Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

2019-12-19

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 19 december 2019 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Punkt 7: Godkännande av fastighetstransaktioner

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna transaktionerna a) och b) på sedvanliga villkor. 

a) Stämman godkände därmed överlåtelse av sex st fastigheter från Fastator till Offentliga Hus i Norden AB för ett underliggande fastighetsvärde om 1 228 mSEK. Tillträde under Q4 2019.

b) Stämman godkände även att Fastators helägdta dotterbolag Industrisamhället förvärvärvar 30 st fastigheter från Offentliga Hus i Norden AB för ett underliggande fastighetsvärde om 118 mSEK. Tillträde under Q1 2020.

Punkt 8: Ovillkorat aktieägartillskott

Stämman godkände det föreslagna aktieägartillskottet till Nordact AB, moderbolag till Offentliga Hus i Norden AB, om 604 mSEK 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD

joachim.kuylenstierna@fastator.se

070-515 51 51

 

Svante Bengtsson, Vice VD

svante.bengtsson@fastator.se

070-956 67 56

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019 kl 08.35 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg