KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

2019-04-08

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. 

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3114 34 Stockholmsenast torsdagen den 2 maj 2019. 

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 2 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Stämmans öppnande

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän

7.     Anförande av verkställande direktör

8.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018

9.     Beslut om 

       a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2018

       b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2018

       c) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2018

10.   Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer

11.   Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

12.   Val av styrelseledamöter

13.   Val av revisor

14.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15.   Beslut om riktlinjer för valberedning

16.   Godkännande av nyemission av aktier i Nordic PM

17.   Beslut om bemyndigande att emittera aktier

18.   Beslut om ändring av bolagsordning

19.   Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Advokat Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 9c: Disposition av resultat

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2018, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

 

Punkt 10: Antalet styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5). Valberedningen föreslår att inga (0) suppleanter utses.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. 

Punkt 11: Arvode till styrelsen, utskott och revisor

Valberedningen föreslår att årligt arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Härutöver ska ett årligt arvode om sammanlagt 200 000 kronor utgå för arbete i bolagets ersättnings- och revisionsutskott, att fördelas till de i utskotten deltagande ledamöterna enligt styrelsens beslut.  Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer följande personer till ledamöter:

Omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande.

Omval av Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg och Anders Mossberg som ordinarie ledamöter.

Punkt 13: Val av revisor

Valberedningen föreslår att stämman beslutar omvälja nuvarande revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor. Valet rekommenderas av revisionsutskottet.

Punkt 14: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar oförändrade riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Punkt 15: Riktlinjer för valberedning

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning: 

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. 

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. 

Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Punkt 16: Godkännande av nyemission av aktier i Nordic PM AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner en riktad nyemission av aktier i Fastators dotterbolag Nordic PM AB, Org. Nr 556970-9727 (Nordic PM) till Johan Paleovrachas, som beslutats i samband med Nordic PMs förvärv av aktier i SSP Sthlm AB, Org. Nr. 556789-4646 (SSP), från Paleovrachas. 

Eftersom Paleovrachas är styrelseledamot i SSP, som är ett dotterbolag till Fastator, omfattas nyemissionen i Nordic PM av 16 kapitlet aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) och den har därför gjorts villkorad av att Fastators bolagsstämma godkänner den.

Nyemissionen i Nordic PM omfattar 4 945 aktier, till en teckningskurs om 821 kronor per aktie. Sammanlagt betalar Paleovrachas 4 059 845 kronor för aktierna i Nordic PM, vilket motsvarar den köpeskilling han erhållit från Nordic PM vid förvärvet av aktierna i SSP. Emissionen sker på sedvanliga villkor och har baserats på externa marknadsvärderingar av båda de berörda bolagen.

Punkt 17: Bemyndigande att emittera aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

 

Punkt 18: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av första meningen i § 7 av bolagets bolagsordning, innebärande att bolagets styrelse härefter inte ska kunna ha styrelsesuppleanter, vilket är i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Förslaget innebär ändring enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§7

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter.

The board of directors shall consist of at least three and no more than seven directors with no more than seven debuty directors.

Föreslagen ny lydelse:

§7

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall consist of at least three and no more than seven directors with no deputy directors.

Övrigt

De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida www.fastator.sefrån och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 14 020 321 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Information som kan anses ny eller potentiellt kursdrivande kommer ej att lämnas under årsstämman då detta skulle strida mot noteringsavtalet.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För giltigt beslut enligt punkt 17 och 18 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stockholm i april 2019

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD 
joachim.kuylenstierna@fastator.se 
070 – 515 51 51  

Svante Bengtsson, Vice VD

svante.bengtsson@fastator.se 
0709 – 566 756 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl 17.20 CET.

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg