Press

2018-04-04

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 26 april 2018, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm senast torsdagen den 26 april 2018.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 26 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Stämmans öppnande

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän

7.     Anförande av verkställande direktör

8.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017

9.     Beslut om

       a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2017

       b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2017

       c) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2017

10.   Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer

11.   Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

12.   Val av styrelseledamöter

13.   Val av revisor

14.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15.   Beslut om riktlinjer för valberedning

16.   Beslut om överlåtelse av aktier i Nordic PM

17.   Beslut om bemyndigande att emittera aktier

18.   Beslut om ändring av bolagsordning.

19.   Stämmans avslutande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Advokat Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 9c: Beslut om disposition av resultat

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2017, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex (6). Valberedningen föreslår att inga (0) suppleanter utses.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att ett registrerat revisionsbolag ska utses.

Punkt 11: Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att årligt arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer följande personer till ledamöter:

Omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande.

Omval av Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg och Anders Mossberg som ordinarie ledamöter.

Nyval av Staffan Heiner Beckett som ordinarie ledamot.

Punkt 13: Val av revisor

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att det nuvarande revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor. Valet rekommenderas av revisionsutskottet.

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Punkt 15: Beslut om riktlinjer för valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av Bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av Bolagets revisorer och ersättning till Bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Punkt 16: Beslut om överlåtelse av aktier i Nordic PM AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att överlåta 30 % av aktierna i Nordic PM AB, org.nr 556970-9727, till Joakim Orthén eller av honom ägt bolag. Överlåtelsen föreslår ske mot kvittning av tilläggsköpeskillingen som ska erläggas enligt det förvärvsavtal genom vilket bolaget förvärvade Nordic PM AB.

Punkt 17: Bemyndigande att emittera aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

Punkt 18: Beslut att ändra bolagsordning

Styrelsen föreslår att § 3 i bolagsordningen ändras enligt följande.

§ 3. Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

Övrigt

De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida www.fastator.se från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 14 020 321 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Information som kan anses ny eller potentiellt kursdrivande kommer ej att lämnas under årsstämman då detta skulle strida mot noteringsavtalet.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För giltigt beslut enligt punkt 18 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stockholm i april 2018

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD 
joachim.kuylenstierna@fastator.se 
070 – 515 51 51  

Svante Bengtsson, Vice VD, CFO 
svante.bengtsson@fastator.se 
0709 – 566 756 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 12.25.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg