Press

2018-05-03

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 3 maj 2018 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

§ 9. Beslut

a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017.

b ) Stämman beslutade att styrelseledamöterna samt verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

c) Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2017, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

§ 10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att utse ett auktoriserat revisionsbolag som revisor.

§ 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Stämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Björn Rosengren, Carl Bildt, Anders Mossberg, Mats Lundberg och Jacqueline Winberg.

Stämman beslutade om nyval av ledamoten Staffan Heiner Becket.

§ 13. Val av revisor

Stämman beslutade att utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, i huvudsak innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

§ 15. Beslut om riktlinjer för valberedning

Stämman beslutade att följande riktlinjer ska gälla för valberedningen:
Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av Bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av Bolagets revisorer och ersättning till Bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

§ 16. Beslut om överlåtelse av aktier i Nordic PM

Stämman beslutade att godkänna att 30 procent av aktierna i Nordic PM överlåts till bolagets VD Joakim Orthén i enlighet med det förslag som lämnats av styrelsen.

§ 17. Beslut om bemyndigande att emittera aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

§ 18. Beslut om ändring i bolagsordning

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att förvalta fast och lös egendom, samt därmed förening verksamhet.

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 13.40.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg