Press

2013-08-29

Halvårsrapport REHACT AB januari – juni 2013

Perioden i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 172 465 (322 599) SEK
· Rörelseresultat -2 598 291 (-1 291 062) SEK
· Resultat per aktie vid full konvertering -0,02 (-0,01) SEK

VDs kommentar till perioden

Med hjälp av de 12 mkr som investerades i bolaget i slutet av 2012 har vi nu kunnat engagera oss i ytterligare fler projekt. I det korta perspektivet har detta inneburit ökade utgifter men i förlängningen är det nödvändigt för att kunna nå våra högt ställda ambitioner. Tillräcklig likviditet är också en förutsättning för att kunna ta sig an större projekt. Under perioden har ordinarie årsstämma hållits och då valdes tre nya ledamöter till styrelsen. Vi har idag ledamöter med bättre möjlighet att arbeta operativt för bolaget, både i Sverige och i Polen, något som är mycket värdefullt för vår pågående expansion. Det är också glädjande att vi fått inleda de första samarbetena i Sverige och vi räknar med att detta snart kommer att ge resultat i form av projekt i Sverige. Intresset från utlandet är fortsatt starkt och i takt med att bolaget växer kommer vi ha klart bättre möjlighet att utnyttja detta intresse.

Händelser under andra kvartalet
Årsstämma och ny styrelse

Under andra kvartalet har mycket tid ägnats åt att undersöka möjligheterna att på bästa sätt nyttja EU-bidraget på 7,2 Mkr som REHACTs intressebolag i Polen blivit beviljat. REHACT har därmed gått in i en aktivare fas och vilket ställer ändrade krav på ledning och styrelse. På årsstämman den 29 maj valdes därför tre nya ledamöter in med fokus på att kunna stödja bolagets verksamhet i Polen, öka den legala kompetensen samt bidra till ökad försäljning. Till styrelseordförande valdes Nicole Norrestad, jurist verksam på Financial Compliance Group. Till ny ledamot valdes Erik Branting som i många år varit verksam och ansvarat för den polska delen i Ojegakoncernen. Ny ledamot är också Johan Gorecki som är verksam inom Bonnier affärspress och har tidigare drivit miljöteknikplatformen Globe Forum.

Markanvisningstävling Dalarö

I april deltog REHACT tillsammans med arkitektkontoret Detail Group i en markanvisningstävling i Haninge kommun. Tävlingen har skapat ett bredare intresse för REHACTs teknik och vi ser nu fram emot ökade möjligheter att etablera vår teknik i Sverige.

Fortsatt hög aktivitet i Polen

Hösten 2012 ansökte REHACTs intressebolag i Polen, iRWN sp.z o.o., om EU-bidrag för att underlätta och påskynda marknadsintroduktionen av Rehact Energy System på den expansiva polska marknaden. EU beslutade i januari att godkänna ett bidrag om drygt 3,6 miljoner zloty, motsvarande drygt 7,2 miljoner SEK.

REHACT har under perioden bistått intressebolaget iRWN med rådgivning angående olika finansieringsalternativ. REHACT har även lagt en förhandsorder på tillverkning av RVU, motsvarande drygt 3,5 miljoner kronor. Dessa enheter är avsedda för det kommande projektet Natura Center i Polen och är planerade att vara klara för levereras under 2014.

Stort intresse för REHACT bland investerare i USA

Som enda nordiska entreprenör deltog REHACT AB vid årets fullbokade konferens för amerikanska investerare i New York, NIBA New York Conference 2013, arrangerad av National Investment Banking Association. Presentationen av REHACTs klimatsystem, Rehact Energy System, möttes av ett mycket positivt intresse.

REHACTs VD intervjuades även av Aktiespararnas Wall Street-korrespondent, Bengt Göransson, strax efter sin uppmärksammade presentation:

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Webb-TV/Wall-Street/Rehact-har-produkter-som-passar-bra-i-USA/

– Det var stimulerande att möta investerare i USA, där många ser miljöteknik som "the next big thing" och där det gäller att vara med på tåget så tidigt som möjligt, säger Svante Bengtsson som tillsammans med REHACTs nya styrelseordförande, Nicole Norrestad, fick svara på många frågor från ett intresserat och kunnigt auditorium.

– Det finns ett växande, allt större intresse för energieffektivisering i USA, konstaterar Nicole Norrestad, och det är värdeskapande om vi kan öppna upp för amerikanska intressenter som ser nya möjligheter för vårt företag.

Händelser efter periodens utgång
Samarbete med Ross Arkitektur och design

REHACT AB har tecknat ett samarbetsavtal med Ross Arkitektur & Design AB, en av Sveriges mest uppmärksammade och prisbelönta arkitektfirmor. Avsikten är att tillsammans stärka varandras unika varumärken och positioner på marknaden för klimatsmart och innovativt byggande.

REHACTs nya samarbetspartner, Ross Arkitektur & design, har i mer än femton år arbetat med avancerad arkitektur och framtidens byggteknik. Ett arbete som realiserats i mer än 200 färdiga projekt och resulterat i en rad uppmärksammade utmärkelser, till exempel Sveriges Vackraste Villa, Byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad och, nu senast, en finalplats i prestigefyllda International Property Awards.

Allmänt om verksamheten

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer det prisbelönta klimatsystemet Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent.

REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT finns också med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska miljöteknikbolag med utvecklingspotential. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Antal utstående aktier

Vid periodens utgång fanns totalt 63 405 824 st utstående aktier. Av dessa är 8 478 117 st av serie A med röstvärde 10 och 54 927 707 st av serie B med röstvärde ett. Efter andra kvartalets utgång har konvertering skett av skuldebrev och 60 000 aktier av serie B har tillkommit.

Resultat per aktie

Periodens resultat per aktie: -0,02 kr/aktie (räknat på antalet aktier vid fullt utnyttjande av konvertibler och optioner).

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga extraordinara intäkter eller kostnader fanns under perioden.

Rapporttillfällen under 2013

28 november 2013:                   Kvartalsrapport tre

Övrigt

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 29 augusti 2013.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Dela inlägg