Information om företrädesemissionen

2013-10-31

Information om företrädesemissionen

Nyheten om REHACTs listbyte till NASDAQ OMX First North och den företrädesemission bolaget gör i samband med detta har väckt stort intresse. Eftersom de nödvändiga förberedelserna nu till stor del är klara följer här en sammanfattning med aktuella datum för listbyte och emission. För fullständiga villkor hänvisas till det prospekt som kommer offentliggöras efter Finansinspektionens godkännande den 1 november.

Viktiga datum

          1 november 2013: Prospekt avseende emissionen beräknas att offentliggöras.

          4 november 2013: Sista dag för handel med aktier i REHACT AB inklusive rätt att delta i företrädesemissionen. Teckningsrätter tilldelas aktieägare baserat på innehavet efter marknadens stängning. 

          5 november 2013: Första dag för handel med aktier i REHACT AB exklusive rätt att delta i företrädesemissionen. 

          7 november 2013: Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen. 

          8 november 2013: Sista dag för handel via Aktietorget

          11 november 2013: Första dag för handel på NASDAQ OMX First North

          11 november – 22 november 2013: Handel med teckningsrätter pågår för den som vill köpa fler teckningsrätter eller för den som vill sälja teckningsrätter denne inte kan nyttja.

          11 november – 27 november 2013: Teckningsperiod för företrädesemissionen. Teckning som sker med teckningsrätter är garanterad tilldelning. Det går också att anmäla intresse för teckning utan teckningsrätter.

          12 maj – 30 maj 2014: Teckningsperioden för de tilldelade teckningsoptionerna.

Teckningsvillkor

Teckningsperiod:      11 – 27 november kl. 15.00.

Teckning:                      genom nyttjande av teckningsrätter eller genom separat anmälan till Mangold Fondkommission AB. Teckningsrätter skall utnyttjas senast den 27 november eller enligt separat instruktion från respektive förvaltare.

Teckningskurs:           15 SEK per nytecknad aktie av serie B. Stängningskurs 2013-10-30 var 30,90 SEK. För varje nytecknad aktie av serie B medföljer också en vederlagsfri teckningsoption.

Emissionsbelopp:      11,9 M SEK.

Tilldelning av teckningsrätter

För varje aktie, oavsett serie, som innehas efter marknadens stängning den 4 november tilldelas en teckningsrätt.

Övertilldelningsoption

För att även bjuda in nya investerare i REHACT finns en option om övertilldelning som kan ske utan teckningsrätter. Denna del är på ett belopp om 5,5 M SEK.

Information om den vederlagsfria teckningsoptionen

För varje nytecknad aktie i emissionen tilldelas en teckningsoption. Teckningsoptionen har en löptid fram till den 30 maj 2014. REHACT avser att ta upp teckningsoptionen till handel.

Varje teckningsoption ger möjlighet att under perioden 12 – 30 maj 2014 teckna en ny aktie av serie B i REHACT. Teckningskursen skall vara 85 % av volymvägd kurs under perioden 7 april till 2 maj 2014, dock lägst 15 SEK och högst 20 SEK.

Tidplan och teoretiska värden på teckningsrätter respektive teckningsoption

Nedan illustreras tidsplanen med de olika stegen och med teoretiska exempel på priser och värden.

(Se PDF-version för grafen)

Bakgrund

Extra bolagsstämma har hållits den 21 oktober 2013, varefter Styrelsen har på sammanträde beslutat om sammanläggning av aktier (1:20). Avstämningsdag i Euroclear för sammanläggningen var igår, den 30 oktober 2013. Första dag för handel efter sammanläggningen var den 28 oktober 2013, vilket betyder att REHACTs aktier därefter har handlats på ett pris om ca 20 gånger det tidigare priset.

Som tidigare offentliggjorts har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 11,9 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie av serie A eller serie B. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i REHACT. Vidare har styrelsen beslutat om nyemission av aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 5,5 MSEK (”Optionen”), i det fall att Företrädesemissionen övertecknas. Teckningskursen i såväl Företrädesemissionen som Optionen är 15 SEK per nytecknad aktie av serie B.

Som tidigare meddelats har Styrelsen vidare beslutat om nyemission av teckningsoptioner som innebär att samtliga tecknare i såväl Företrädesmissionen som Optionen kommer att för en (1) nytecknad aktie erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie av serie B under perioden 12 maj 2014 – 30 maj 2014 till en kurs motsvarande 85 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i REHACT (mäts under den period på 20 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar). Teckningskursen skall dock inte överstiga 20 SEK och inte heller understiga 15 SEK. Genom att ge teckningsoptioner för nytecknade aktier premieras de som tecknar aktier, istället för att ge optioner endast på bas av ägande.

Hur de teoretiska värdena är beräknade

Priset på aktien den 4 november består till en viss del av teckningsrättens värde. Teoretiskt sett borde värdet på aktien sjunka med teckningsrättens värde den 5 november, i och med att teckningsrätten avskiljs och de befintliga aktieägarna får 1 teckningsrätt per innehavd aktie. Värdet på teckningsrättens del kan teoretiskt beräknas till skillnaden mellan aktuell marknadskurs och teckningskursen. Dessa kommer dock att variera över tiden och det är inte säkert att marknaden prissätter skillnaden på samma sätt under teckningsperioden. Dessutom ingår teckningsoptionens framtida värde i teckningsrätten, och skall teoretiskt sett i maj 2014 ha ett värde som beräknas till skillnaden mellan dåvarande aktuell marknadskurs och teckningskursen. Värdet på teckningsrätter och teckningsoptioner kommer därför att variera.

För att möjliggöra ett exempel kan man sätta teckningsoptionens värde till 0 SEK och som exempel anta att priset på aktien den 4 november är 30 SEK. Då är det nya teoretiska värdet på aktien 27 SEK den 5 november, och teckningsrättens teoretiska värde 3 SEK (vilket räknas från att 4 teckningsrätter ger rättigheten att teckna 1 ny aktie för 15 SEK, d.v.s. (27 – 15)/4 = 3).

Enligt teori borde dock även teckningsoptionerna som ger rättigheten att teckna i maj 2014 ha ett teoretiskt värde, vilket betyder att teckningsrättens pris i detta exempel borde vara högre än 3 SEK, och aktiens pris därmed även sjunka mera än 3 SEK från den 4 november till den 5 november.

I verkligheten sätter marknadens aktörer priser utifrån många olika kriterier varför ovanstående endast kan anses vara ett räkneexempel för att illustrera rimliga värden för respektive värdepapper.

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.


Dela inlägg