Kvartalsrapport för REHACT AB (publ) januari – september 2013

2013-11-06

Kvartalsrapport för REHACT AB (publ) januari – september 2013

Tredje kvartalet 2013

· Rörelsens intäkter uppgick till 149 817 (306 710) SEK
· Rörelseresultat -720 022 (-531 953) SEK
· Resultat per aktie vid full konvertering -0,01 (-0,01) SEK
· REHACT sluter marköverlåtelseavtal med Haninge kommun

Januari – september 2013

· Rörelsens intäkter uppgick till 322 283 (629 309) SEK
· Rörelseresultat -3 318 314 (-1 823 015) SEK
· Resultat per aktie vid full konvertering -0,05 (-0,03) SEK

VDs kommentar till perioden

Bäste aktieägare,

Tredje kvartalet har efter den välbehövliga semestern kännetecknats av ett mycket hektiskt schema kring listbyte och företrädesemission. Vi inväntade också att avtalet med Haninge kommun skulle bli godkänt av kommunfullmäktige vilket pga en återremiss tog till i oktober. Avtalet med Haninge kommun är mycket betydelsefullt för REHACT. Inte nog med att det ger oss möjlighet att på våra egna villkor uppföra de första referensbyggnaderna med vår teknik i Sverige, det ger oss också möjlighet till att skapa framtida samarbeten med andra aktörer inom hållbart byggande. Samtidigt räknar jag med att projektet i stort sett är självfinansierande då de hus vi bygger kommer att kunna säljas vidare. Det är nu en mycket spännande period som ligger framför oss!

Efter USA-besöket i juni där vi presenterade REHACT på National Investor and Bankers Associations möte i New York tog den nya styrelsen beslutet att REHACT bör handlas på en mer välkänd marknad för att underlätta framtida internationella ambitioner. Tredje kvartalet har därför varit en intensiv period då bolaget arbetat med en mycket komprimerad agenda för att genomgå legal Due Diligence, upphandla ekonomiska rådgivare och Certified Advisor samt formulera ett attraktivt erbjudande för både våra nuvarande och nya aktieägare.

Det är min uppfattning att nyheten om listbytet tagits emot mycket positivt av marknaden och att det erbjudande som öppnar den 11 november därför är än mer förmånligt än när processen startade. REHACTs senaste två emissioner blev övertecknade och jag tror att även denna har mycket goda chanser att bli fulltecknad snabbt. Teckningskursen är idag väsentligt under de nivåer aktien har handlats för den senaste månaden och dessutom får de som tecknar nya akter en vederlagsfri teckningsoption som kan ge ytterligare möjlighet att teckna till förmånlig kurs i maj 2014.

Svante Bengtsson, VD

Händelser under tredje kvartalet

Upptagna som medlemmar i Sweden American Green Alliance

REHACT blev i september upptagen som medlem i ’Swedish American Green Alliance’, en organisation som grundades av förre näringsminister Maud Olofsson och förre amerikanske ambassadören i Stockholm, Matthew Barzun.

Syftet med alliansen är att främja handel, forskning, investeringar och utbyte inom miljöteknik mellan de två nationerna. Organisationen fokuserar på tre huvudområden; Gröna byggnader, Grön infrastruktur och Hållbara transporter. Varje fokusområde innehåller delegater från bägge länder och från näringsliv, städer och regioner, myndigheter och forskningsinstitut samt organisationer som har som syfte att gynna svensk-amerikansk handel.

-Området gröna byggnader är det som intresserar oss mest. REHACT har tidigare uppmärksammats i USA vid flera tillfällen men hittills inte haft muskler att agera på den nordamerikanska marknaden. Vi har inte heller haft möjlighet att visa vår teknik för amerikanska besökare i Sverige, vilket har känts mycket frustrerande. I takt med att REHACT nu kapitaliseras och vi ser möjligheter att få de första referensobjekten i Sverige har vi sedan i somras börjat återaktivera de kontakter vi har på andra sidan Atlanten. Marknaden är mycket expansiv, amerikanerna har inte samma nostalgi kring gamla byggnader och därför byggs det mycket nytt.

Offentliggör avsikten att byta lista till NASDAQ OMX First North

Den 20 september kungjorde styrelsen att man har för avsikt att ansöka om byte av handelsplats till NASDAQ OMX First North. I samband med detta kallades också till extra bolagsstämma den 21 oktober 2013, bl.a. för att besluta om en sammanläggning av aktier.

Träffade kanadensisk delegation i Stockholm

REHACT AB var ett av de svenska bolag som var inbjudna till den kanadensiska ambassaden när en delegation från Kanada besökte Sverige i september.

Delegationen från Kanada besökte Sverige för att öka deltagarnas kunskaper om integrerade energisystem och hållbart stadsbyggande i Sverige. REHACTs VD Svante Bengtsson medverkade därför vid en mottagning på Kanadas Ambassad i Stockholm i närvaro av ambassadör Kenneth Macartney. Fler städer i Kanada börjar nu att utveckla miljöanpassade områden liknande Stockholms Hammarby Sjöstad och Royal Seaport. Intresset för ny teknik som ytterligare effektiviserar energianvändningen i nya byggnader är stort.

Delegationen bestod av representanter från bl.a. stadsförvaltnings- och energibolag i regioner från väst till öst i Kanada. Studiebesöksprogrammet var koordinerat av Business Sweden’s kontor i Toronto.

Nytt samarbete med Ross Arkitektur och design

REHACT AB har tecknat ett samarbetsavtal med Ross Arkitektur & Design AB, en av Sveriges mest uppmärksammade och prisbelönta arkitektfirmor. Avsikten är att tillsammans stärka varandras unika varumärken och positioner på marknaden för klimatsmart och innovativt byggande.

REHACTs nya samarbetspartner, Ross Arkitektur & design, har i mer än femton år arbetat med avancerad arkitektur och framtidens byggteknik. Ett arbete som realiserats i mer än 200 färdiga projekt och resulterat i en rad uppmärksammade utmärkelser, till exempel Sveriges Vackraste Villa, Byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad och, nu senast, ett förstapris i prestigefyllda International Property Awards.

Likviditetsgarantin med Sedermera avslutades

Sedan april 2012 har Sedermera fondkommission agerat market maker för REHACTs aktie av serie B på Aktietorget. REHACT har nu nästan 50% fler aktieägare än vid introduktionen och ledningen har därför beslutat att avsluta tjänsten.

-I takt med att REHACT har fått en större och stabilare aktieägarbas är det ledningens bedömning att behovet av en market maker minskat. Sedermera har på ett bra sätt medverkat till att hålla kursen stabil under bolagets första tid på Aktietorget. Efter att ha utvärderat handeln i ett antal andra bolag utan market maker anser vi dock att REHACT inte längre har samma behov av tjänsten. Vi tror att en friare rörlighet långsiktigt kommer att gynna kursutvecklingen, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB.

I enlighet med avtalet agerade Sedermera market maker till och med måndag den 9 september.

100% teckning i andra konvertibellånet 2008/2013

Den sista anmälningstiden för konvertering till aktier genom konvertibellån 2008/13 löpte ut 25 juni 2013. Under perioden valde kvarvarande konvertibelägare att nyttja sin rätt att omvandla lånet till aktier av serie B i enlighet med de ursprungliga villkoren. Därmed har hela konvertibellånet 2008/13 omvandlats till aktier, liksom tidigare även konvertibellånet 2007/11.

-Det är glädjande att samtliga konvertibelägare, både för detta lån och det lån som gavs ut under 2007, har valt att konvertera sina fordringar till aktier. Det är för mig ett tecken på att vi kunnat skapa värde för våra tidiga investerare, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB.

Händelser efter periodens utgång

Extra bolagsstämma 2013-10-21

Under den extra bolagsstämma som hölls 2013-10-21 godkändes det förslag som styrelsen lämnat om ändring av bolagsordningen och en sammanläggning av aktier 20:1. Styrelsen beslutade sedan om att en företrädesemission om 11,9 MSEK samt en överteckningsoption om 5,5 MSEK kommer att genomföras i samband med att aktierna godkänns för handel av NASDAQ OMX.

Bolagsstämman valde också in Ola Alterå, tidigare stadssekreterare hos före detta näringsminister Maud Olofsson och tidigare VD för svensk fjärrvärme som ny ordinarie medlem av styrelsen. Styrelsen har därmed fem ordinarie ledamöter.

