Press

2013-05-30

Kommuniké från årsstämman

Vid årsstämman i REHACT AB (publ), som hölls kl 16.00 den 29 maj 2013, beslutades följande

Vid årsstämman i REHACT AB (publ), som hölls kl 16.00 den 29 maj 2013, beslutades följande:

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdisposition ska ske enligt fastställd balansräkning samt att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. 
  • Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter och revisor skall ske med två basbelopp till styrelseordföranden och ett basbelopp till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även att marknadsmässig ersättning kan utgå till ledamöter för arbete utöver ordinarie styrelseuppdrag samt att ersättningen får faktureras via eget bolag.
  • Till styrelsens ordförande valdes Nicole Norrestad. Till ordinarie ledamöter av styrelsen valdes Erik Branting, Johan Gorecki samt Svante Bengtsson. Till revisor valdes auktoriserade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren.
  • Stämman beslutade även att göra tillägg i verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen i enligt med majoritetsägarnas förslag. Bolagsordningen ändras enligt detta beslut.
  • För att möjliggöra en framtida full konvertering av A-aktier till B-aktier så beslöt stämman att ändra gränserna för antalet möjliga B-aktier till 200 miljoner enligt majoritetsägarnas förslag. Antalet möjliga A-aktier lämnades oförändrat. Bolagsordningen ändras i enlighet med detta beslut.
  • Stämman beslöt även att bifalla styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning och till marknadsmässiga villkor, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman tackade avgående ledamöter med en enkel gåva och en varm applåd.

Dela inlägg