Press

2014-03-07

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Stockholm 2014-03-07                                         

 

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 april 2014. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Processen tar normalt några dagar och aktieägare måste därför underrätta förvaltaren i god tid före den 1 april 2014.

dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress REHACT AB, Norrtullsgatan 6, 6tr, 113 29 Stockholm eller via email till info@rehact.se senast kl 12.00 den 4 april 2014. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.rehact.se. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.rehact.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 4 333 281 aktier varav 423 906 av serie A och 3 909 375 av serie B. Varje aktie av serie A har tio (10) röster på bolagsstämma och varje aktie av serie B har en (1) röst på bolagsstämma. Antalet röster uppgår till 8 148 435 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1                Stämmans öppnande

2                Val av ordförande vid stämman

3                Upprättande och godkännande av röstlängd

4                Godkännande av dagordning

5                Prövande om stämman blivit behörigen kallad

6                Val av protokollförare samt en eller två justeringspersoner

7                Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen

8                Anförande av verkställande direktören

9                Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt disposition av förlust enligt fastställd balansräkning.

10            Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antal revisorer.

11            Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

12            Val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter och revisor för kommande år.

13            Fastställande av principer för utseende av valberedning för årsstämman 2015

14            Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

15            Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

16            Övriga frågor

17            Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 10 – Fastställande av antal ledamöter, suppleanter och antal revisorer

Ägare representerande drygt 60% av rösterna i bolaget föreslår att:

-Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex (6)

-Att antalet suppleanter skall vara noll (0)

-Antalet av bolagsstämman valda revisorer skall vara en (1)

Punkt 11: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Ägare representerande drygt 60% av rösterna i bolaget föreslår följande:

Ersättning till styrelsen

Till ordföranden:                        4 prisbasbelopp per kalenderår

Till ordinarie ledamot:              2 prisbasbelopp per kalenderår

Ett prisbasbelopp 2014 är 44 400 kr (2013: 44 500 kr).

För ledamot som är anställd i bolaget skall ingen ersättning utgå utöver lön.

Ersättningen skall anses avse ett normalt kalenderår. För det fall att tiden fram till nästa årsstämma avviker från ett kalenderår skall ersättningen justeras proportionerligt.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Ersättning till revisor

Revisorn föreslås ersättas på löpande räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och revisor

Ägare representerande drygt 60% av rösterna i bolaget föreslår:

  • Omval av Nicole Norrestad som styrelsens ordförande
  • Omval av Ola Alterå, Erik Branting, Johan Gorecki och Svante Bengtsson som ordinarie ledamöter av styrelsen
  • Samt nyval av Jerzy Hawranek till ny ordinarie ledamot av styrelsen. Jerzy Hawranek är majoritetsägare i REHACT samt upphovsman till konceptet bakom Rehact Energy System.
  • Omval av av det auktoriserade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Till huvudansvarig revisor avser BDO Mälardalen AB att utse auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren. Jörgen Lövgren är verksam som revisor i ett flertal noterade bolag på både NASDAQ OMX small cap, First North och Aktietorget. BDO International räknas som världens femte största revisions- och rådgivningsorganisation.

Punkt 13: Fastställande av principer för utseende av valberedning för årsstämman 2015

Ägare representerande drygt 60% av rösterna i bolaget föreslår att:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av Bolagets röstmässigt största ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2015: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av Bolagets revisorer och ersättning till Bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

Punkt 14: Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

Ägare representerande drygt 60% av rösterna i bolaget föreslår att:

Årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Punkt 15: Bemyndigande för emissioner

Ägare representerande drygt 60% av rösterna i bolaget föreslår att:

Bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller fler tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptioner skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor.

Efter höstens framgångsrika nyemission föreligger inget känt behov av att stärka bolagets kassa. Förslaget ovan syftar till att ge styrelsen möjlighet att vid behov kunna agera snabbt och med maximal flexibilitet för att påskynda bolagets utveckling.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Information som kan anses ny eller potentiellt kursdrivande kommer ej att lämnas under årsstämman då detta skulle strida mot noteringsavtalet.

Handlingar

Fullmaktsformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor, Norrtullsgatan 6, Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.rehact.se. Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från och med måndagen den 17 mars 2014 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Norrtullsgatan 6, Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.rehact.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Stockholm i mars 2013

REHACT AB (publ)

Styrelsen

Dela inlägg