Press

2016-10-04

Kompletterande pressmeddelande avseende Fastators förvärv av Portvakten Industrifastigheter AB

Igår meddelade Fastator att bolaget har tecknat avtal om att förvärva 50% av Portvakten Industrifastigheter AB. Förvärvet genomförs genom ett nybildat bolag ("Förvärvsbolaget") som Fastator via helägt dotterbolag äger 50% av aktierna i.

Förvärvsbolaget finansierar förvärvet samt lösen av koncernskulder i Portvakten Industrifastigheter AB dels genom lån från ägarna, dels genom emission av preferensaktie till Fastators dotterbolag. Preferensaktiens nominella belopp uppgår till 34 MSEK och berättigar till en årlig utdelning om 10,5%. Fastator finansierar investeringen i Förvärvsbolaget med likvida medel.

Portvakten Industrifastigheter AB:s hyresvärde uppgår till 13,2 MSEK.

Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence samt Portvakten Industrifastigheter AB:s refinansiering av befintliga bankskulder. 

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+
46 (0)70 661 24 29 

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+
46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober kl 11.10.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg