Press

2018-01-31

Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”), Fastators största innehavsbolag, offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021. I pressmeddelandet rapporterades även om Offentliga Hus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har godkänt Offentliga Hus ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till i morgon, torsdag, den 1 februari 2018. Per dagens datum har obligationer till ett värde om 400 mkr emitterats inom ramen för obligationslånet.

Prospektet avseende obligationslånet godkändes av Finansinspektionen den 12 januari 2018 och finns tillgängligt på Offentliga Hus hemsida www.offentligahus.se/obligationslan/.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 17.10.

Om Aktiebolaget Fastator (publ)
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

 Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus har ett totalt fastighetsbestånd om 94 fastigheter på 40 olika platser i Sverige. Hyresgästerna består till cirka 90% av statligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt (exkl. portföljen med studentlägenheter). Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor. Offentliga Hus grundades 2011 och ägs av Aktiebolaget Fastator (publ) (50%) och Cofigelux Sarl (50%).

 
Dela inlägg