Press

2017-12-15

Grundaren Joakim Orthén åter delägare i Nordic PM

Aktiebolaget Fastator (publ) har genomfört en mindre spridning av ägandet i Nordic PM AB till VD och grundare Joakim Orthén. Joakim Orthén äger efter transaktionen 30 procent av Nordic PM AB.

I augusti 2016 förvärvade Fastator samtliga aktier i förvaltningsbolaget Nordic PM AB. I avtalet som tecknades med säljaren fanns ett villkor om tilläggsköpeskilling om 6 mkr. Fastators ägarfilosofi är att ledande befattningshavare ska ha ett direkt ägande i bolagen de driver. Styrelsen för Fastator har därför i samråd med Joakim Orthén valt att avtala bort tilläggsköpeskillingen mot ett ägande om 30 procent i Nordic PM AB.

Fastators tf VD Joachim Kuylenstierna kommenterar transaktionen:

”Joakim Orthén är en oerhört engagerad VD för Nordic PM sedan tio år tillbaka. Under det gångna året har han fortsatt lägga grunden till en substantiell värdetillväxt under kommande år. Det är min övertygelse att ett delägarskap kommer att säkra den långsiktiga relationen med Joakim och därmed gynna båda parter.”

Nordic PM har för närvarande 42 medarbetare och förvaltar 178 fastigheter över hela landet, med en sammanlagd yta om 1 450 000 kvm. Bolaget har en bred kundportfölj av ledande fastighetsbolag. Bland kunderna återfinns bland andra det av Fastator delägda Offentliga Hus i Norden.

”Det har varit mycket stimulerande att leda och utveckla Nordic PM till det bolag det är i dag, och som just nu är inne i ännu en expansiv fas där vi bl.a. nyligen öppnat ett lokalkontor i Helsingborg. Det är därför mycket tillfredsställande att jag nu fått möjlighet att ytterligare stärka banden till bolaget, då jag ser mycket goda möjligheter till att utveckla det ytterligare”, säger Joakim Orthén, VD för Nordic PM.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 08.45.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg