Press

2012-11-30

Kvartalsrapport 2012-01-01 – 2012-09-30

Perioden i sammandrag
• Rörelsens intäkter uppgick till 306 710 (25 441) SEK
• Rörelseresultat -531 953 (-350 627) SEK
• Resultat per aktie -0,01 (-0,01) SEK
• Soliditet 74% (70%)
• Kassalikviditet 319% (562%)
• Förprojekteringen för Natura Center i Polen påbörjad
• Installationen i Holland påbörjad

Perioden i sammandrag

  • Rörelsens intäkter uppgick till 306 710 (25 441) SEK
  • Rörelseresultat -531 953 (-350 627) SEK
  • Resultat per aktie -0,01 (-0,01) SEK
  • Soliditet 74% (70%)
  • Kassalikviditet 319% (562%)
  • Förprojekteringen för Natura Center i Polen påbörjad
  • Installationen i Holland påbörjad

Väsentliga händelser under perioden

Green Mentorship Award
Mentorskapet med Skypegrundaren Niklas Zennström har fortlöpt under perioden med fortsatta möten med Niklas Zennström personligen samt med personer i hans nätverk. Mentorskapets målsättning är att påskynda bolagets tillväxt vad gäller organisation, pilotprojekt och resurser. Niklas Zennström är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer och bolagsledningen ser mycket positivt på möjligheten till samarbete med honom.

REHACT medverkade vid nordiskt cleantech-möte
REHACT var ett av tre svenska företag som inbjudits att medverka i en nordisk workshop om cleantech i Köpenhamn 20-21 augusti. Syftet är att stärka och lyfta den nordiska cleantech-branschen, som bedöms ha stor utvecklingspotential internationellt. Sverige är ordförande i detta flaggskeppsprojekt från Nordiska ministerrrådet och det är den svenska Energimyndigheten som arrangerar mötet med ett exklusivt antal deltagare från varje nordiskt land.

Förprojektering för Natura Center påbörjad i Polen
REHACTs sammarbetspartner i Polen, iNergy, har tillsammans med Grontmij Polska påbörjat konceptprojekteringen för Natura Center. Natura Center är ett rekreationsområde beläget utanför Warszawa. Projektet har förbundit sig att använda REHACTs teknik och uppskattad byggstart är under 2013. Projektets omfattning för REHACT uppskattas till ca 50-70 Mkr fördelat över fem år.

Installationer påbörjade i Holland
REHACT har tillsammans med iNergy påbörjat installationerna i Holland. Projektet görs för en tidigare jurymedlem i Green Challenge och beräknas vara färdigställt efter årsskiftet.

Uppmärksamhet i media
I augusti pekades REHACT ut av riskkapitalisten Carl Hall i tidskriften Miljöaktuellt som ett av de svenska bolag som har potential att skapa miljardvärden genom export av miljöteknik. I september publicerade Dagens Industri en artikel om hur Mentorskapet påverkats bolagets möjligheter att expandera.

Rapporttillfällen under 2013
28 februari 2012: Bokslutskommuniké

Resultat per aktie
Periodens resultat per aktie: -0,01 kr/aktie (räknat på antalet aktier vid fullt utnyttjande av konvertibler och optioner).

Antal aktier
Totalt finns 59 244 417 st aktier varav 8 447 882 st serie A med röstvärde 10 och 50 776 535 st serie B med röstvärde ett.

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader
Den betalning om 212 145 SEK som bokförts som förskott i Q2 för projektet i Holland är nu upparbetad och bokförd som inkomst under Q3.

Övrigt
Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 30 november 2012.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Dela inlägg