Press

2013-05-23

Komplettering av kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REHACT AB är sedan tidigare kallade till bolagsstämma den 29 maj kl 16.00 i bolagets lokaler på Norrtullsgatan 6, 6tr. Kallelsen kompletteras med följande förslag till beslut. Förslagen stöds av aktieägare med sammanlagt drygt 65% av rösterna i bolaget.

Punkt 9 – Antal ledamöter och revisorer

Antal ledamöter till styrelsen

Totalt föreslås val av fyra (4) ordinarie ledamöter till styrelsen. Totalt föreslås noll (0) suppleanter.

Antal revisorer

Totalt föreslås val av en (1) revisor.

Punkt 10 – Ersättning till styrelse och revisorer

Följande styrelsearvode föreslås:

Ordförande:                       2 prisbasbelopp

Ordinarie ledamot:           1 prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp 2013 är: 44 500 kr.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Arvode till revisor:

Revisorn föreslås ersättas på löpande räkning.

Punkt 11 – Val av ledamöter till styrelsen samt revisor

REHACT AB, vars verksamhet hittills varit inriktad i första hand mot utveckling och introducering av system för hållbar energieffektivisering, planerar nu för ökat fokus på expansiva internationella marknader. Utvecklingen i framför allt Polen, där EU-stödet till miljö- och energisektorerna hittills uppgått till mer än 100 miljarder kronor, ställer nya operativa krav på företagets ledning. Det är mot den bakgrunden som huvudägarna i REHACT AB nu väljer att nominera följande personer, som beskrivs senare i detta pressmeddelande, till styrelsen i REHACT AB:

Förslag till val av ordförande

Nicole Norrestad, nyval

Förslag till val av ordinarie ledamöter

Svante Bengtsson, omval

Erik Branting, nyval

Johan Gorecki, nyval

Förslag till val av revisor

Föreslås nyval av det auktoriserade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Till huvudansvarig revisor avser BDO Mälardalen AB att utse auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren. Jörgen Lövgren är verksam som revisor i ett flertal noterade bolag på både NASDAQ OMX small cap, First North och Aktietorget. BDO International räknas som världens femte största revisions- och rådgivningsorganisation.

Presentation av förslag till nya styrelsemedlemmar

Nicole Norrestad, föreslagen som styrelsens ordförande

Nicole Norrestad, jur.kand., är Senior Compliance Manager vid konsultbolaget Financial Group AB där hon arbetar med regelverk, kontroll, riskhantering, rådgivning och outsourcing för finansiella företag. Dessförinnan var hon Compliance Officer på Crescore och Head of Compliance på finansbolaget Collector, som bland annat erbjuder produkterna sälj- och företagsfinansiering. Arbetet omfattade framtagande av styrdokument, rapporteringsverktyg, aktivitets- och åtgärdsplaner samt genomförande av kontroller och utbildningar i verksamheten. Nicole Norrestad har även en bred och omfattande affärsjuridisk erfarenhet som bolagsjurist i ett flertal företag, såväl nationella som internationella.

Erik Branting, föreslagen som ordinarie ledamot

Erik Branting, fil.kand. vid Stockholms universitet med inriktning på företagsekonomi, är sedan många år bosatt och verksam i Polen där han äger och driver konsultföretaget EBRA Ltd i Warszawa med inriktning på affärsrådgivning, försäljning (Business to Business), tillverknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföring. Han var tidigare VD i Ojega Polska Ltd, som säljer inredning till kontor och lager och som ingår i den svenska koncernen AJ Produkter AB. Parallellt var han styrelsemedlem i produktionsbolaget AJ Furniture Factory och aktivt involverad i nybyggnation och maskininvesteringar. Erik Branting har också varit vice verkställande direktör och styrelsemedlem  i New Europe Business Services S.A. i Polen. I sitt tidigare arbete på Grant Thornton i Stockholm var han revisor med ansvar för revision av företag inom bland annat byggsektorn.

Johan Gorecki, föreslagen som ordinarie ledamot

Johan Gorecki, utbildad i ekonomi vid Hull University, arbetar som Business Area Manager på Bonnier Publishing AB. Han grundade år 2003 Globe Forum, en visionär marknadsplats för hållbara innovatörer, entreprenörer och investerare med verksamhet i flera europeiska länder, och var VD för företaget fram till konkursen 2012. Globe Forum lever vidare, nu som en del i Bonnierkoncernen.

Johan Gorecki är också medförfattare till boken ”Sustainagility – How Smart Innovation and Agile companies Will Help Protect Our Future”. Boken beskriver de enorma förändringar och affärstillfällen som uppstår i samband med att omställningen till ett mer hållbart samhälle genomdrivs steg för steg.

Dela inlägg