Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

2020-08-21

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 21 augusti 2020 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Punkt 7: Godkännande av transaktioner 

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna transaktionerna a), b) och c) på sedvanliga villkor

a)  Stämman godkände därmed överlåtelse av fastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om ca 350 MSEK från Offentliga Hus till Industrisamhället med delvis betalning i form av nyemitterade aktier i Industrisamhället, inklusive godkännande av nyemission i Industrisamhället. 

b)  Stämman godkände överlåtelse av aktier i NSH Holding AB från intressebolaget Nordact till dotterbolaget Vivskä. Fastator förvärvar genom Vivskä samtliga aktier i NSH Holding AB, Org. Nr. 559017-4073 (NSH) från Nordact för en köpeskilling om ca 200 MSEK. Nordact har omedelbart dessförinnan förvärvat aktierna från Offentliga Hus. NSH äger motsvarade drygt 34,39 procent i Studentbostäder. Överlåtelsen avser således aktier motsvarande 34,39 procent av ägandet i Studentbostäder, motsvarande hela Offentliga Hus innehav, och överlåtes till ett underliggande bolagsvärde om ca 580 MSEK.

c)  Stämman godkände även överlåtelse och aktieägartillskott av aktier i Industrisamhället till Nordact. Fastator genom Vivskä överlåter 667 aktier i Industrisamhället till Nordact, för en  köpeskilling om ca 200 MSEK. Fastator lämnar också genom Vivskä ett ovillkorat aktieägartillskott till Nordact om 100 MSEK i form av 334 aktier i Industrisamhället. 

Punkt 8: Godkännande av överlåtelse av aktier i Offentliga Hus 

Stämman godkände förslaget om att Vivskä förvärvar aktier i Offentliga Hus från Nordact i nära anslutning till första noteringsdag efter börsintroduktionen, till ett värde om 70 MSEK, med betalning kontant eller i form av kvittning mot fordran. Överlåtelsen ska ske på marknadsmässiga villkor och på sedvanliga villkor för sådana affärer och senast vara gjord den 31 december 2020. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 11.20.
 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg