Press

2013-04-24

Kallelse till årsstämma i REHACT AB (publ)

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma onsdagen den 29 maj kl 16.00 på Norrtullsgatan 6, 6tr, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 maj 2013. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 maj 2013.
 • dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress REHACT AB, Norrtullsgatan 6, 6tr, 113 29 Stockholm senast den 22 maj 2013. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövande om stämman blivit behörigen kallad
 6. Val av protokollförare samt en eller två justeringspersoner
 7. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt disposition av förlust enligt fastställd balansräkning.
 9. Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antal revisorer.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter och revisor för kommande år.
 12. Beslut om ändning av bolagsordningen, innebärande tillägg till verksamhetsbeskrivningen.
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande ändring av maximala antalet A- och B-aktier.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 12: Tillägg till verksamhetsbeskrivningen

Ägarna Jerzy Hawranek och Svante Bengtsson föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen innebärande att §3 ändras till följande lydelse:

Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, utveckla och bedriva handel med system och licensrättigheter för system för att minska energiförbrukningen i fastigheter, konsulterande verksamhet gällande energiförbrukning, finansiell verksamhet (dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse respektive lagen om kreditbolag), handel med och förvaltning av värdepapper, innehav, utveckling och förvaltning av fast egendom jämte handel med sådan egendom, undervisnings- och utbildningsverksamhet, jämte med all ovan angiven rörelse förenlig verksamhet. Företaget skall även erbjuda konsulterande verksamhet inom informationsteknologi och med detta förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse är:

Bolagets verksamhet ska vara att utveckla och bedriva handel med system och licensrättigheter för system för att minska energiförbrukningen i fastigheter, konsulterande verksamhet gällande energiförbrukning, finansiell verksamhet (dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse respektive lagen om kreditbolag), handel med och förvaltning av värdepapper, innehav och förvaltning av fast egendom jämte handel med sådan egendom, undervisnings- och utbildningsverksamhet, jämte med all ovan angiven rörelse förenlig verksamhet. Företaget skall även erbjuda konsulterande verksamhet inom informationsteknologi och med detta förenlig verksamhet.

Punkt 13: Justering av antalet möjliga A- och B-aktier

Ägarna Jerzy Hawranek och Svante Bengtsson föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen innebärande att första stycket §6 ändras så att gränserna för de olika aktieslagen justeras enligt följande:

Aktier får ges ut i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A får utges till ett antal av 30 000 000 och aktier av serie B till ett antal av 200 000 000.

Nuvarande lydelse är:

Aktier får ges ut i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A får utges till ett antal av 15 000 000 och aktier av serie B till ett antal av 185 000 000.

Punkt 14: Bemyndigande för emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller fler tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor.

Samtliga förslag är syftade att ge styrelsen goda möjligheter att påskynda bolagets utveckling.

Fullständiga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman.

Stockholm i april 2013

REHACT AB (publ)

Styrelsen

Dela inlägg