Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

2019-05-08

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 8 maj 2019 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 


Punkt 9c: Disposition av resultat

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2018, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Antalet styrelseledamöter samt revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5). 

Stämman föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

 

Punkt 11: Arvode till styrelsen, utskott och revisor

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Härutöver ska ett årligt arvode om sammanlagt 200 000 kronor utgå för arbete i bolagets ersättnings- och revisionsutskott, att fördelas till de i utskotten deltagande ledamöterna enligt styrelsens beslut.  Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.


Punkt 12: Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att välja följande personer till ledamöter:

Omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande.

Omval av Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg och Anders Mossberg som ordinarie ledamöter.


Punkt 13: Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor. Valet rekommenderas av revisionsutskottet.

 

Punkt 14: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om oförändrade riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

 

Punkt 15: Riktlinjer för valberedning

Stämman beslutade om oförändrade principer för utseende av valberedning: 

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. 

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. 

Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

 

Punkt 16: Godkännande av nyemission av aktier i Nordic PM AB

Stämman beslutade att godkänna en riktad nyemission av aktier i Fastators dotterbolag Nordic PM AB, Org. Nr 556970-9727 (Nordic PM) till Johan Paleovrachas, som beslutats i samband med Nordic PMs förvärv av aktier i SSP Sthlm AB, Org. Nr. 556789-4646 (SSP), från Paleovrachas. 

Eftersom Paleovrachas är styrelseledamot i SSP, som är ett dotterbolag till Fastator, omfattas nyemissionen i Nordic PM av 16 kapitlet aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) och den har därför gjorts villkorad av att Fastators bolagsstämma godkänner den.

Nyemissionen i Nordic PM omfattar 4 945 aktier, till en teckningskurs om 821 kronor per aktie. Sammanlagt betalar Paleovrachas 4 059 845 kronor för aktierna i Nordic PM, vilket motsvarar den köpeskilling han erhållit från Nordic PM vid förvärvet av aktierna i SSP. Emissionen sker på sedvanliga villkor och har baserats på externa marknadsvärderingar av båda de berörda bolagen.

 

Punkt 17: Bemyndigande att emittera aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

Punkt 18: Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordning innebärande att styrelsen ej längre ska ha suppleanter. 


För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD

joachim.kuylenstierna@fastator.se

070-515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD

svante.bengtsson@fastator.se

070-956 67 56

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2019 kl 14.55 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg