Press

2014-04-07

Kommuniké från årsstämman

Vid årsstämman i REHACT AB (publ), som hölls kl 10.00 den 7 april 2014, beslutades följande:

· Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdisposition ska ske enligt fastställd balansräkning samt att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
· Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
· Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter och revisor skall ske med fyra basbelopp till styrelseordföranden och två basbelopp till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även att marknadsmässig ersättning kan utgå till ledamöter för arbete utöver ordinarie styrelseuppdrag samt att ersättningen får faktureras via eget bolag.
· Till styrelsens ordförande valdes Nicole Norrestad. Till ordinarie ledamöter av styrelsen valdes Ola Alterå, Erik Branting, Johan Gorecki, Jerzy Hawranek samt Svante Bengtsson. Till revisor valdes auktoriserade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren.
· Stämman beslutade även att anta de principer för valberedning inför stämman 2015 som föreslagits.
· Stämman beslutade även att anta de principer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits
· Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning och till marknadsmässiga villkor, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
· Verkställande direktören Svante Bengtsson höll ett kortare anförande och berättade om den unika patenterade teknik som bolaget utvecklar för att sänka behovet av köpt energi i fastigheter, visade exempel från projekt som genomförts och projekt under utveckling. Svante Bengtsson sammanfattade även året som gått och berättade om de positiva signaler avseende Natura Centrum som bolaget fått under våren. Tillfälle för frågor gavs och nyttjades av aktieägarna. Sammantaget konstaterades att med den stärkta kassan, de positiva signalerna från Polen och Haningeprojektet är utsikterna inför 2014 mycket goda.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg