Press

2013-10-22

Kommuniké från extra bolagsstämma i REHACT AB

Extra bolagsstämma har hållits i REHACT AB den 21 oktober. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en sammanläggning av aktier skall genomföras för att möjliggöra flytt till NASDAQ OMX First North. Styrelsen har därefter beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen skall vara onsdag den 30 oktober. Bolagsstämman valde även Ola Alterå till ny ordinarie ledamot av styrelsen.

Vid extra bolagsstämma i REHACT AB, som hölls kl 13.00 den 21 oktober 2013 på Engelbrektsplan 2, beslutades följande:

  • Stämman beslutade att ändra bolagsordningens §5 och §6 i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att gränserna för antalet aktier minskas. Efter ändringen kan antalet aktier av serie A högst utgöra 750 000 st. Antalet aktier av serie B kan högst utgöra 10 000 000 st. Totalt kan antalet aktier i bolaget vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 st.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en sammanläggning av aktier, innebärande att 20 gamla aktier av serie A läggs samman till en (1) ny aktie av serie A samt att 20 aktier av serie B läggs samman till en (1) ny aktie av serie B.
    Bolagets huvudaktieägare har åtagit sig att vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 20 så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med 20.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att bestämma datum för sammanläggningen.
  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • Stämman beslutade att utse Ola Alterå till ny ordinarie ledamot av styrelsen.
  • Stämman beslutade att styrelsens arvode för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall vara två (2) basbelopp för ordinarie ledamot och fyra (4) basbelopp för styrelseordföranden. Ett basbelopp 2013 motsvarar 44 500 kr.
  • Samtliga beslut fattades enhälligt.
  • Styrelsen har på sammanträde i direkt anslutning till stämman beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen av aktier skall vara onsdagen den 30 oktober 2013.

Vid stämman var 63,6 procent av kapitalet och 73,4 procent av rösterna representerade.

Dela inlägg