobligationer

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 13 november 2019 att Offentliga Hus emitterat ytterligare icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 200 000 000 (de ”Gröna Obligationerna”) och ytterligare eviga hybridobligationer till ett värde om totalt SEK 75 000 000 (tillsammans med de redan utestående hybridobligationerna om SEK 500 000 000 som offentliggjordes den 30 september 2019, ”Hybridobligationerna”).

Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna och Hybridobligationerna på hållbara företagsobligationslistan respektive företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av ansökan om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna och Hybridobligationerna har Offentliga Hus upprättat två obligationsprospekt. Båda prospekten har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Offentliga Hus hemsida, www.offentligahus.se.

Första dag för handel förväntas inträffa omkring den 3 december 2019.

För fullständig information hänvisas till Offentliga Hus pressmeddelande:

https://news.cision.com/se/offentliga-hus-i-norden-ab/r/offentliga-hus-offentliggor-tva-obligationsprospekt-och-ansoker-om-upptagande-till-handel-av-grona-o,c2975417

 

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den28 november 2019kl.1610 CEST.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg