Press

2016-12-07

Joachim Kuylenstierna tillträder som tillförordnad VD i Fastator

Daniel Hummel lämnar posten som VD i Aktiebolaget Fastator den 1 januari 2017. Styrelsen för Fastator har utsett Joachim Kuylenstierna som tillförordnad VD från och med samma datum. Kuylenstierna är en av grundarna av Fastator.

Joachim Kuylenstierna har lång erfarenhet av att bygga upp och leda framgångsrika bolag inom fastighetssektorn och besitter ett betydande kunnande och nätverk. Styrelsen har samtidigt inlett processen för att rekrytera en ny ordinarie VD till Fastator.

Daniel Hummel kommer tills vidare att bistå bolaget med expertis i kapitalanskaffningsfrågor.

”Vi är mycket tacksamma för Daniels insatser i bolaget. Sedan Daniel tillträdde som ordinarie VD hösten 2015 har han spelat en central roll i kapitaliseringen av bolaget. Med sin gedigna finansiella kompetens har han bidragit starkt till att utveckla bolaget under dess första börsår. Vi tackar Daniel Hummel för hans viktiga insats och vi är mycket glada över att Daniels kompetens fortsätter komma företaget till godo. Nu går Fastator in i en mer transaktionsintensiv fas med ambitionen att väsenligt vidga vår innehavsportfölj”, säger styrelsens ordförande Björn Rosengren.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Rosengren, styrelseordförande
bjorn.rosengren@fastator.se
+46 (0)8 661 50 47

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2016, kl. 14.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 (0)8 463 80 00.

Dela inlägg