Press

2013-10-15

Komplettering av kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i REHACT AB är sedan tidigare kallade till bolagsstämma den 21 oktober kl 13.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2, Stockholm. Kallelsen kompletteras med följande förslag till beslut. Förslagen stöds av aktieägare med sammanlagt ca 65% av rösterna i bolaget.

Punkt 9 – Fastställande av antal ledamöter och val av styrelseledamot

Antal ledamöter till styrelsen

Styrelsen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Styrelsen föreslår omval av sittande ledamöter samt nyval av Ola Alterå till ny ordinarie ledamot av styrelsen.

Punkt 10 – Fastställanden av styrelsearvoden

Följande styrelsearvode föreslås för till tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma:

Ordförande:                       4 prisbasbelopp

Ordinarie ledamot:           2 prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp 2013 är: 44 500 kr.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Motivet för justering av arvoden är främst det förestående listbytet och det ökade ansvar och arbetsinsats som detta kommer att innebära. Det nya arvodet är jämförbart med arvoden i bolag i liknande fas på NASDAQ OMX First North.

Presentation av förslag till ny styrelsemedlem

Ola Alterå, föreslagen som ordinarie ledamot

Ola Alterå är civilingenjör i teknisk fysik. Han har omfattande erfarenheter av internationella energifrågor och strategisk bolagsstyrning från sin tid som statssekreterare, 2006-2010, hos dåvarande näringsminister Maud Olofsson. Han har varit landchef för United Nations Industrial Development Organization, UNIDO, i Kenya och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Under perioden 1998-2001 var han partisekreterare i Centerpartiet. Ola Alterå bedriver i dag egen konsultverksamhet som rådgivare i strategi- och hållbarhetsfrågor och är Senior Adviser i den fristående tankesmedjan Global Utmaning.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg