KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 16 MAJ 2023

2023-05-16

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 16 MAJ 2023

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 16 maj 2023. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsstämman beslutade att fastställa Fastators respektive koncernens framlagda resultat och balansräkningar. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och antog valberedningens förslag av omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande, omval av Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg, Helene Tillberg Wibom och Anders Mossberg som ordinarie styrelseledamöter. Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, PriceWaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor. Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ordförande med 600 000 (600 000) kronor och med 300 000 (300 000) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Fastator eller annat bolag i dess koncern. Vidare godkände årsstämman att ordföranden för revisionsutskottet ska ersättas med ett årligt arvode om 100 000 (100 000) kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet med 60 000 (60 000) kronor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022. Vidare antog stämman oförändrade principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ledande befattningshavare. Stämman godkände även den ersättningsrapport som styrelsen upprättat och framlagt avseende räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att ett incitamentsprogram ska införas för Fastators ledande befattningshavare och anställda genom riktad emission av teckningsoptioner, innebärande att Fastator ger ut högst 1 100 000 teckningsoptioner till helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och anställda för marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie i Fastator under perioden 1 juli 2026 till och med 1 september 2026. Fullständiga beslut och villkor avseende incitamentsprogrammen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse och tillhörande bilagor vilka publicerats på Fastators webbplats, www.fastator.se.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner eller kombinationer därav, s. k. units, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier motsvarande maximalt 20 procent av Fastators utestående antal aktier.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av Fastators samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen, valberedning och större aktieägare lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer publiceras på Fastators webbplats, www.fastator.se.

Dela inlägg