Press

2013-05-30

Kvartalsrapport REHACT AB januari – mars 2013

Perioden i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 65 054 (266 500) SEK
· Rörelseresultat -1 023 965 (-447 568) SEK
· Resultat per aktie -0,01 (-0,01) SEK
· Soliditet 23% (79%)
· Kassalikviditet  1914% (740%)

VDs kommentar till periodens utvecklingen

Första kvartalet 2013 har karaktäriserats av nya möjligheter för REHACT att under året öka försäljningen och effektivisera tillverkningen. Vårt polska intressebolag, iRWN, blev i februari beviljat ett EU-stöd motsvarande drygt 7 miljoner kr. Under första och även andra kvartalet har mycket tid därför ägnats åt att undersöka möjligheterna att på bästa sätt nyttja denna möjlighet. Rörelsens intäkter har minskat något jämfört med föregående period, vilket främst beror på att REHACT 2012 hade en engångsintäkt på drygt 200 000 kr. Rörelsens kostnader har ökat med drygt 350 000 kr vilket är en naturlig följd av bolagets ökande verksamhet. Kostnadsökningen består delvis i ökade kostnader för att möjliggöra handel med bolagets aktie och konvertibel i samband med flytten till Aktietorget, delvis på inhyrd personal, delvis på ökad exponering i media och delvis på kostnader relaterade till projektet i Holland. REHACT har även haft kostnader för att stödja intressebolaget iRWN i samband med utarbetandet av EU-ansökan.

Soliditeten har minskat från höga 79% till mer normala 23% vilket till stor del beror på att bolaget i november 2012 emitterade konvertibla skuldebrev för drygt 9 miljoner kr vilket tillförde kontanta medel men samtidigt ökade skuldsättningsgraden. REHACT har därmed idag goda resurser att höja ambitionsnivån vilket vi också kommer att göra.

Den markanvisningstävling vi deltog i april 2013 har skapat ett bredare intresse för REHACTs teknik och vi ser nu fram emot ökade möjligheter att etablera vår teknik i Sverige.

Svante Bengtsson, VD

Väsentliga händelser under perioden
Framgångsrik delegationsresa till Qatar och Abu Dhabi

REHACT deltog under 13 – 18 januari i den delegationsresa till Qatar och World Future Energy Summit i Abu Dhabi som arrangerades av Svenska Energimyndigheten och Exportrådet. Delegationen leddes av energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma och mottogs väl både i Qatar och Abu Dhabi.

REHACT besökte för tredje gången Qatar och World Future Energy Summit i Abu Dhabi. I Qatar träffade delegationen bland andra "Qatar 2022 Bid Committe" som ansvarar för samordningen av alla byggprojekt inför världsmästerskapen i fotboll 2022. Inför VM skall nio st nya och luftkonditionerade arenor byggas och utöver de stora arenorna skall administrativa byggnader samt hotell och bostäder för uppemot en halv miljon människor byggas. Målet är att byggnaderna skall uppföras klimatneutralt.

Under World Future Energy Summit i Abu Dhabi träffade bolagets VD intressenter från bland annat Abu Dhabi Municipality, en myndighet som verkar för hållbar samhällsbyggnad. VD träffade även flera gamla kontakter sedan tidigare besök i regionen.

-Generellt har man i MENA-regionen stora kostnader för att hålla sina byggnader svala och alla vet hur obekväm normal luftkonditionering är pga det kalla luftdrag som nästan alltid uppstår. REHACT erbjuder ett komfortablare och energieffektivare sätt att hålla byggnaden sval, vilket man är mycket intresserad av där nere. Samtidigt är man medveten om att europeisk teknik nästan alltid måste anpassas för regionens förutsättningar. Långsiktighet är därför mycket viktigt. På REHACT kommer vi nu att följa upp de projekt- och samarbetsförslag vi fått för att se vilka potentiella partners vi skall gå vidare med, säger Svante Bengtsson, VD REHACT AB.

Japan-patent för REHACTs värmeväxlare

REHACTs unika värmeväxlare RVU har nyligen beviljats patentskydd i Japan. Det är det nionde patentet för den innovativa värmeväxlaren.

 -Patenträttigheter är en viktig strategi för ett bolag som REHACT. I vår strategi ingår bland annat att patentskydda våra viktigaste produkter på strategiska marknader. Att vi nu erhållit patentskydd på ytterligare en viktig marknad är ett tecken både på det unika i vår teknik men också på att vår strategi fungerar. Vi räknar med att fler patent kommer att beviljas under 2013-2014, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.

REHACTs värmeväxlare RVU har sedan tidigare patentskydd i bland annat USA, Ryssland, Kina och Australien.

EU-stöd till REHACTs polska intressebolag iRWN

Hösten 2012 ansökte REHACTs intressebolag i Polen, iRWN sp.z o.o., om EU-bidrag för att underlätta och påskynda marknadsintroduktionen av Rehact Energy System på den expansiva polska marknaden. EU har nu beslutat att godkänna ett bidrag om drygt 3,6 miljoner zloty, motsvarande drygt 7,2 miljoner SEK.

-Det är mycket glädjande att EU så snabbt har beviljat oss ekonomiskt stöd för den strategiska satsningen i Polen, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT. Det är en marknad med ett stort och växande behov av energismarta lösningar. Vår finansieringskonsult har också identifierat fler möjligheter att påskynda expansionen i Polen som vi avser att gå vidare med under 2013.

Förprojektering för Natura Center utökad

REHACTs sammarbetspartner i Polen, iNergy, har tillsammans med Grontmij Polska färdigställt första delen i konceptprojekteringen för Natura Center. Natura Center är ett rekreationsområde beläget utanför Warszawa. Projektet har förbundit sig att använda REHACTs teknik och uppskattad byggstart var initialt under våren 2013. Ägarna har dock utökat exploateringsplanen och förhandlar för närvarande med finansiärerna. Detta utökar möjligheterna till försäljning för REHACT men innebär också att byggstarten har förskjutits framåt i tiden.

Antal utstående aktier

Vid periodens utgång fanns totalt 63 405 824 st utstående aktier. Av dessa är 8 478 117 st av serie A med röstvärde 10 och 54 927 707 st av serie B med röstvärde ett.

Resultat per aktie

Periodens resultat per aktie: -0,01 kr/aktie (räknat på antalet aktier vid fullt utnyttjande av konvertibler och optioner).

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga extraordinara intäkter eller kostnader fanns under perioden.

Rapporttillfällen under 2013

29 augusti 2013:                          Halvårsrapport

28 november 2013:                   Kvartalsrapport tre

Övrigt

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 30 maj 2013.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Dela inlägg