Press

2016-05-10

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 10 maj 2016 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2015, att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 samt att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2015, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att ett årligt arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter, samt omvalde Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg, Carl Bildt och Mats Lundberg till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Revisor

Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, samt omvalde det nuvarande revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att de riktlinjer som antogs för ersättning till ledande befattningshavare vid extra bolagsstämma den 14 december 2015 ska gälla oförändrade.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie b. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande en majoritet av kapitalet och rösterna i bolaget, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 420 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 420 000 nya aktier av serie B. Teckningsberättigad är endast det indirekt helägda dotterbolaget Konyab 1 i Sverige AB. Dotterbolaget ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till de styrelseledamöter i bolaget som inte (direkt eller indirekt) är större aktieägare i bolaget.

Berörda styrelseledamöter kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptionerna mot marknadsmässig ersättning. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 december 2020 till och med den 31 december 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie b i bolaget för en teckningskurs som motsvarar 150 % av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna 2 maj – 16 maj 2016. Motivet till förslaget är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Förslagsställarna har därför bedömt att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 672 000 kronor genom utgivande av 420 000 b aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,60 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av optionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,9 procent av totalt antal utelöpande aktier och 2,8 procent av totala antalet röster i bolaget. Styrelsen bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Bolaget har sedan tidigare ett utestående optionsprogram. Under december 2015 ställdes 650 000 optioner ut till fyra ledande befattningshavare. Optionerna löper till den 31 december 2020 med en teckningskurs om 43,05 kronor. Med hänsyn till de utestående optionerna är den totala utspädningseffekten av de redan utställda optionerna och de nu beslutade 7,1 % av aktierna och 6,8 % av rösterna.

Stämman beslutade vidare att godkänna överlåtelser av högst 140 000 teckningsoptioner till styrelsens ordförande Björn Rosengren och högst 70 000 teckningsoptioner till envar av bolagets styrelseledamöter Carl Bildt, Agneta Jakobsson, Anders Mossberg och Per Törnberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD

Tel: +46 (0)70 661 24 29
E-post: daniel.hummel@fastator.se


Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 17.00.

Dela inlägg