Haninge kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal

Haninge kommun godkände i oktober ett marköverlåtelseavtal med REHACT AB. Avtalet gör det möjligt för REHACT att påskynda introduktionen av Rehact Energy System genom att uppföra upp till sex villor där systemet är installerat. Tomterna ligger på Dalarö huvudö, vilket är en del av det levande skärgårdssamhället Dalarö. Området är populärt både på sommar och vintertid och en knutpunkt för att ta sig vidare ut i Stockholms södra skärgård.

Patentansökan godkänd i Kanada

Det kanadensiska patentverket har meddelat att REHACTs patentansökan formellt är godkänt för publicering. Formellt patent uppskattas bli klart i november.

REHACT godkänd för handel på NASDAQ OMX First North

Den första november fick REHACT beskedet att bolaget är godkänt för handel på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag blir måndagen den 11 november.

Prospekt för företrädesemissionen godkänt

Den första november fick REHACT beskedet att bolagets emissionsprospekt är formellt godkänt av Finansinspektionen.

Allmänt om verksamheten

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer det prisbelönta klimatsystemet Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent.

REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är också medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är fram till och med 2013-11-08 listad på AktieTorget. Från 2013-11-11 är aktien listad på NASDAQ OMX First North.

Antal utstående aktier

Vid periodens utgång 2013-09-30 fanns totalt 63 405 824 st utstående aktier med kvotvärdet 0,01 SEK. Av dessa var 8 478 117 av serie A med röstvärde 10 och 54 927 707 av serie B med röstvärde ett.

Efter periodens utgång har en sammanläggning av aktier skett. 20 aktier har lagts samman till en ny aktie. Efter 2013-10-25 fanns därför totalt 3 173 292 st utstående aktier med kvotvärdet 0,20 SEK. Av dessa är 423 906 st av serie A med röstvärde 10 och 2 749 386 st av serie B med röstvärde ett.

Resultat per aktie

Periodens resultat per aktie: -0,01 SEK per aktie (räknat på antalet aktier vid fullt utnyttjande av utstående konvertibler).

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga extraordinara intäkter eller kostnader fanns under perioden.

Rapporttillfällen under 2014

28 februari 2014:    Bokslutskommuniké

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna i denna kvartalsrapport är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2012.

Övrigt

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 6 november 2013.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Räkenskaper i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag (kr) Not Q3 2013 Q3 2012 Ack 2013 Ack 2012 Helår 2012
Rörelsens intäkter 149 817 306 710 322 281 629 309 1 053 525
Rörelsens kostnader -921 461 -838 533 -3 248 917 -2 405 459 -3 910 508
Rörelseresultat efter avskrivningar -771 644 -531 823 -2 926 635 -1 776 150 -2 856 983
Resultat från finansiella poster 51 622 -130 -391 678 -46 865 -105 136
Periodens resultat -720 022 -531 953 -3 318 314 -1 823 015 -2 962 119
Balansräkning i sammandrag (kr) Not 30 september 2013 30 september 2014 31 december 2012
TILLGÅNGAR
  Immateriella anläggningstillgångar 2 454 784 2 031 928 2 128 977
  Materiella anläggningstillgångar 0 7 270 4 635
  Finansiella anläggningstillgångar 1 1 336 270 1 336 270 1 336 270
Summa anläggningstillgångar 3 791 054 3 375 468 3 469 882
  Kortfristiga fordringar 4 264 449 205 566 249 099
  Kassa och bank 2 985 300 466 460 11 066 381
Summa omsättningstillgångar 7 249 749 672 026 11 315 480
Summa tillgångar 11 040 804 4 047 494 14 785 362
EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Bundet eget kapital 634 658 592 244 642 170
  Fritt eget kapital 271 779 2 396 861 3 531 581
Summa eget kapital 906 437 2 989 105 4 173 751
  Långfristiga skulder 9 962 824 847 413 9 949 824
  Kortfristiga skulder 171 542 210 976 661 787
Summa skulder 10 134 366 1 058 38 10 611 611
Summa eget kapital och skulder 11 040 804 4 047 494 14 785 362

Noter:

1)       Avser innehavet i intressebolaget iRWN sp. z o.o. i Polen.

Dela inlägg